Privacyverklaring

De gemeente Epe gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De gemeente verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten en of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op onze website, of telefonisch.

Denk aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • emailadres

Waarom is dat nodig?

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor bijvoorbeeld:

 • het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag
 • het  afhandelen van uw betaling
 • het verzenden van een nieuwsbrief
 • u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening beter te kunnen uitvoeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • iets bij u af te leveren.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Gemeente Epe heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van verwerkingen. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden.

Hoe lang we gegevens bewaren

Gemeente Epe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de realisering van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt, tenzij dit noodzakelijk is voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, of op grond van een wettelijk voorschrift.

Delen met anderen

Gemeente Epe verstrekt uw gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Epe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering online aan ons doorgeven.

Verzoek op grond van de AVG (met DigiD)

Procedure inzage, rectificatie, beperking en gegevenswissing persoonsgegevens

Beveiliging

Gemeente Epe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), opgenomen in ons Informatiebeveiligingsbeleid.

Functionaris Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de gemeente Epe verplicht om een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aan te wijzen. Een FG houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving rondom privacy en adviseert en stuurt het college. Daarnaast is de FG contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Mevrouw Afaaf Al-Taher (afaaf.al.taher@epe.nl) is door de  gemeente Epe aangewezen als FG.

Vragen | meer informatie privacyverklaring

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Epe? Neem dan contact op met het KCC via het algemene telefoonnummer 14 0578  of via gemeente@epe.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Pagina opties