Bestemmingsplannen in procedure

Op deze pagina staan de bestemmingsplannen vermeld die op dit moment in procedure zijn.

Epe

Hoek Hoofdstraat - Korte Kuipersweg

Het bestemmingsplan Hoek Hoofdstraat - Korte Kuipersweg voorziet in de juridisch-planologische regeling voor een appartementengebouw met 17 appartementen, een commerciële ruimte (uitgezonderd detailhandel) en een parkeerkelder, op de hoek van de Hoofdstraat met de Korte Kuipersweg in Epe.

Vegtelarijweg 1a

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling voor drie appartementengebouwen (met in totaal 22 woonappartementen) op het perceel hoek Hoofdstraat – Vegtelarijweg te Epe. De wijziging heeft betrekking op vastlegging van de gebruiksmogelijkheid van de begane grond van het reeds aanwezige gebouw voor kantoordoeleinden.

Vaassen

Op dit moment zijn er geen bestemmingsplannen in procedure in het dorp Vaassen.

Emst

Herstelplan Hanendorperweg 23a

In het bestemmingsplan “Kernen Emst en Oene” het pand Hanendorperweg 23a te Emst bestemd als een recreatiewoning. Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het beroep gegrond verklaard en het plandeel ter plaatse van het perceel Hanendorperweg 23a te Emst vernietigd. De raad heeft een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor het perceel Hanendorperweg 23a te Emst, waarbij een woonbestemming wordt toegekend aan het pand.

Gortelseweg 71

Het wijzigingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling om de bestemming van het perceel plaatselijk bekend Gortelseweg 71 te Emst te wijzigen van Agrarisch naar Wonen.

Oene

Op dit moment zijn er geen bestemmingsplannen in procedure in het dorp Oene. 

Buitengebied

Landgoed Tongeren, herziening wonen

Het bestemmingsplan Landgoed Tongeren, herziening wonen bevat onder meer een juridisch planologische regeling voor uitwisseling van woningbouwmogelijkheden tussen woonerven, dit ter verdere versterking van het cultuurlandschap en het karakter van het buurtschap, alsmede een regeling voor de bouw van een beheerschuur.

Ruimtelijke ontwikkeling/uitbreiding Camping De Helfterkamp Vaassen (bekendmaking)

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij van plan zijn een bestemmingsplan voor te bereiden ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkeling/uitbreiding van Camping De Helfterkamp in Vaassen (Gortelseweg 24). Met betrekking tot dit voornemen zijn nog geen stukken ter inzage gelegd.

Buitengebied, herstelplan

Het bestemmingsplan Buitengebied bevat de actuele juridisch planologische regeling voor grote delen van het buitengebied. Ook Wissel en Schaveren maken deel uit van dit voorontwerp bestemmingsplan. Gelet op de verplichtingen van de Wet Milieubeheer (Wm) wordt ook een planMER (milieueffectrapportage) opgesteld als onderbouwing van het bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 23 maart 2017 het bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit is een aantal beroepschriften ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 6 juni 2018 uitspraak gedaan (zaaknummer 201704769/1/R1) en heeft een aantal beroepen gegrond verklaard. Het bestemmingsplan is daarmee gedeeltelijk onherroepelijk geworden. Vervolgens heeft de gemeente een nieuw besluit voorbereid voor de percelen waarvan de bestemming vernietigd is. Het bestemmingsplan Buitengebied Epe, Herstelplan 2018 bevat een actuele planologisch juridische regeling voor die onderdelen van het bestemmingsplan Buitengebied die vernietigd zijn door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tevens bevat het bestemmingsplan enkele ambtshalve aanpassingen. In hoofdstuk 2 van de toelichting vindt u een toelichting op de diverse onderdelen van het bestemmingsplan.

Landgoed Welna

Het bestemmingsplan Landgoed Welna bevat de juridisch-planologische regeling voor enkele ruimtelijke ontwikkelingen op Landgoed Welna. De ontwikkelingen voorzien in de  uitbreiding van de zorghoutvesterij met een werkschuur en een houtbewerkings- en droogvoorziening, de bouw van een overnachtingsgebouw voor zorgcliënten en een ouderenzorgvoorziening, de verplaatsing van het natuurkampeerterrein, grazerskooi en beheerdersvoorziening. Daarnaast realiseert Landgoed Welna 7.7 ha natuur op voormalige landbouwpercelen.

Overig

Bedrijventerreinen gemeente Epe

Dit bestemmingsplan omvat de twee bedrijventerreinen Kweekweg in Epe en Eekterveld in Vaassen. Het bestemmingsplan is een actualisatie van de bestemmingsplannen bedrijventerrein Kweekweg en bestemmingsplan Eekterveld. Deze beide plannen worden nu samengevoegd in één bestemmingsplan. Het plangebied omvat ook de geluidzone rondom het (geluid)gezoneerde terrein Kweekweg. Voor het geluidgezoneerde terrein Kweekweg is een geluidruimteverdeelplan opgesteld.

Parapluplan parkeren

Dit bestemmingsplan voorziet in een planologisch juridische regeling waarbij de voor de gemeente geldende bestemmingsplannen worden aangevuld met een parkeerregeling. Op grond van die parkeerregeling kan worden beoordeeld of bij aanvragen om een omgevingsvergunning wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Die beoordeling vindt nu nog plaats via de gemeentelijke bouwverordening, maar als gevolg van wijziging in de Woningwet worden deze straks vastgelegd in bestemmingsplannen.

Pagina opties