Zonnepanelen bij woningen en bedrijven - Welke regels gelden hiervoor?

Zonnepanelen bij woningen en bedrijven - Welke regels gelden hiervoor?

Energietransitie

In 2050 wil de gemeente Epe CO2 neutraal zijn. We verbruiken dan niet meer energie dan we duurzaam kunnen opwekken. Dat bereiken wij door te isoleren, door slim om te gaan met de energie die we gebruiken én zelf duurzame energie op te wekken. Zonnepanelen zijn hier erg geschikt voor. Veel particulieren plaatsen al zonnepanelen op hun woningen. Dit wil de gemeente stimuleren om zoveel mogelijk van het totale gemeentelijke stroomgebruik te verduurzamen. Niet bij elke woning of bedrijf is het dak geschikt om zonnepanelen te plaatsen. In deze gevallen zijn zonnepanelen op de grond nodig.

Beleidsregel

De Gemeente Epe ontvangt steeds vaker vergunningsaanvragen voor zonnepanelen op de grond, de zogenaamde: kleinschalige grondgebonden zonnestroomsystemen voor particulier gebruik. De gemeente wil graag meewerken aan deze ontwikkeling van duurzame energieopwekking. Om duidelijk te maken onder welke voorwaarden deze grondgebonden systemen kunnen worden toegepast, is een beleidsregel opgesteld. In deze folder leest u een samenvatting van de beleidsregel. Welke regels gelden er? Zonnepanelen op de grond hebben invloed op het landschap en de omgeving. Daarom volgen initiatiefnemers de voorkeursvolgorde van de zonneladder. Zo voorkomen we een wildgroei van grondgebonden zonnestroomsystemen en beperken we de impact op de omgeving. 

Welke regels gelden er?

Zonnepanelen op de grond hebben invloed op het landschap en de omgeving. Daarom volgen initiatiefnemers de voorkeursvolgorde van de zonneladder. Zo voorkomen we een wildgroei van grondgebonden zonnestroomsystemen en beperken we de impact op de omgeving. Zonnepanelen op daken en aan gevels hebben de voorkeur ten opzichte van zonnepanelen op de grond. Mogelijk is het dak niet geschikt door de dakrichting of is er schaduwvorming. Dan kan er gekeken worden of zonnepanelen op de grond haalbaar zijn binnen de bestemming van het perceel. Is daar onvoldoende ruimte beschikbaar of heeft de tuin een ander gebruik, dan kan er gekeken worden naar zonnepanelen op de grond buiten het bestemmingsvlak. Dit kan alleen op grond met een agrarische bestemming. De beoordeling hiervan is altijd maatwerk. Daarnaast geldt ook hier dat voldaan moet worden aan het bestemmingsplan en dat de zonnepanelen zo dicht mogelijk bij de woning moeten komen. Landschappelijke inpassing van de zonnepanelen is ook een vereiste. In het bestemmingsplan staat aangegeven waaraan voldaan moet worden. 

Kleinschalige initiatieven voor zonnepanelen op de grond

De beleidsregel is van toepassing op kleinschalige initiatieven voor zonnepanelen op de grond bij woningen én bedrijven. Het gaat hier over het opwekken van duurzame energie met als doel om te voorzien in de eigen energiebehoefte. In het geval van woningen kan het hierbij gaan om initiatieven voor 1-5 woningen. Het gaat dan om zonnestroomsystemen met een maximaal vermogen van 15 kWp en een totaal grondoppervlak van niet meer dan 100 m2 . 

Zonneladder

Voor de zonnestroomsystemen voor eigen gebruik geldt deze voorkeursvolgorde:

  1. Dakgebonden; zonnepanelen op het dak of aan de gevel
  2. Grondgebonden; zonnepanelen binnen het bestemmingsvlak* van de woning of het bedrijf
  3. Grondgebonden; zonnepanelen buiten het bestemmingsvlak* van de woning of het bedrijf.

Omgevingsvergunning aanvragen

Voor zonnepanelen op de grond is een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Aanvragen die voldoen aan het bestemmingsplan en de voorwaarden uit de beleidsregel worden via een reguliere vergunningsprocedure toegestaan. De behandeltermijn hiervan is maximaal 8 weken. 

Leges

Voor deze omgevingsvergunning moeten leges worden betaald. Hoeveel dat is, is te lezen in de legesverordening op de gemeentelijke website staat. Om duurzame energieopwekking te stimuleren, verleent de gemeente 85% korting op de legeskosten.

Vragen?

Neem gerust contact op met de gemeente als u vragen heeft over deze beleidsregel. Stuur een mail naar gemeente@epe.nl of bel 14 0578. 

*Een bestemmingsvlak is een aaneengesloten vlak op de plankaart van het bestemmingsplan, dat één en dezelfde bestemming heeft. Hier meestal een woonbestemming, waar gewoond mag worden. Of een bedrijfsbestemming, waar bedrijfsmatige activiteiten uitgevoerd mogen worden op basis van het bestemmingsplan.

Pagina opties