Omgevingsvisie_hier staan we voor

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie geeft het handelingsperspectief voor de fysieke leefomgeving aan: Het zet de koers uit en geeft richting. Met de omgevingsvisie willen we iedereen faciliteren en inspireren om ideeën waar te maken die passen bij ons waarden, opgaven en doelstellingen. In het ontwerp omgevingsvisie ‘Natuurlijk goed leven’ staat de waardevolle leefomgeving centraal. En zijn de vier kernopgaven van de gemeente Epe benoemd, te weten: duurzame toekomst, gezondheid, zorg en welzijn, goed wonen én ondernemen. Ook zijn er doelstellingen, ontwikkelrichtingen en ruimtelijke keuzes geformuleerd en is het handelingsperspectief van de omgevingsvisie beschreven. We hebben de omgevingsvisie samengevat in een pamflet. Hier staan we voor in Epe:

Pamflet omgevingsvisie Epe

De waardevolle leefomgeving is ons DNA.

We laten ons inspireren door de rijkdom van de natuur, de kenmerken van het landschap en de eigenheid van het gebied. Nieuwe ontwikkelingen passen bij de identiteit van het gebied en dragen bij aan ruimtelijke kwaliteit en de doelstellingen van de omgevingsvisie. We leveren maatwerk.

We nemen verantwoordelijkheid in de energietransitie en de klimaatopgave.

Dit doen we door in te zetten op zon en wind en aardgasvrije wijken. Ook benutten we kansen en nieuwe technieken. We maken werk van de klimaatopgave door in te zetten op groen, natuurbescherming en -ontwikkeling en gebiedseigen maatregelen. We stimuleren eigen verantwoordelijkheid en trekken samen op.

In de gemeente Epe kun je een leven lang gezond, prettig en veilig wonen.

Dit doen we door bij de inrichting van onze omgeving constant te werken aan een schone, gezonde en veilige woon- en leefomgeving. Er is voldoende water en groen in de omgeving en goede, veilige wandel- en fietspaden verbinden de dorpen met de natuur.

Onze omgeving stimuleert ontmoeting en versterkt de band tussen onze inwoners.

We werken aan een uitnodigende openbare ruimte met verblijfskwaliteit en voldoende voorzieningen voor jong en oud.

We werken aan een stevige woningbouwopgave.

Dit doen we door in en rond de kernen woningen te realiseren voor alle leeftijden en doelgroepen.

Voor ondernemers biedt de gemeente Epe een prettig ondernemersklimaat.

Dit doen we door ruimte te bieden voor ontwikkeling en het benutten van kansen. We hebben daarbij oog voor een duurzame toekomst.

De centra van Vaassen en Epe zijn uitnodigend.

Dit doen we door gastvrij en compleet te zijn. We koppelen de centra aan recreatie en toerisme (100% Wild, kasteel de Cannenburch) met goede verbindingen van en naar de wijken en het buitengebied.

Recreatie vanuit onze natuurlijk omgeving.

Dit doen we door uit te gaan van onze kracht: De waardevolle leefomgeving. Ontwikkeling vindt plaats vanuit waardetoevoeging en kwaliteit.

Mobiliteit is in beweging.

Dit doen we door in te zetten op duurzame mobiliteit en het STOP-principe (stappen, trappen, OV, privé). We stimuleren wandelen en fietsen.

Landbouw heeft in Epe een nieuwe toekomst.

Dit doen we vanuit overtuiging dat de landbouw in transitie is. In de Veluweflank veranderen we vanuit het belang van natuur naar een bredere schakering met andere functies zoals de ontwikkeling van bos, recreatie en kleinschalige woningbouw. In de IJsselvallei is meer agrarische ontwikkelruimte met daarbij oog voor de versterking van de biodiversiteit. We inspireren en bieden kansen.

We zetten samen onze schouders eronder.

In de gemeente Epe werken we op basis van vertrouwen met elkaar samen en respecteren we elkaars mening. We zijn transparant en constructief.

De Omgevingsvisie voor Epe staat voor Natuurlijk goed Leven:

  • Natuurlijk is onze leefomgeving en onze trots
  • Goed staat voor de kwaliteit die we nastreven
  • Leven staat voor kansen en mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren

U kunt de vastgestelde omgevingsvisie bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Plannen zoeken’, vervolgens kunt u het omgevingsplan oproepen in het scherm, bijvoorbeeld door uw adres in te typen of in te zoomen op de kaart. Vervolgens kunt u door middel van de knop documenten de omgevingsvisie inzien.

Pagina opties