Sloopmelding (deel) gebouw

Algemeen

U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

Sloopmelding en/of omgevingsvergunning

U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

 • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
 • bij de sloop verwijdert u asbest

Sloopmelding én omgevingsvergunning

In de volgende gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig:

 • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • slopen in strijd met het bestemmingsplan

Wat u moet weten

Sloopmelding doen

Als u ook een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u via Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als bewoner hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel.
 • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als in die 4 weken het gebouw onnodig leeg staat of het gebruik ervan in de weg staat.
 • De verhuurder voert onderhoudswerkzaamheden uit.

Na de sloopmelding

 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding.
 • Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen.
 • Als uw melding wél compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Voor particulieren geldt dat u de melding minimaal 5 werkdagen vóór de uitvoering van de werkzaamheden in mag dienen als het gaat om verwijdering van:

 • niet gelijmde asbest bevattende vloerbedekking;
 • niet gelijmde asbest bevattende vloertegels;
 • geschroefde hechtgebonden asbest bevattende bouwmaterialen, niet zijnde dakleien, met een maximum van 35 m² per kadastraal perceel.

Een andere categorie sloopwerkzaamheden waarvan de melding ook minimaal 5 werkdagen vóór de uitvoering van de werkzaamheden mag worden ingediend betreft:

 • sloopwerkzaamheden die in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan een asbesthoudende toepassing in een gebouw en waarbij handhaving van de termijn van vier weken tot onnodige leegstand van het gebouw of een gedeelte daarvan zou leiden of het gebruiksgenot daarvan ernstig zou belemmeren.

Melding niet akkoord? U mag niet slopen!

Na het indienen van uw melding ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging en gaan wij uw melding beoordelen. We kijken dan of deze voldoet aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2012 en aanverwante regelgeving. Is uw melding niet akkoord dan ontvangt u daar schriftelijk bericht over. U mag dan niet starten met de sloopwerkzaamheden. U moet dan opnieuw een melding indienen die aan de wettelijke eisen voldoet. Als u sloopt zonder melding, leggen wij de sloopwerkzaamheden van gemeentewege stil.

Asbest verwijderen en afvoeren

Voor het verwijderen van asbest moet u altijd een sloopmelding indienen. Ook moet u de asbest op een verantwoorde wijze afvoeren. Na het verwijderen van het asbest mag dit niet worden bewerkt. Dus de platen mogen niet worden gebruik voor andere toepassingen en niet worden verkleind opdat zij in een huisvuilzak passen. U moet het asbest direct in stevig luchtdicht plastic verpakken. Daarna plakt u er een waarschuwingssticker op met de tekst ‘asbest’. Kunt u het asbesthoudende materiaal niet verpakken, sla het dan op in een afgesloten container. De verpakte asbesthoudende materialen dienen binnen twee weken te worden ingeleverd bij de milieustraat of afgegeven aan een erkende inzamelaar of eindverwerker (stortplaats). Meer informatie over slopen en asbest leest u op de website van de Rijksoverheid.

Een actuele lijst van meest gestelde vragen over asbest staat vermeld op de website Kenniscentrum Infomil.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u terecht bij de balie van vergunningverlening en handhaving in het gemeentehuis van Epe. Of u kunt bellen met de eenheid Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer 14 0578 (toets 3).