Omgevingsvisie

Wat is een omgevingsvisie?

  • In de omgevingsvisie staat hoe we onze omgeving (in de toekomst) willen inrichten. Dit is de omgeving waar we wonen, werken, recreëren, winkelen, sporten, ontmoeten enzovoort. Hoe zien we dat in de nabije toekomst?
  • De omgevingsvisie gaat in op alle onderwerpen die in onze omgeving spelen en de samenhang daartussen. Denk bijvoorbeeld aan ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, klimaat, duurzaamheid, infrastructuur en cultureel erfgoed.
  • De omgevingsvisie komt in de plaats van bijvoorbeeld structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen.
  • De omgevingsvisie wordt het vertrekpunt voor initiatieven en de uitvoering van projecten.

Waarom maken we een omgevingsvisie?

In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Een nieuwe (landelijke) wet die alle wetten over de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. In deze wet staat dat iedere gemeente een omgevingsvisie moet maken. De omgevingsvisie is een belangrijk instrument in deze nieuwe wet. Daarin bepalen we met elkaar hoe onze gemeente er in de toekomst uit ziet.

Hoe maken we deze omgevingsvisie voor onze gemeente?

Zo'n nieuwe wet en visie klinken misschien saai, maar het gaat over hoe onze gemeente er in de toekomst uitziet! Daarom maken we deze omgevingsvisie graag samen met inwoners, organisaties, ondernemers en andere overheden en instanties waar de gemeente mee samenwerkt. Het proces voor het maken van een omgevingsvisie hebben we in verschillende fasen ingedeeld. Deze zie je hieronder afgebeeld.

Tijdlijn (zie ook hieronder: Waar staan we nu?)

  1. Voorbereiding: jul. - sep. '19. Inventarisatie: wat is een omgevingsvisie precies? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat vinden we hierin belangrijk? Hebben we hulp of ondersteuning nodig? (O.a. selectie van extern bureau dat de gemeente hierbij begeleidt.)
  2. Analyse: okt. '19 - jan. '20. In deze fase kijken we aan de ene kant naar wat er allemaal al is aan feiten, cijfers en bestaand beleid. Aan de de andere kant gaan we op pad om op te halen wat de goede dingen in onze gemeente zijn (wat in de toekomst dus zeker moet blijven), en wat onderwerpen zijn die in de toekomst beter zouden moeten of waar mensen zich zorgen over maken. Ook kijken we dan naar belangrijke ontwikkelingen in de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en klimaat.
  3. Uitwerking: mrt - mei '20. In fase 2 is een heleboel informatie opgehaald en verzameld. In fase 3 wordt deze informatie verder uitgewerkt en volgt een verdiepingsslag. Welke thema's (opgehaald in fase 2) zijn belangrijk en wat betekenen deze voor de verschillende gebieden in onze gemeente? In deze fase gaan we opnieuw in gesprek met inwoners, organisaties en ondernemers om hen te raadplegen over de verschillende thema's en gebieden.
  4. Ontwerp: mei - jul. '20. Er wordt eerst een concept omgevingsvisie ontworpen. Dit concept leggen we ook graag eerst weer voor aan alle betrokkenen en geïnteresseerden.   
  5. Vaststelling: eind '20. Uiteindelijk wordt de omgevingsvisie door de gemeenteraad in een openbare raadsvergadering vastgesteld. Voordat de gemeenteraad de omgevingsvisie vaststelt, besluit het college van B&W over de ontwerpvisie en wordt deze (juridisch) ter inzage gelegd.

De genoemde data zijn een richtlijn. Na iedere fase wordt eerst de balans opgemaakt. Op basis van wat er opgehaald is, wordt bepaald wat de volgende stap in het proces is en hoe die wordt vormgegeven.

Wat is er al gedaan?

In november '19 hebben we de eerste stap gezet door veel informatie op te halen tijdens bijeenkomsten met organisaties, ketenpartners van de gemeente (organisaties en mede-overheden waar de gemeente veel mee samenwerkt, zoals de GGD, het waterschap, de veiligheidsregio (VNOG) en de gemeenteraad. Ook is een grote groep medewerkers en raadsleden de straat op geweest om mensen te interviewen. De vragenlijst die op straat gebruikt is, is daarna nog twee weken uitgezet bij het online inwonerspanel Epe Spreekt. Daarnaast zijn er gastlessen en workshops gegeven op een aantal basisscholen en op de RSG. Alle informatie die we in deze periode hebben opgehaald is gebundeld en weergegeven in één document 'Opbrengsten omgevingsvisie nov. 2019'. Na analyse van alle opgehaalde informatie, blijkt dat er een aantal thema’s naar voren komt die veel mensen belangrijk vinden. Over deze thema's gaan we opnieuw in gesprek met inwoners, organisaties en andere belangstellenden. Wat betekenen deze thema's concreet voor ieder dorp en (buiten)gebied?

Waar staan we nu? 

De gemeente had voor eind maart en begin april voor ieder dorp en voor twee buitengebieden bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wilden we samen met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek over hoe ieder dorp en gebied er in de toekomst uit ziet. Naast de vier dorpen onderscheiden we twee gebieden:
1. de oostkant van de Veluwe en daaraan aansluitend het buitengebied rondom Epe, Emst, Vaassen, en
2. het gebied tussen de A50 en de IJssel (de IJsselvallei) en het buitengebied rondom Oene.

Tijdens deze bijeenkomsten zou er de mogelijkheid zijn om over verschillende thema’s (die zijn opgehaald in november '19) verder te praten: wonen, gezondheid welzijn en zorg, natuur en landschap, duurzaamheid en klimaat en ondernemen. Naast deze thema’s zou er ook gelegenheid zijn om andere onderwerpen in te brengen, zoals bijvoorbeeld verkeer en vervoer of cultuurhistorie. 

Update 12 maart 2020: naar aanleiding van maatregelen rondom het coronavirus

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gaan de geplande bijeenkomsten eind maart en begin april voor de omgevingsvisie níet door. De gemeente volgt daarin het advies en beleid van het rijk en het RIVM. Er wordt bekeken wat dit betekent voor het proces en voortgang voor het maken van de omgevingsvisie.

Documenten en verslagen van bijeenkomsten

Pagina opties