Standplaatsvergunning

Als u spullen of etenswaren wilt verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg. Wil u op de markt staan, dan hebt u een marktplaatsvergunning nodig. U kunt een stand- of marktplaats aanvragen als u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en handelingsbekwaam bent. Uw aanvraag wordt binnen 8 weken verwerkt.

Wat u moet weten

Hoe het werkt

Binnen de gemeente Epe hebben we op woensdag een weekmarkt in Epe en op zaterdag in Vaassen. Een standplaats op deze markt valt onder de marktverordening met daarvoor geldende regels en voorwaarden. Hiervoor hebt u een marktplaatsvergunning nodig.

Wilt u voor een andere dag een standplaats? U kunt een standplaatsvergunning aanvragen voor enkele dagdelen in een jaar of voor maximaal zes maanden, bijvoorbeeld voor de verkoop van seizoensgebonden producten. In het beleid zijn zowel jaarstandplaatsen als seizoenstandplaatsen opgenomen. U kunt de vrije locaties opvragen bij het klantcontactcentrum via 14 0578.

Een incidentele standplaatsvergunning is een vergunning voor maximaal twee dagen per kwartaal. Vaak wordt hier gebruik van gemaakt door plaatselijke verenigingen die met de verkoop van een specifiek product inkomsten genereren.

U kunt een standplaatsvergunning aanvragen voor de volgende dagdelen:

  • 08:00 - 13:00 uur
  • 13:00 - 18:00 uur
  • 18:00 - 21:00 uur (uitsluitend voor koopavonden)

De gemeente moet ook zorgen voor handhaving van de openbare orde. Op grond hiervan kan de gemeente een standplaatsvergunning weigeren om de volgende redenen:

  • in het belang van de openbare orde
  • in het belang van de openbare veiligheid
  • in het belang van de volksgezondheid
  • om overlast te voorkomen of beperken
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente
  • in het belang van de verkeersveiligheid
  • strijdigheid met het bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit

Als u een standplaatsvergunning aanvraagt, dan moet u ook voldoen aan de eisen uit andere wetten. Zo stelt de Wet milieubeheer regels om hinder en overlast te voorkomen. De Warenwet waarborgt de hygiëne van de aangeboden goederen.

Ook als u een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar wel voor het publiek toegankelijk is, hebt u een vergunning nodig.

Wat u moet doen

De gemeente publiceert een nieuwe of vrijgekomen standplaatslocatie in de gemeentewijzer en op de website. U vraagt de standplaatsvergunning vervolgens online aan bij de gemeente. Er zijn vervolgens twee verschillende procedures. Welke procedure er wordt gevolgd, is afhankelijk van de datum waarop de aanvraag binnenkomt.

Binnen twee weken na publicatie
U kunt een aanvraag doen voor één of meerdere standplaatslocaties of dagdelen per week. Als er binnen twee weken na publicatie meerdere aanvragen binnenkomen, wordt er geloot. Dit geldt zowel voor de locatie als voor het dagdeel. Wanneer dit nodig is, wordt voor ieder dagdeel afzonderlijk een loting gehouden. De loting is openbaar en vindt plaats in de vierde week na publicatie. In de derde week na publicatie worden de betrokkenen hierover geïnformeerd. Uiterlijk in de vijfde week na publicatie krijgen zij de uitslag van de loting.

Later dan twee weken na publicatie
Wanneer er meer dan twee weken na de publicatie aanvragen binnenkomen, bepaalt de ontvangstdatum van de aanvraag wie als eerste in aanmerking kan komen voor de desbetreffende standplaats.

U kunt de standplaatslocatie pas innemen nadat de vergunning is verleend.

Kosten

Leges

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een standplaats of het verzoek om op de wachtlijst geplaatst te worden, verwijzen wij u naar de legesverordening van de gemeente Epe. U kunt de legesverordening inzien op www.overheid.nl

Precario

Voor het in gebruik nemen van openbare gemeentegrond betaalt u precariobelasting op grond van de Verordening Precariobelasting. Bij vroegtijdige beëindiging van de standplaats krijgt u de (eventueel) al betaalde precario terugbetaald. Betaal de precariobelasting op tijd. Zo voorkomt u dat de vergunning ingetrokken wordt. Zie het standplaatsenbeleid voor meer informatie.

Voor de kosten verwijzen wij u naar de legesverordening van de gemeente Epe.

Nutsvoorzieningen

Aanleg

Afhankelijk van de soort handel die vanaf de standplaats wordt gedreven, kunnen nutsvoorzieningen noodzakelijk zijn. Alle kosten voor de aanleg van deze voorzieningen komen voor rekening van de vergunninghouder. Als een opvolgende vergunninghouder niet bereid is om de nutsvoorzieningen over te nemen, moet de vergunninghouder de standplaats geheel ontruimd opleveren.

Gebruik

Er zijn standplaatsen die over een stroomvoorziening beschikken. Als gebruik wordt gemaakt van de voorziening die door de gemeente beschikbaar is gesteld, worden de kosten daarvan aan de vergunninghouder doorberekend.

Verdere informatie

Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een ventvergunning. Een ventvergunning hebt u nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.

Marktplaatsvergunning

Als u spullen of etenswaren op de markt wil verkopen, hebt u een marktplaatsvergunning nodig. Dit wordt ook wel een marktvergunning genoemd. Met een marktplaatsvergunning hebt u recht op 1 standplaats op een markt.