Privacy

Algemeen

Wij vragen soms om uw persoonsgegevens om onze gemeentelijke diensten en wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Zodat we bijvoorbeeld officiƫle documenten kunnen verstrekken en vergunningen kunnen verlenen. We vragen alleen naar informatie die strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens.

Wat u moet weten

 • Gegevens die wij van u vragen zijn bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum en -plaats, adres, kenteken en contactgegevens (telefoon en mail) en uw kenteken.
 • We gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze geeft.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De Functionaris Gegevensbescherming ziet erop toe dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Hebt u hier vragen over, mail dan naar onze Functionaris Gegevensbescherming via gemeente@epe.nl.
 • Wij verzamelen automatisch gegevens over het bezoek aan en het gebruik van de website en de digitale nieuwsbrieven die wij versturen. Wij gebruiken deze gegevens om de website en nieuwsbrieven steeds te kunnen verbeteren.
 • We houden ook persoonsgegevens van u bij in de Basisregistratie Personen (BRP), zoals uw woonadres, uw geboortegegevens en eventueel uw partner en/of kinderen.
 • Vraagt u online bijvoorbeeld een parkeervergunning of een uittreksel aan? Dan raadplegen wij automatisch uw adresgegevens uit de BRP. Op basis van deze techniek besluiten wij of u de parkeervergunning of het uittreksel krijgt. Ons besluit op uw aanvraag is dan geautomatiseerd en niet beoordeeld door een medewerker. Dit heet automatische besluitvorming.

Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties. Brengt u liever een bezoek aan het gemeentehuis, dan kunt u een afspraak maken.

Geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen

Uw rechten

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet.

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen. Deze wet geeft aan dat persoonsgegevens alleen gebruikt mogen worden waarvoor ze nodig zijn en dus niet onrechtmatig mogen worden gebruikt. Daarnaast is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing op een deel van het werk dat onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) uitvoeren.

Uit deze AVG volgen voor u ook rechten, waarvan we de belangrijkste hieronder opsommen:

 • U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, daarvoor kunt u een inzageverzoek indienen.
 • U hebt ook recht op informatie over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken.
 • U hebt het recht uw gegevens aan te laten passen of te laten afschermen. Dit geldt niet voor noodzakelijke gegevens.
 • U kunt ons vragen uw gegevens te laten verwijderen, als u vindt dat de gemeente geen geldige reden heeft de gegevens nog langer te verwerken. Het kan zo zijn dat de gemeente hiervoor toch een geldige reden heeft en niet in kan gaan op uw verzoek. U ontvangt hierover een besluit. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.
 • U hebt het recht om de gemeente in gebreke te stellen als zij te laat reageert op uw aanvraag of bezwaar.
 • U hebt het recht om uw gegevens over te laten dragen aan een andere partij.
 • U hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken. Dit noemen we gegevensminimalisatie.
 • U hebt recht op beperking van de verwerking. Dit betekent dat u kunt verzoeken uw persoonsgegevens tijdelijk te bevriezen ter ondersteuning van een ander recht, bijvoorbeeld het recht om uw gegevens te laten wijzigen of wissen.
 • U hebt het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bijvoorbeeld bij de automatische weigering van een online ingediende aanvraag of de verwerking van een sollicitatie via internet.

Als u ontevreden bent over hoe de gemeente met uw persoonsgegevens is omgegaan, kunt u een klacht indienen bij de gemeente. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.