Veelgestelde vragen toezicht vakantieparken

Waarom wordt er toezicht gehouden op recreatieparken, hoe werken toezichthouders en wat zijn hun bevoegdheden?

Waarom wordt er toezicht gehouden op recreatieparken of -percelen?

Toerisme is een zeer belangrijke economische sector. Het is daarom belangrijk dat de vakantieparken toekomstbestendig zijn. Dat kan op veel manieren, maar duidelijk is dat wonen op vakantieparken hier niet bij hoort. Recreatieverblijven zijn er om te ontspannen en vakantie te vieren. Als mensen met een ander doel op bijvoorbeeld een vakantiepark zijn, verandert de sfeer van ontspannen en vakantie vieren in de sfeer van wonen en werken. Vakantiegangers voelen zich er steeds minder thuis en het park of de omgeving verandert ingrijpend. Daarom is het niet toegestaan om te wonen in een recreatieverblijf. En daarom controleert de gemeente Epe ook op recreatief gebruik.

Hoe werken toezichthouders?

Vakantieparken hebben een recreatieve bestemming. Dit ligt vast in het bestemmingsplan dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. De Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) bepaalt dat activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan verboden zijn. Denk aan (permanent) wonen of de huisvesting van arbeidsmigranten. Het college van burgemeester en wethouders handhaaft deze regelgeving en heeft toezichthouders aangewezen die controleren of deze regelgeving wordt nageleefd. 

Overeenkomstig ons handhavingsbeleid wordt het toezicht op de vakantieparken gefaseerd uitgevoerd. Een bepaalde periode controleren toezichthouders op het ene recreatiepark en daarna weer bij een ander vakantiepark of gebied met recreatiewoningen. Op die manier kunnen wij overal het toezicht houden op de naleving van de regels.

Om toezicht te kunnen houden op de naleving van regels betreden toezichthouders vakantieparken. Daar gaan ze in gesprek met de vakantieparkondernemers en de personen die ze op de vakantieparken aantreffen. Naast het vergroten van het veiligheidsgevoel en het waarborgen van de kwaliteit van onze vakantieparken, zijn deze contactmomenten van grote waarde voor de gemeente. De toezichthouders horen de behoeften en vragen van ondernemers en toeristen. De toezichthouders verbinden die vragen vervolgens aan de juiste afdeling in het gemeentehuis of met andere organisaties zoals Vitale Vakantieparken.

Welke bevoegdheden hebben toezichthouders?

Toezichthouders houden toezicht op de vakantieparken om veiligheids- en leefbaarheidsproblemen te voorkomen. Op deze manier probeert de gemeente het diverse en kwalitatief goede aanbod van vakantieparken te behouden. Een onderdeel van het takenpakket van onze toezichthouder is de controle op overtredingen van het bestemmingsplan, zoals het recreatieve gebruik van recreatiewoningen. Toezichthouders zijn, kort gezegd, bevoegd om plaatsen te betreden, inlichtingen te vorderen, inzage te vragen in zakelijke gegevens en bescheiden en identiteitsbewijzen te vorderen. De toezichthouders ontlenen hun bevoegdheden aan de Algemene wet bestuursrecht.

Omdat toezichthouders goede contacten hebben met de vakantieparkondernemers en ook vaak op de vakantieparken aanwezig zijn, krijgen zij een goed beeld over het gebruik van de vakantieparkobjecten. Bij redelijke vermoedens van permanente bewoning van vakantiehuisjes proberen onze toezichthouders eerst in contact te komen met de gebruikers van de recreatiewoning.

Als daartoe een aanleiding bestaat, dan zal de toezichthouder een onderzoek instellen naar het rechtmatige gebruik van de recreatiewoning. In dat kader zal de toezichthouder zijn wettelijke bevoegdheden aanwenden om vast te stellen of het gebruik van de recreatiewoning in strijd is met het bestemmingsplan.

Met uitzondering van woningen zijn toezichthouders bevoegd om elke plaats te betreden. Toezichthouders mogen dus het terrein van het vakantiepark opgaan, ook als dat privé-eigendom is. In het kader van een onderzoek is het een toezichthouder toegestaan om beeldopnamen te maken, ook zonder toestemming van de gebruiker van de recreatiewoning. In het geval van een overtreding moet de gemeente namelijk bewijzen dat er sprake is van een overtreding.  

Wanneer de wijze van gebruik onduidelijk blijft, dan is de toezichthouder genoodzaakt om verder onderzoek te doen. Dat kan inhouden dat hij vraagt of hij de recreatiewoning van binnen mag bekijken en vraagt om zakelijke gegevens en bescheiden te bekijken, zoals bijvoorbeeld huurovereenkomsten. Ook kan de toezichthouder gegevens opvragen bij energieleveranciers, bij de Belastingdienst, de RDW en het vakantiepark zelf. Daarnaast zal de toezichthouder periodiek blijven controleren op de aanwezigheid van de betreffende personen en zonodig een onderzoek instellen naar het opgegeven woonadres. Toezichthouders mogen namelijk ook buiten de gemeentegrenzen elke plaats betreden om waarnemingen te doen, als het gaat om een onderzoek naar een overtreding die plaatsvindt in de gemeente waar de toezichthouders werkzaam zijn. Het zijn ingrijpende bevoegdheden die de toezichthouder heeft op grond van de Algemene wet bestuursrecht en daar wordt terughoudend gebruik van maakt.

Hoe zit het met de privacy en verwerking van gegevens?

Toezichthouders zijn wettelijk bevoegd om inlichtingen te vorderen en om persoonsgegevens te verwerken. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt wat we wel en niet mogen verwerken. We houden ons daar strikt aan.

Wat als iemand een klacht heeft?

De gemeente Epe hecht eraan dat medewerkers altijd correct en professioneel handelen, zowel binnen de juridische kaders als binnen de fatsoensnormen. Vinden inwoners of bedrijven dat dit niet het geval is, dan kunnen zij een klacht indienen. Wij gaan dan zo spoedig mogelijk met hen in gesprek om daar van te leren.

Pagina opties