Collegebesluiten

Elke week neemt het college van burgemeester en wethouders allerlei besluiten. Een samenvatting hiervan staat in de besluitenlijsten.

Collegebesluiten week 4

Programma Onderwerp Samenvatting Portefeuillehouder

2 - Actief in Epe
7 - Duurzaamheid

Art. 34 vragen fractie Nieuwe Lijn over warmte De Koekoek Vaassen Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van de artikel 34 vragen van de fractie Nieuwe Lijn om overtollige warmte van Royal Vaassen Flexibele Packaging te gebruiken om het zwembad de Koekoek te verwarmen. Dhr. mr. drs. M.B. Heere
5 - Ruimte en wonen Ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Eekterveld IV Het college heeft besloten in te stemmen met de inhoud van het ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Eekterveld IV Vaassen (NL.IMRO.0232.BPBedrijvEektervld-OBP1) en besloten het ontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor de terinzagelegging gedurende een periode van zes weken. Dhr. M. Kerkmans

6 - Epe op orde

Uitvoering Mobiliteitsplan 2022-2032 Het college heeft besloten om voor de uitvoering van het Mobiliteitsplan 2022-2032 de groslijst met verkeersmaatregelen en het plan van aanpak voor inbreng bewoners en raad vast te stellen. Daarnaast heeft het college besloten om, als uitwerking van het Mobiliteitsplan, alvast de planvoorbereiding te starten voor de herinrichting van de Eperweg tussen Emst en Epe. Dhr. M. Kerkmans
11 - Bestuur en organisatie Normenkader rechtmatigheidscontrole 2022 Het college heeft besloten om in het kader van de rechtmatigheidscontrole de lijst met in 2022 voor de gemeente relevante wet- en regelgeving vast te stellen en het besluit ter kennis te brengen van de raad. Dhr. mr. drs. M.B. Heere
10 - Weer aan het werk Verlengen samenwerking met Over Rood Het college heeft besloten om in te stemmen met het verlengen van de samenwerking met Stichting Over Rood voor de duur van een jaar voor maximaal 10 + 5 (in overleg) trajecten begeleiding en hiervoor maximaal € 9.000,- (exclusief BTW) beschikbaar te stellen. Dit te dekken binnen de structurele middelen voor schuldhulpverlening (ondernemers). Dhr. mr. drs. M.B. Heere

Collegebesluiten week 3

Programma Onderwerp Samenvatting Portefeuillehouder
6 - Epe op orde Definitieve vaststelling Verkeersplan Wissel en informeren Raad Het college heeft de Nota van Inspraak vastgesteld op het Verkeersplan Wissel. Het college heeft ook het gewijzigde rapport Verkeersplan Wissel definitief vastgesteld. Het college informeert de Raad over het Verkeersplan Wissel middels een informatienota. Dhr. M. Kerkmans
8 - Toezicht en handhaving Bestuurlijke reactie rapport Toezicht en handhaving Rekenkamercommissie Het college heeft besloten in te stemmen met de bestuurlijke reactie op het eindrapport Toezicht en handhaving van de Rekenkamercommissie. Mw. ing. A.H.M. van Loon

1 - Opgroeien in Epe
2 - Actief in Epe
3 - Zorg en opvang
4 - Leefbaar en veilig
10 - Weer aan het werk

Integraal beleidsplan Sociaal Domein 2023-2027 Het college heeft besloten om in te stemmen met de zienswijzennotitie en de daarin genoemde wijzigingen voor het Beleidsplan Sociaal Domein 'Samen voor elkaar' 2023 - 2027. Het nieuwe integrale beleidsplan bevat de focus voor de komende vier jaar voor het gehele sociaal domein en is een uitwerking van de Sociale Agenda (2021). Het college stelt de gemeenteraad voor het Beleidsplan Sociaal Domein 'Samen voor elkaar' 2023 - 2027 vast te stellen. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
Dhr. mr. drs. M.B. Heere
5 - Ruimte en wonen Ontwerp bestemmingsplan 't Waeghuys Epe Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan 't Waeghuys Epe. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 18 zorgeenheden in het bestaande monumentale pand 't Waeghuys in Epe en 14 zorgeenheden in een uitbreiding van 't Waeghuys aan de zijde van de Dominee Prinsweg. Verder worden ten noorden van 't Waeghuys aan de Sint Antonieweg en ten zuiden van ’t Waeghuys aan de Dominee Prinsweg twee vrijstaande woningen gerealiseerd. Dhr. M. Kerkmans
11 - Bestuur en organisatie Nota Verbonden Partijen Het college heeft besloten de raad ter vaststelling de Nota Verbonden Partijen aan te bieden. Een verbonden partij is een samenwerkingsorganisatie die gemeentelijke taken uitvoert en waaraan de gemeente deelneemt. De wijze waarop de samenwerking in een verbonden partij tot stand komt en het werken met verbonden partijen staat beschreven in deze nota. Dhr. dr. T.C.M. Horn
2 - Actief in Epe Visie op Toekomstbestendige Maatschappelijke Accommodaties Het college heeft ingestemd met de visie op toekomst-bestendige maatschappelijke accommodaties en deze ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarnaast heeft het college ingestemd met de zienswijzenota behorende bij deze visie. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
8 - Toezicht en handhaving Nieuwe beslissing op bezwaar zomerhuisje Het college heeft besloten om een bezwaar alsnog gegrond te verklaren. Het college trekt de eerdere beslissing op bezwaar en daaronder hangende dwangsombeschikking in onder vergoeding van de gemaakte proceskosten (Burgemeester van Walsemlaan te Epe). Mw. ing. A.H.M. van Loon
11 - Bestuur en organisatie Oninbare vorderingen 2022 Het college heeft besloten een vijftal openstaande vorderingen oninbaar te verklaren en dit ten laste te brengen van de voorziening dubieuze debiteuren. Dhr. mr. drs. M.B. Heere
6 - Epe op orde Vaststelling inspraaknota fysieke afsluiting Pastoorsweg t.h.v. treinbaanpad Het college heeft besloten om de inspraaknota 'fysieke afsluiting Pastoorsweg t.h.v. treinbaanpad' in Vaassen vast te stellen en het definitieve verkeersbesluit tot fysieke afsluiting van de Pastoorsweg t.h.v. treinbaanpad in Vaassen in procedure te brengen. Dhr. M. Kerkmans
8 - Toezicht en handhaving Beslissing op bezwaar afwijzing handhavingsverzoek Kweekweg 1a in Epe Het college heeft besloten in de beslissing op bezwaar om het eerdere besluit om een handhavingsverzoek af te wijzen te handhaven onder verbetering van de motivering . Het handhavingsverzoek ging om een palletopslag die volgens bezwaarde brandgevaar zou opleveren. Mw. ing. A.H.M. van Loon
1 - Opgroeien in Epe

Vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen periode 2023-2038

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen periode 2023-2038 vast te stellen. Dhr. mr. drs. M.B. Heere
3 - Zorg en opvang Vaststellen Convenant MOBW 2023 Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met het convenant "Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW) Oost-Veluwe" voor de gemeenten Apeldoorn, Epe, Heerde, Hattem, Brummen en Voorst. Het is de intentie om het bestaande convenant voort te zetten. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc

Collegebesluiten week 2

Programma Onderwerp Samenvatting Portefeuillehouder
5 - Ruimte en wonen Ontwerp bestemmingsplan De Wetstraat 25, Vaassen Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan De Wetstraat 25, Vaassen en deze vrij te geven voor terinzagelegging. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een appartementencomplex, met 29 appartementen, op de locatie van het kinderdagverblijf Nijntje aan De Wetstraat 25 in Vaassen. Dhr. M. Kerkmans
5 - Ruimte en wonen

Principe-uitspraak Stationsstraat 10-12, Epe

Het college heeft besloten om een verzoek om de bestemming van de percelen aan de Stationsstraat 10-12 te Epe te wijzigen van ‘Gemengd’ naar ‘Wonen’, ten behoeve van de realisatie van twaalf appartementen, aan te merken als kansrijk. Ook heeft het college besloten om in te stemmen met de anterieure overeenkomst ten behoeve van het plan voor Stationsstraat 10-12 en hierop geheimhouding te leggen op grond van artikel 55 van de Gemeentewet. Dhr. M. Kerkmans
11 - Bestuur en organisatie Vervanging burgemeester bij afwezigheid Het college heeft besloten de volgorde van de vervanging van de burgemeester door de wethouders te wijzigen. Wethouder M.B. Heere is nu de eerste locoburgemeester. Het college informeert de raad over deze wijziging. Dhr. dr. T.C.M. Horn

Collegebesluiten week 52

Programma Onderwerp Samenvatting Portefeuillehouder
11 - Bestuur en
organisatie
Intrekking subsidieregelingen openbare activiteiten en goed idee, doe er iets mee Het college heeft besloten om de subsidieregelingen (1) Openbare activiteiten, gemeente Epe 2021 en (2) Goed idee, doe er iets mee, gemeente Epe 2021 op 1 januari 2023 in te trekken. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
11 - Bestuur en organisatie Verkiezingen Het college heeft besloten de vergoeding voor stembureau-leden te verhogen en het college en de burgemeester hebben een aantal formaliteiten geregeld rondom de organisatie van de verkiezingen. Dhr. dr. T.C.M. Horn

Collegebesluiten week 51

Programma Onderwerp Samenvatting Portefeuillehouder
5 - Ruimte en wonen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Vaassen, Eierstreekweg 35a - 37 Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Vaassen, Eierstreekweg 35a - 37, gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de inhoud van de bijlage Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Vaassen, Eierstreekweg 35a - 37. Tegen dit bestemmingsplan is tijdens de ter inzagelegging één zienswijze ingediend. Er wordt niet tegemoet gekomen aan deze zienswijze. Dhr. M. Kerkmans
3 - Zorg en opvang 8 - Toezicht en handhaving Terinzagelegging Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2023 - 2027 Het college heeft ingestemd met het Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2023 - 2027 en besloten het plan voor zes weken ter inzage te leggen. Dhr. dr. T.C.M. Horn Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
5 - Ruimte en wonen Vaststelling Participatiebeleid 'Samen werken aan een plan' Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om het participatiebeleid "Samen werken aan een plan" gericht op ruimtelijke initiatieven gewijzigd vast te stellen met het oog op het uitstel van de Omgevingswet. Tevens wordt voorgesteld om het college te mandateren om het participatiebeleid aan te passen aan de terminologie en instrumenten van de Omgevingswet, op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Dhr. M. Kerkmans
11 - Bestuur en
organisatie
Restantbudgetten 2022 Het college heeft besloten om voor projecten, waarvoor in 2022 eenmalig geld was gereserveerd maar welke nog niet zijn afgerond, mee te nemen naar 2023. Dhr. mr. drs. M.B. Heere
5 - Ruimte en wonen Bekrachtiging geheimhouding Het college heeft besloten de raad voor te stellen de door het college opgelegde verplichting, d.d. 20-12-2022, tot geheimhouding ingevolge artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet op de grondexploitatie Oosterhof- Zuid te bekrachtigen. Dhr. M. Kerkmans
9 - Bedrijvigheid Samenwerkingsverklaring Regio
Deal Cleantech Regio
Het college heeft besloten in te stemmen met de samenwerkingsverklaring met de deelnemers van de Regio Deal Cleantech Regio voor het werkpakket "Plek voor techniek". Dhr. mr. drs. M.B. Heere
11 - Bestuur en organisatie Cleantech regio Stedendriehoek begroting 2023 Het college heeft besloten aan de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen tegen de wijziging van de begroting van de Cleantech regio 2023 ten behoeve van de tijdelijke capaciteitsuitbreiding voor één jaar. Dhr. dr. T.C.M. Horn Dhr. mr. drs. M.B. Heere
11 - Bestuur en organisatie CSO met Tribuut belastingsamenwerking Het college heeft besloten een nieuwe overeenkomst aan te gaan met Tribuut belastingsamenwerking voor de uitvoering van de gemeentelijke belastingen. Dhr. mr. drs. M.B. Heere
11 - Bestuur en organisatie Beleidskader Herstel- en stimuleringsagenda energiecrisis Het college heeft besloten om onderzoek te doen naar een gemeentelijke aanpak om de negatieve effecten van de energiecrisis tegen te gaan. Die aanpak loopt volgens twee sporen, te weten: 1. onderzoek naar de gemeentelijke (on)mogelijkheden om ongewenste maatschappelijke effecten tegen te gaan, en 2. vooruitlopend op landelijke en provinciale maatregelen maatwerk toe te passen bij verenigingen en stichtingen die dreigen failliet te gaan als gevolg van de energiecrisis. Voor dat onderzoek heeft het college ook de uitgangspunten vastgesteld. Dhr. mr. drs. M.B. Heere

Collegebesluiten week 50

Programma Onderwerp Samenvatting Portefeuillehouder
5 - Ruimte en wonen Gewijzigde vaststelling uitwerkingsplan Oosterhof-Zuid Het college heeft besloten het uitwerkingsplan Oosterhof-Zuid gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de inhoud van de Zienswijzennota ontwerp uitwerkingsplan Oosterhof-Zuid. Tegen dit uitwerkingsplan zijn tijdens de terinzagelegging 12 zienswijzen ingediend. Er wordt deels tegemoet gekomen aan deze zienswijzen. Het vaststellen van een exploitatieplan is voor dit plan niet nodig. Dhr. M. Kerkmans
10 - Weer aan het werk Inhuren kwartiermaker energiearmoede Het college heeft besloten in te stemmen om samen met de gemeenten Hattem en Heerde een kwartiermaker in te huren om te werken aan duurzame oplossingen tegen (potentiële) energiearmoede voor inwoners in de gemeenten Epe-Heerde-Hattem. Het college stelt daarvoor een bedrag van maximaal € 29.000 beschikbaar. Dhr. mr. drs. M.B. Heere
6 - Epe op orde Beslissing op bezwaar gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Sperwerstraat 14 te Vaassen Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen het verkeersbesluit 'realisatie gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Sperwerstraat 14 te Vaassen' ongegrond te verklaren, onder aanvulling van motivering, overeenkomstig het advies van de commissie voor de bezwaarschriften. Dhr. M. Kerkmans
5 - Ruimte en wonen Principeverzoek functieverandering Kanaalweg 30 Het college heeft besloten om het verzoek om de functie-verandering van het perceel Kanaalweg 30 te Epe, door de bestemming te wijzigen van Agrarisch naar Wonen, aan te merken als kansrijk. Dhr. M. Kerkmans
10 - Weer aan het werk Mandaatbesluiten Uitvoeringsovereenkomst Activering en Inkomen 2021-2023 gemeente Apeldoorn en overeenkomst schuldhulpverlening Stg. Kredietbank Nederland Het college heeft besloten het Mandaatbesluit uitvoeringsovereenkomst werk en inkomen te actualiseren. Dit mandaatbesluit regelt de mandatering van taken aan gemeente Apeldoorn die zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst Activering en Inkomen 2021-2023. Daarnaast heeft het college het Mandaatbesluit overeenkomst schuldhulpverlening vastgesteld. Dit mandaatbesluit regelt de mandatering van taken aan Stichting Kredietbank Nederland die zijn vastgelegd in de overeenkomst schuldhulpverlening die per 1 januari 2023 inwerking treedt. Dhr. mr. drs. M.B. Heere
1 - Opgroeien in Epe 3 - Zorg en opvang Rapport 'Onderzoek naar een integrale inzet van de diverse bestaande vormen van maatschappelijk werk' Het college heeft besloten om in te stemmen met de aanbevelingen uit het rapport ‘Onderzoek naar een integrale inzet van de diverse bestaande vormen van maatschappelijk werk’ en deze te laten uitwerken. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
5 - Ruimte en wonen Addendum prestatieafspraken Epe Het college heeft besloten het "Addendum bij prestatie-afspraken 2022-2025 gemeente Epe" met Triada en de huurdersraad van Triada vast te stellen. Dhr. M. Kerkmans
5 - Ruimte en wonen Principe-uitspraak Wisselseweg 25-27 Epe Het college heeft besloten om het verzoek om de bestemming van het perceel, Wisselseweg 27 te Epe, te wijzigen van Bedrijf naar Wonen aan te merken als kansrijk. Ook heeft het college besloten om het verzoek om de toegestane bedrijfsactiviteiten te specificeren aan te merken als kansrijk. Dhr. M. Kerkmans
6 - Epe op orde Definitieve vaststelling kleinschalige verkeersmaatregelen Tongerenseweg, Oranjeweg en Oude Apeldoornseweg Het college heeft besloten om de Nota van Inspraak vast te stellen. Het college heeft daarnaast de ontwerptekeningen voor kleinschalige verkeersmaatregelen op de Oranjeweg in Emst, De Tongerenseweg in Epe en de Oude Apeldoornseweg in Vaassen definitief vastgesteld. Dhr. M. Kerkmans
1 - Opgroeien in Epe Subsidie NT2 klassen 2022-2023 Stichting Procon realiseert inmiddels 2 klassen in het basisonderwijs voor niet-Nederlandstalige leerlingen. Om dat te kunnen doen heeft het college besloten om aan de Stichting Procon subsidie te verlenen van € 75.833,-. Dhr. mr. drs. M.B. Heere

Collegebesluiten week 49

Programma Onderwerp Samenvatting Portefeuillehouder
2 - Actief in Epe Subsidieprogramma Sociale Agenda 2023 Het college heeft besloten het Subsidieprogramma Sociale Agenda 2023 vast te stellen. In dit programma staan de doelen en activiteiten per organisatie. In het Subsidieprogramma staat welke subsidies de gemeente voor de activiteiten van organisaties beschikbaar stelt. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
5 - Ruimte en wonen 7 - Duurzaamheid Instemmen met Uitwerkingskader Zon en Wind gemeente Epe Het college heeft besloten in te stemmen met het Uitwerkingskader Zon en Wind en de bijbehorende documenten vrij te geven voor inspraak. Het Uitwerkingskader Zon en Wind volgt uit de vastgestelde vertrekpuntennotitie (Uitwerkingskader zon en wind gemeente Epe, Uitgangspuntennotitie energie en landschap) en het participatieplan (Participatieplan Uitwerkingskader Zon en Wind gemeente Epe) die in 2022 zijn vastgesteld. Dhr. M. Kerkmans
6 - Epe op orde Beslissing op bezwaar weigering uitweg Kerkweg 28-I te Vaassen Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen het weigeren van een uitweg aan de Kerkweg 28-I in Vaassen ongegrond te verklaren onder aanvulling van motivering
overeenkomstig het advies van de commissie voor de bezwaarschriften.
Mw. ing. A.H.M. van Loon
1 - Opgroeien in Epe 3 - Zorg en opvang Verlenging raamovereenkomst individuele voorzieningen voor jeugdigen en maatwerkvoorzieningen voor volwassenen in het kader van de Jeugdwet, Wmo lokaal en Maatschappelijke opvang/Beschermd Wonen GGZ en correctie tarieven 2023 (inclusief nacalculatie 2022) Het college heeft besloten om de raamovereenkomst individuele voorzieningen voor jeugdigen en maatwerkvoorzieningen voor volwassenen in het kader van de Jeugdwet, Wmo lokaal en Maatschappelijke opvang/Beschermd Wonen GGZ met twee jaar te verlengen, voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. Daarnaast heeft het college ingestemd met een correctie op het indexatiepercentage 2023 inclusief nacalculatie 2022, voor zowel loon- als materiële kosten in de raamovereenkomst. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
11 - Bestuur en organisatie Voorstel tot afwijking van ons inkoopproces Het college heeft besloten om in afwijking van het geldende inkoopbeleid de inhuur van een vijftal functies onderhands te gunnen bij de afdeling Ruimte. Het gaat om een vergunning-verlener Wabo, een adviseur Openbare Orde en Veiligheid, een programmamanager Omgevingswet, een teamleider Ontwikkeling en een accountmanager Economie. Dhr. dr. T.C.M. Horn
8 - Toezicht en handhaving Beslissing op bezwaar afwijzing handhavingsverzoek Het college heeft besloten het bezwaar tegen de afwijzing van een handhavingsverzoek niet niet-ontvankelijk te verklaren. (Jagtlustweg te Epe). Mw. ing. A.H.M. van Loon
11 - Bestuur en organisatie Informatieveiligheid - rapportage - jaarplan - bestuurlijke rapportage 2021 Het college heeft besloten kennis te nemen van de rapportage informatieplan 2021/2022, het informatieveiligheidsplan 2022/2023 vast te stellen en informeert de gemeenteraad d.m.v. een informatienota. Dhr. dr. T.C.M. Horn

Collegebesluiten week 48

Programma Onderwerp Samenvatting Portefeuillehouder
5 - Ruimte en wonen Terinzagelegging wijzigingsplan Natuurontwikkeling Vemderbroek Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Natuurontwikkeling Vemderbroek. Het wijzigingsplan is voor het plan van provincie Gelderland om agrarische grond om te vormen tot natuur in het gebied Vemderbroek en bij Dijkhuizen. Het ontwerp wijzigingsplan wordt nu vrijgegeven voor terinzagelegging. Dhr. M. Kerkmans
6 - Epe op orde Vragen artikel 34 FvD over de wolf Het college heeft besloten de vragen die door de fractie van Forum voor Democratie zijn gesteld over de aanwezigheid van de wolf op de Veluwe te beantwoorden. Mw. ing. A.H.M. van Loon
1 - Opgroeien in Epe Subsidieregeling scholen gemeente Epe 2022 Het college heeft besloten de subsidieregeling scholen gemeente Epe 2022 vast te stellen en informeert hierover de gemeenteraad. Het gaat om het compenseren van scholen in de gemeente Epe in de kosten als gevolg van de covid-19-pandemie. Dhr. mr. drs. M.B. Heere
11 - Bestuur en organisatie VNG Algemene Ledenvergadering december 2022 De VNG organiseert op 2 december 2022 een algemene ledenvergadering. Op de agenda staan een aantal voorstellen van het VNG-bestuur. Het college heeft besloten in te stemmen met de voorstellen van het VNG-bestuur. Het college heeft een vertegenwoordiger aangewezen die namens de gemeente aan de stemming deelneemt. Dhr. dr. T.C.M. Horn

Collegebesluiten week 47

Programma Onderwerp Samenvatting Portefeuillehouder
5 - Ruimte en wonen Aanvraag ontheffingsverzoek Provinciale Staten - Geitenhouderij Oenerweg 99 Het college heeft besloten om in te stemmen met de verzending van de schriftelijke aanvraag voor de ontheffing van artikel 2.34 van de Omgevingsverordening Gelderland ten behoeve van de bouw van een nieuwe melkgeitenstal ter vervanging van de bestaande stal aan de Oenerweg 99 in Epe. Dhr. M. Kerkmans
5 - Ruimte en wonen Anterieure overeenkomst herontwikkeling Westerhoek Vaassen Het college heeft besloten om in te stemmen met de anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling Westerhoek Vaassen. Het betreft een plan voor transformatie van het kinderdagverblijf Nijntje aan De Wetstraat 25 in Vaassen. Gelijktijdig heeft het college besloten op deze overeenkomst geheimhouding te leggen conform artikel 55 van de gemeentewet. Dit om te voorkomen dat de initiatiefnemer onevenredig wordt benadeeld. Dhr. M. Kerkmans
10 - Weer aan het werk Collectieve (aanvullende) zorgverzekering minima, inrichting Het college heeft besloten om de gemeentelijke bijdrage voor de Collectieve (Aanvullende) Zorgverzekering te verstrekken aan inwoners met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum. Hiervoor zijn in de programmabegroting 2023 - 2026 extra middelen beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van de toegang en de inkomenstoets wordt BS&F gecontracteerd en de middelen hiervoor worden beschikbaar gesteld uit het minimabudget. Ter vervanging van de vorige collectieve zorgverzekering zijn regelingen voor het Eigen Risico en de eigen bijdrage Wmo opgezet. Deze regelingen komen te vervallen, respectievelijk per 1 januari 2023 en 1 januari 2024. Dhr. mr. drs. M.B. Heere
7 - Duurzaamheid Verordening ‘Financiële bijdrage medisch afval Epe 2023’ Het college heeft besloten om de raad de verordening ‘Financiële bijdrage medisch afval Epe 2022’ ter vaststelling aan te bieden. Deze regeling biedt inwoners die om medische redenen veel afval hebben een tegemoetkoming in de kosten voor het aanvragen van een extra minicontainer voor restafval.
Ook legt het college de raad ter besluitvorming voor de ‘eerste wijziging van de Tarieventabel van de gemeente Epe voor belastingen, heffingen en rechten 2023’.
Mw. ing. A.H.M. van Loon
9 - Bedrijvigheid Vaststelling draagvlakmeting BedrijvenInvesteringsZone Het college heeft besloten om de uitslag van de draagvlakmeting over 3 bedrijfsinvesteringszones in de kernen Epe en Vaassen bekend te maken.
Daarnaast heeft het college besloten om de gemeenteraad te informeren over de uitkomst van de draagvlakmeting van de drie BIZ-initiatieven in de kernen Epe en Vaassen.
Dhr. mr. drs. M.B. Heere
11 - Bestuur en organisatie Protocol vermoeden van integriteitsschending door politieke ambtsdragers Het college stemt in met het Protocol "vermoeden van integriteitschending door politieke ambtsdragers gemeente Epe". De burgemeester stelt de raad voor het Protocol vermoeden van integriteitschending door politieke ambtsdragers gemeente Epe vast te stellen. Het betreft het proces van handelen bij een vermoeden van niet-integer handelen door een politieke ambtsdrager. Dhr. dr. T.C.M. Horn
11 – Bestuur en organisatie Benoeming gemeentesecretaris / algemeen directeur Het college heeft besloten met ingang van 1 februari 2022 de heer Nic Dusink te benoemen in de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur. Dhr. dr. T.C.M. Hor

Collegebesluiten week 46

Programma Onderwerp Samenvatting Portefeuillehouder
8 - Toezicht en handhaving Beslissing op bezwaar Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen een afwijzing handhavingsverzoek deels gegrond en deel ongegrond te verklaren. Er wordt besloten om geen herplantverplichting op te leggen ten aanzien van de illegale velling van coniferen en om voorlopig af te zien van handhaving tegen de bouwwerken die zonder vergunning zijn gebouwd. Mw. ing. A.H.M. van Loon
1 - Opgroeien in Epe 2 - Actief in Epe 3 - Zorg en opvang 10 - Weer aan het werk Concept Integraal beleidsplan sociaal domein 2023-2027 Het college heeft besloten om het Beleidsplan Sociaal Domein zes weken ter inzage te leggen. Er is een nieuw integraal beleidsplan voor het sociale domein opgesteld, over welzijn, gezondheid, onderwijs en jeugd, armoede en schulden, sport, inburgering, cultuur, zorg, werk en inkomen. Organisaties en inwoners hebben meegewerkt aan het plan. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
Dhr. mr. drs. M.B. Heere
2 - Actief in Epe Conceptvisie op Toekomstbestendige Maatschappelijke Accommodaties Het college heeft besloten om in te stemmen met de conceptvisie op toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties en legt deze voor een periode van 6 weken ter inzage. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
6 - Epe op orde Beslissing op bezwaar weigering uitweg Putterstraat 1 te Vaassen Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen het weigeren van een uitweg aan de Putterstraat 1 in Vaassen ongegrond te verklaren overeenkomstig het advies van de commissie voor de bezwaarschriften. Mw. ing. A.H.M. van Loon
2 - Actief in Epe Subsidie Openbare Activiteiten Het college heeft besloten om de Muziekvereniging 'Vriendschap' € 750,- subsidie te geven voor het organiseren van een najaarsconcert dat plaatsvindt 12 november 2022. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
2 - Actief in Epe Vaststelling subsidie 2021 Hezebrink Het college heeft besloten voor de Vereniging De Hezebrink over 2021 een extra bedrag van € 2.076 ter beschikking te stellen vanwege de gevolgen van corona. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
5 - Ruimte en wonen Ontwerp Wijzigingsplan Langeweg 91 Emst Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Langeweg 91 te Emst. Het wijzigingsplan voorziet in het omzetten van een aantal agrarische percelen naar natuur. Het ontwerp wijzigingsplan wordt nu vrijgegeven voor inzage. Dhr. M. Kerkmans

Collegebesluiten week 45

Programma Onderwerp Samenvatting Portefeuillehouder
5 - Ruimte  en wonen Verklaring van geen bedenkingen
Hoofdstraat 90-94 Epe
Het college heeft besloten de raad de raad voor te stellen om voor de herontwikkeling locatie Hoofdstraat 90-94 te Epe een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Ook heeft het college ingestemd met de ontwikkelingsovereenkomst
met de eigenaar. Gelijktijdig heeft het college besloten op deze overeenkomst geheimhouding te leggen conform artikel 55 van de gemeentewet. Dit om te voorkomen dat de initiatiefnemer onevenredig wordt benadeeld.
Dhr. M. Kerkmans
2 - Actief in Epe Eerste wijziging Algemene
Subsidieverordening Gemeente Epe
2017
Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een eerste wijziging van de Algemene subsidieverordening Gemeente Epe 2017 vast te stellen. Door het vaststellen van deze verordening is de Algemene subsidieverordening Gemeente Epe 2017 weer actueel. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
10 - Weer aan het werk Minimaregelingen tot 130% Het college heeft besloten in te stemmen met het verruimen van de doelgroep die gebruik kan maken van de minimaregelingen van 120% van het sociaal minimum naar 130%. Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de Wijzigingsverordening Meedoenregeling en Schoolfonds vast te stellen. Dhr. mr. drs. M.B. Heere
11 - Bestuur en organisatie Begrotingswijziging 2023 Tribuut belastingsamenwerking Het college heeft besloten de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de 1e wijziging van de begroting 2023 van Tribuut belastingsamenwerking. Dhr. mr. drs. M.B. Heere
10 - Weer aan het werk Verordening tot wijziging van de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Epe 2022 Het college heeft besloten in te stemmen met de Verordening tot wijziging van de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Epe 2022 (1ste wijziging) en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Dhr. mr. drs. M.B. Heere
5 - Ruimte en wonen Gegrondverklaring bezwaarschrift Het college heeft het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften overgenomen en besloten om alsnog een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen (Le Chevalierlaan te Epe). Dhr. M. Kerkmans
10 - Weer aan het werk Realiseren van een noodfonds Het college heeft besloten een pilot noodfonds te starten voor meerderjarige inwoners in (financieel) schrijnende (nood)situaties) voor in eerste instantie de duur van één jaar. Voor deze pilot stelt het college een bedrag van maximaal € 15.000,- per jaar beschikbaar vanuit de begrotingspost minima. Het college wil de uitvoering beleggen bij stichting Present. Dhr. mr. drs. M.B. Heere
2 - Actief in Epe Aanvullende subsidie 2022 Hezebrink Het college heeft besloten om over 2022 aan Vereniging De Hezebrink een aanvullende subsidie van € 32.000,- te verstrekken voor de voorziening groot onderhoud. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc

 

Collegebesluiten week 44

Programma Onderwerp Samenvatting Portefeuillehouder
6 - Epe op orde Vragen fractie CDA over onderhoud
wegbebording
Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van de artikel 34 vragen van de fractie CDA over het onderhoud van de wegbebording. Mw. ing. A.H.M. van Loon
10 - Weer aan het werk Vragen art. 34 fractie D66 over het
anticiperen op financiële problemen
Het college heeft besloten om in te stemmen met de beantwoording van de vragen. Dhr. mr. drs. M.B. Heere
11 - Bestuur en
organisatie
Zesde coronarapportage Het college heeft besloten in te stemmen met de zesde coronarapportage en biedt deze ter informatie aan de gemeenteraad aan. Dhr. dr. T.C.M. Horn
2 - Actief in Epe Uitbetaling coronasteun Het college heeft besloten om aan Cultuurplein Noord Veluwe € 12.000 en Veluws Museum Hagendoorns Plaatse € 2.000 beschikbaar te stellen vanuit het corona steunfonds. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
2 - Actief in Epe Vaststelling subsidie 2021 Het college heeft besloten om op grond van de ingediende stukken ter vaststelling van de subsidie over 2021 niet alleen de verleende subsidie vast te stellen op het verleende bedrag, maar vanwege de gevolgen van corona voor de Stichting Kulturhus EGW een extra bedrag van € 45.000 ter beschikking te stellen. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
3 - Zorg en opvang Wijzigingen raamovereenkomst zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe per 01-01-2023 Het college heeft besloten om de voorgestelde wijzigingen in de raamovereenkomst ‘Individuele voorzieningen voor jeugdigen en maatwerkvoorzieningen voor volwassenen in het kader van de Jeugdwet, Wmo en Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen GGZ’ en de daarbij horende ‘algemene voorwaarden’, ‘zorgproductenboek’, ‘administratie protocol’, ‘werkinstructie zorgproductenboek’ en de ‘productcode tabel’ per 1 januari 2023 vast te stellen. De raad wordt hierover geïnformeerd middels een informatienota. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
5 - Ruimte en wonen Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan Kolthoven Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Kolthoven. Het bestemmingsplan voorziet in het omzetten van een woonvilla aan de Tongerenseweg 118-120 te Epe in maximaal 20 zorgappartementen. Het ontwerp bestemmingsplan wordt nu vrijgegeven voor terinzagelegging. Dhr. M. Kerkmans

Collegebesluiten week 42

Programma Onderwerp Samenvatting Portefeuillehouder
5 - Ruimte en wonen Actualisatie Beleidsregels planologische kruimelregeling gemeente Epe Het college heeft besloten in te stemmen met het vernieuwen van de Beleidsregels rond de planologische kruimelregeling gemeente Epe.  De heer M. Kerkmans
6 - Epe op orde Beslissing op bezwaar verkeersbesluit Afsluiting Adelaarsweg in Epe Het college heeft besloten het bezwaarschrift tegen afsluiting van de Adelaarsweg in Epe niet-ontvankelijk te verklaren. De heer M. Kerkmans

Collegebesluiten week 41

Programma Onderwerp Samenvatting Portefeuillehouder
5 – Ruimte en wonen Vaststelling locaties huisvesting statushouders Het college heeft besloten om de lijst met locaties voor tijdelijke huisvesting van statushouders vast te stellen, evenals de communicatie- en participatieaanpak hiervoor. Het college heeft besloten voor de betreffende locaties onderzoek te doen naar de technische haalbaarheid en de communicatie- en participatieaanpak in gang te zetten. Het college informeert de raad over de wijze waarop de resultaten van de consultatie gevolgd worden. Dhr. M. Kerkmans Mw. ing. A.H.M. van Loon
5 - Ruimte en wonen Vaststelling bestemmingsplan Suikerbrink, Vaassen Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om het bestemmingsplan Suikerbrink, Vaassen ongewijzigd vast te stellen. Met het bestemmingsplan kan een appartementengebouw van 23 sociale huurwoningen worden gebouwd aan de Suikerbrink en Meester Tiemanstraat in Vaassen, in plaats van 8 al gesloopte sociale huurwoningen. Het vaststellen van een exploitatieplan is voor dit plan niet nodig. Dhr. M. Kerkmans
6 - Epe op orde Beslissing op bezwaar verkeersbesluit afsluiting Schietbaanweg e.o. in Epe (2) Het college heeft besloten de twee bezwaarschriften voor het afsluiten van de Schietbaanweg e.o. in Epe gegrond te verklaren voor wat betreft de motivering, maar het besluit in stand te laten op basis van de uitkomsten van aanvullend onderzoek en aanvullende motivering. Dhr. M. Kerkmans
2 - Actief in Epe Subsidie Openbare Activiteiten Het college heeft besloten om de Nieuwe Eper Bridge Club € 750,- subsidie te geven voor het organiseren van een bridgecursus die start op 5 oktober 2022. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc