Bestemmingsplannen in procedure

Op deze pagina staan de bestemmingsplannen vermeld die op dit moment in procedure zijn.

Epe

Klaarbeek, herziening woon/werk

Dit bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de bouw van 11 woningen in het woongebied Klaarbeek te Epe. 

Omgevingsvergunning 1e fase t.b.v. het bouwen van een woning op het perceel Enkweg 1 in Epe

Burgemeester en wethouders van Epe zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning op het perceel Enkweg 1 in Epe, kadastraal bekend gemeente Epe en Oene, sectie U, nummer 8310. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan “Epe Zuid”. 

Hoek Hoofdstraat - Korte Kuipersweg

Het bestemmingsplan Hoek Hoofdstraat - Korte Kuipersweg voorziet in de juridisch-planologische regeling voor een appartementengebouw met 17 appartementen, een commerciële ruimte (uitgezonderd detailhandel) en een parkeerkelder, op de hoek van de Hoofdstraat met de Korte Kuipersweg in Epe.

Vegtelarijweg 1a

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling voor drie appartementengebouwen (met in totaal 22 woonappartementen) op het perceel hoek Hoofdstraat – Vegtelarijweg te Epe. De wijziging heeft betrekking op vastlegging van de gebruiksmogelijkheid van de begane grond van het reeds aanwezige gebouw voor kantoordoeleinden.

Vaassen

Kerkweg 16

Dit bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor een woongebouw met 13 appartementen op de locatie Kerkweg 16 te Vaassen.

Omgevingsvergunning 1e fase t.b.v. het bouwen van 8 woningen aan De Pirk

Burgemeester en wethouders van Epe zijn voornemens een omgevingsvergunning 1e fase te verlenen voor het bouwen van 8 woningen aan De Pirk in Vaassen, kadastraal bekend gemeente Vaassen, sectie C, nummers 3493, 3555 en 4263. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan “De Pirk Noord”. 

Emst

Herstelplan Hanendorperweg 23a

In het bestemmingsplan “Kernen Emst en Oene” het pand Hanendorperweg 23a te Emst bestemd als een recreatiewoning. Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het beroep gegrond verklaard en het plandeel ter plaatse van het perceel Hanendorperweg 23a te Emst vernietigd. De raad heeft een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor het perceel Hanendorperweg 23a te Emst, waarbij een woonbestemming wordt toegekend aan het pand.

Oene

Op dit moment zijn er geen bestemmingsplannen in procedure in Oene. 

Buitengebied

Wijzigingsplan Klimaatbos Koperen Molen Epe

Dit wijzigingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling om de bestemming van een aantal percelen ter hoogte van de Kopermolen, tussen de Gelriaweg en de Tolweg te Epe te wijzigen van Agrarisch naar Natuur ten behoeve van de realisatie van een klimaatbos door de provincie Gelderland.

Weteringdijk 36a Vaassen

Het wijzigingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling om de bestemming van het perceel plaatselijk bekend Weteringdijk 36A te Vaassen te wijzigen van Agrarisch in Wonen.

Gatherweg 44 Vaassen

Het wijzigingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling om de bestemming van het perceel plaatselijk bekend Gatherweg 44 te wijzigen van Agrarisch naar Wonen.

VMI

Dit bestemmingsplan voorziet in de uitbreidingsplannen van het bedrijf VMI tussen de Gelriaweg en de Ledderweg, in combinatie met natuur- en landschapsontwikkeling en een verbeterde ontsluiting van het bedrijf en buurtschap Zuuk. 

Camping De Hefterkamp, Vaassen

Het gaat hier om een aanpassing van het bestemmingsplan Buitengebied en het plan bevat de juridisch-planologische regeling voor een uitbreiding van de camping die gevestigd is aan de Gortelseweg 24 te Vaassen.

Landgoed Tongeren, herziening wonen

Het bestemmingsplan Landgoed Tongeren, herziening wonen bevat onder meer een juridisch planologische regeling voor uitwisseling van woningbouwmogelijkheden tussen woonerven, dit ter verdere versterking van het cultuurlandschap en het karakter van het buurtschap, alsmede een regeling voor de bouw van een beheerschuur.

Landgoed Welna

Het bestemmingsplan Landgoed Welna bevat de juridisch-planologische regeling voor enkele ruimtelijke ontwikkelingen op Landgoed Welna. De ontwikkelingen voorzien in de  uitbreiding van de zorghoutvesterij met een werkschuur en een houtbewerkings- en droogvoorziening, de bouw van een overnachtingsgebouw voor zorgcliënten en een ouderenzorgvoorziening, de verplaatsing van het natuurkampeerterrein, grazerskooi en beheerdersvoorziening. Daarnaast realiseert Landgoed Welna 7.7 ha natuur op voormalige landbouwpercelen.

Overig

Inritten Rutgershof

Dit bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de aanleg van twee uitritten aan Rutgershof 5 in Epe, als onderdeel van bedrijventerrein Kweekweg. Doel is om de bedrijven aan de westkant van het pand aan Rutgershof 5 vanaf de openbare weg goed te kunnen bereiken.

Bedrijventerreinen gemeente Epe

Dit bestemmingsplan omvat de bedrijventerreinen Kweekweg in Epe en Eekterveld in Vaassen. Het bestemmingsplan is een actualisatie van het  bestemmingsplan bedrijventerrein Kweekweg en van het bestemmingsplan Eekterveld. Deze beide plannen zijn samengevoegd in één bestemmingsplan. Het plangebied omvat ook de geluidzone rondom het (geluid)gezoneerde terrein Kweekweg. Voor het geluidgezoneerde terrein Kweekweg is een geluidruimteverdeelplan opgesteld.

Parapluplan parkeren

Dit bestemmingsplan voorziet in een planologisch juridische regeling waarbij de voor de gemeente geldende bestemmingsplannen worden aangevuld met een parkeerregeling. Op grond van die parkeerregeling kan worden beoordeeld of bij aanvragen om een omgevingsvergunning wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Die beoordeling vindt nu nog plaats via de gemeentelijke bouwverordening, maar als gevolg van wijziging in de Woningwet worden deze straks vastgelegd in bestemmingsplannen.

Pagina opties