Regionale Energie Strategie_Wat is er tot nu toe gebeurd

Hoe verder?

  • Tot eind dit jaar zijn we bezig met het definitief maken van de RES 1.0. De ontwerp-RES 1.0  is een van de tussenstappen waar we nu aan werken. Bekijk het nieuwsbericht als u meer wilt lezen over de ontwerp-RES 1.0. 
    Alle overheden in de Cleantech Regio vinden het belangrijk dat inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen meedenken over de RES. Daarom zijn die het afgelopen jaar betrokken bij de ontwerp RES 1. De ontwerp RES 1.0 lag van 19 april tot en met 31 mei 2021 ter inzage. In die periode kon iedereen een inspraakreactie indienen over de ontwerp RES. Via deze link kunt u de inspraaknotitie bekijken, waarin u de reacties en de antwoorden daarop kunt lezen. In december 2021 besluiten de gemeenteraden, Provinciale Staten van Gelderland en de algemeen besturen van de waterschappen Rijn & IJssel en Vallei en Veluwe over de definitieve RES 1.0.
  • We werken gezamenlijk toe naar een definitef RES-bod 1.0, dat iedere twee jaar zal worden herzien. Het concept-bod dat er nu ligt is de ambitie waar we vanuit willen gaan op basis van de inzichten van dit moment en een zorgvuldig proces met de betrokken overheden, maatschappelijke partners en inwoners.
  • De laatste ontwikkelingen ziet u in deze tijdlijn.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

  • In mei 2019 is de startnotitie RES Cleantech Regio vastgesteld door de stuurgroep van Cleantech. Regio. Daarna hebben de raden de startnotitie vastgesteld. In deze startnotitie is de ambitie vastgelegd dat de regio werkt naar een energie neutrale regio in 2030. Vervolgens zijn er allerlei acties en initiatieven ontplooit om te komen tot dit doel.

  • Lees meer over wat er tot nu toe is gebeurd

Meer informatie Regionale Energiestrategie

Regionale Energiestrategie Cleantech Regio

Pagina opties