Nieuws

 • Online zorgnetwerk OZOverbindzorg: al meer dan 1.500 gebruikers

  (24-02-2020)

  Via OZOverbindzorg bouwen zorg-ontvangende inwoners aan hun eigen zorgnetwerk. Zo krijgen ze de best mogelijke zorg.

 • Gezondheid, natuur en wonen belangrijke thema's voor omgevingsvisie

  (24-02-2020)

  De gemeente Epe is eind 2019 gestart met het maken van de omgevingsvisie. Als eerste stap hiervoor is er in november informatie opgehaald bij inwoners en organisaties. Het doel was om in brede zin te achterhalen wat mensen waardevol vinden in onze gemeente én om te inventariseren wat men als belangrijke aandachtspunten voor de toekomst ziet. 

 • Bloemen voor 100-jarige

  (24-02-2020)

  Vandaag werd onze dorpsgenote mevrouw Marrigje Broekhuizen-Flier 100 jaar. Burgemeester Tom Horn kwam haar feliciteren.

 • Welk plan voor het Hertenkamp spreekt u het meeste aan?

  (21-02-2020)

  In het voorjaar van 2019 deed de gemeente een oproep aan inwoners en initiatiefnemers om met ideeën te komen voor de dag recreatieve voorziening bij het Hertenkamp (en naastgelegen bergingsvijver) in Epe. Drie initiatiefnemers hebben hun ideeën verwerkt in een ontwikkelplan en deze ingediend bij de gemeente Epe.

 • Afspraken over honden

  (21-02-2020)

  Honden kunnen veel plezier geven. Tegelijk kunnen ze overlast veroorzaken. Daarom gelden er afspraken over honden.

 • Tribuut aanspreekpunt voor vragen over WOZ-waarde

  (21-02-2020)

  De aanslagbiljetten voor de gemeentebelastingen zijn deze maand verstuurd of in uw digitale inbox terecht gekomen. Belastingcentrum Tribuut int deze belastingen voor verschillende gemeenten, waaronder Epe. Ook heeft u via Tribuut informatie ontvangen over de waardering van onroerende zaken volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Daarin is een woonlastenverlichting van € 50,00 verwerkt, zoals vorig jaar afgesproken in de vergadering over onze gemeentebegroting.

 • Tijdelijk tweerichtingsverkeer op deel Willem Tellstraat

  (21-02-2020)

  Pannekoek GWW uit Vaassen voert in opdracht van de gemeente Epe wegwerkzaamheden uit bij de kruising Willem Tellstraat – Quickbornlaan. Het gaat om het aanpassen van de verhardingen en de aanleg van een inritconstructie.

 • Eerste nummer magazine VRIJ uitgereikt aan burgemeester

  (20-02-2020)

  Burgemeester Tom Horn van de gemeente Epe nam deze week het eerste exemplaar van het magazine ‘vijfenzeventig jaar VRIJ’ in ontvangst. In dit blad staan tientallen foto’s en verhalen over de oorlog  in Epe en de bevrijding. Ook treft de lezer artikelen aan die het belang van herdenken en opkomen voor vrijheid onderstrepen.

 • Schadeclaims vliegveld Lelystad

  (20-02-2020)

  De kans is nog steeds groot dat vliegveld Lelystad open gaat. De vliegroutes van en naar gaan deels over onze gemeente, vooralsnog op geringe hoogte. Wanneer dat gebeurt, gaan we dit in de gemeente Epe ook merken. Het geluid van de overvliegende vliegtuigen zullen we dan zeker horen. Wij verwachten ook gevolgen die niet direct merkbaar zijn, zoals extra fijnstof en stikstof. Dit is nadelig voor ons en onze leefomgeving. De mogelijkheid bestaat dat hierdoor ook minder recreanten onze gemeente zullen bezoeken.

 • Gemeenteraad stelt Grondstoffenplan vast

  (20-02-2020)

  Donderdag 20 februari heeft de gemeenteraad van Epe het Grondstoffenplan ‘Grondstofrijk Epe’ vastgesteld. In dit plan wordt het grondstoffenbeleid voor de komende jaren in onze gemeente beschreven. Hiermee kan naar verwachting worden voldaan aan de regionale Cleantech doelstellingen en de landelijke doelstellingen voor een gescheiden inzameling van afval- en grondstoffen.

 • Gemeente waardeert Koers Kindvoorzieningen

  (19-02-2020)

  Kinderen en gezinnen in de gemeente Epe verdienen uitstekende voorzieningen. Dit is de visie van 9 partijen.

 • Kent u gebiedsregisseur Hanneke Luesink al?

  (18-02-2020)

  Hanneke Luesink is gebiedsregisseur in Vaassen. Lees in het interview wat ze voor u kan doen.

 • Inloopbijeenkomst mogelijke fietsroute Apeldoorn-Epe

  (18-02-2020)

  De gemeenten Epe en Apeldoorn werken samen met de provincie Gelderland en andere gemeenten in de Cleantech regio aan het verbeteren van het fietsnetwerk in deze regio. Dit geldt ook voor de fietsverbinding tussen Apeldoorn en Epe, met daartussen de dorpen Wenum-Wiesel, Vaassen en Emst. Deze route is één van de drukste routes van de provincie Gelderland. In samenwerking met allerlei partijen zijn nu twee routes tot schetsontwerpen uitgewerkt: de fietsroute langs het historische treinbaanpad (we noemen dit de Baronnenroute) en een fietsroute in de omgeving van het kanaal (we noemen dit de Veluweflankroute). Tijdens  twee inloopbijeenkomsten in maart willen we de meningen en reacties verzamelen van inwoners over de twee mogelijke routes die op tafel liggen.

 • Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen verstuurd

  (14-02-2020)

  De aanslagbiljetten voor de gemeentebelastingen zijn verstuurd. En bent u aangesloten op MijnOverheid? Dan heeft u dit biljet al een dag eerder in uw digitale inbox ontvangen. Belastingcentrum Tribuut int deze belastingen voor een aantal gemeenten, waaronder Epe. Ook ontvangt u via Tribuut informatie over de waardering van onroerende zaken volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

 • John Hollander Lid in de Orde van Oranje Nassau

  (12-02-2020)

  Op woensdag 12 februari kreeg de heer J.H. Hollander uit Epe uit handen van burgemeester Tom Horn een Koninklijke onderscheiding. De heer Hollander is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld door de burgemeester. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van het Formulierenteam van de Stichting Koppel/SWOE, waar de heer Hollander afscheid nam als vrijwilliger.

 • Kruisingen Quickbornlaan worden aangepast

  (28-01-2020)
  Kruising Quickbornlaan en Willem Tellstraat

  De gemeente Epe gaat de verkeerssituatie op de Quickbornlaan verbeteren. Op de kruispunten met de Willem Tellstraat en Hoofdstraat-Bloemstraat zijn de afgelopen jaren verschillende ongelukken gebeurd. Daarom is er na overleg met de politie en omwonenden een verkeersplan gemaakt om deze weg verkeersveiliger te maken.

 • Werkzaamheden Hoge Weerd

  (28-01-2020)

  In de wijk Hoge Weerd is vorige week gestart met vervangen van het riool en het aanbrengen van het infiltratieriool in het  weggedeelte van het Zaailand tot aan de splitsing met de Scherpe Egtel.

 • OPROEP: Wie ziet u graag als 'Vrijwilliger van het jaar'?

  (24-01-2020)

  Kent u een kandidaat voor de Vrijwilligersprijs verdient? Meld hem of haar vóór 1 maart aan!

 • Grondstoffenbeleidsplan voorgelegd aan gemeenteraad

  (23-01-2020)

  Het conceptplan voor een nieuw grondstoffenbeleid ‘Grondstofrijk Epe’ heeft zes weken ter inzage gelegen voor inwoners. De inspraakperiode en ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot een verandering van het plan. Het college van B&W heeft dinsdag 21 januari besloten dit grondstoffenbeleidsplan voor te leggen aan de gemeenteraad voor vaststelling.

 • Resultaten enquête zonne- en windenergie beschikbaar

  (15-01-2020)

  In november 2019 zijn inwoners uit de gemeenten Epe, Apeldoorn, Brummen, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen gevraagd hun mening te geven over duurzame energieopwekking. Door het invullen van een enquête via het inwonerpanel Epe Spreekt konden ook onze inwoners  aangeven hoe volgens hun zonneparken en windmolens het beste een plaats kunnen krijgen in het regionale landschap en waar hun voorkeur naar uitgaat. Veel inwoners uit onze gemeente en de andere gemeenten hebben de enquête ingevuld.

 • Adviezen inwoners over inwonerparticipatie opgevolgd

  (18-12-2019)

  De gemeente Epe gaat verder aan de slag met de adviezen die inwoners hebben gegeven over inwonerparticipatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de uitwerking van de adviezen in het Actieplan Inwonerparticipatie. “Ons college neemt de adviezen ter harte. Het zijn goede adviezen die door inwoners aan ons gegeven zijn en ze sluiten aan bij de acties van het gemeentebestuur om de werkwijze bij inwonerparticipatie te verbeteren. We hebben een actieplan bij de adviezen gemaakt gaan nu verder met concrete verbeteringen”, aldus Lia de Waard-Oudesluijs, waarnemend portefeuillehouder Inwonerparticipatie en Communicatie.

 • Onvoldoende draagvlak voor bedrijveninvesteringszones

  (24-11-2019)

  Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) geeft ondernemers, winkeliers en vastgoedeigenaren de mogelijkheid om extra te investeren in de economische versterking van het centrumgebied in Epe en Vaassen. De afgelopen weken konden ondernemers in het centrum van Epe en ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum van Vaassen stemmen op het instellen van drie bedrijveninvesteringszones: ‘BIZ ondernemers Kern Epe’, ‘BIZ ondernemers kern Vaassen’ en ‘BIZ vastgoed kern Vaassen’. De opkomst om te stemmen lag boven de 50%, maar voor de oprichting van ieder van de drie zones was tweederde van de stemmen noodzakelijk. Deze wettelijke eis is helaas net niet gehaald.

 • Adviezen van inwoners over inwonerparticipatie

  (27-09-2019)

  ‘Geef tijdige terugkoppeling’, ‘maak gebruik van deskundigheid in de samenleving’ en ‘leg de spelregels uit bij inwonerparticipatie’ zijn de adviezen die de meeste stemmen kregen van de aanwezige inwoners bij de slotavond over inwonerparticipatie.

 • Salderingsregeling zonnepanelen verlengd tot 2023

  (12-07-2019)

  De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Dat hebben minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) besloten.

Archief

Pagina opties