Collegebesluiten

Elke week neemt het college van burgemeester en wethouders allerlei besluiten. Een samenvatting hiervan staat in de besluitenlijsten.

Collegebesluiten week 47

Programma Onderwerp Samenvatting Portefeuillehouder
5 - Ruimte en wonen Aanvraag ontheffingsverzoek Provinciale Staten - Geitenhouderij Oenerweg 99 Het college heeft besloten om in te stemmen met de verzending van de schriftelijke aanvraag voor de ontheffing van artikel 2.34 van de Omgevingsverordening Gelderland ten behoeve van de bouw van een nieuwe melkgeitenstal ter vervanging van de bestaande stal aan de Oenerweg 99 in Epe. Dhr. M. Kerkmans
5 - Ruimte en wonen Anterieure overeenkomst herontwikkeling Westerhoek Vaassen Het college heeft besloten om in te stemmen met de anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling Westerhoek Vaassen. Het betreft een plan voor transformatie van het kinderdagverblijf Nijntje aan De Wetstraat 25 in Vaassen. Gelijktijdig heeft het college besloten op deze overeenkomst geheimhouding te leggen conform artikel 55 van de gemeentewet. Dit om te voorkomen dat de initiatiefnemer onevenredig wordt benadeeld. Dhr. M. Kerkmans
10 - Weer aan het werk Collectieve (aanvullende) zorgverzekering minima, inrichting Het college heeft besloten om de gemeentelijke bijdrage voor de Collectieve (Aanvullende) Zorgverzekering te verstrekken aan inwoners met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum. Hiervoor zijn in de programmabegroting 2023 - 2026 extra middelen beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van de toegang en de inkomenstoets wordt BS&F gecontracteerd en de middelen hiervoor worden beschikbaar gesteld uit het minimabudget. Ter vervanging van de vorige collectieve zorgverzekering zijn regelingen voor het Eigen Risico en de eigen bijdrage Wmo opgezet. Deze regelingen komen te vervallen, respectievelijk per 1 januari 2023 en 1 januari 2024. Dhr. mr. drs. M.B. Heere
7 - Duurzaamheid Verordening ‘Financiële bijdrage medisch afval Epe 2023’ Het college heeft besloten om de raad de verordening ‘Financiële bijdrage medisch afval Epe 2022’ ter vaststelling aan te bieden. Deze regeling biedt inwoners die om medische redenen veel afval hebben een tegemoetkoming in de kosten voor het aanvragen van een extra minicontainer voor restafval.
Ook legt het college de raad ter besluitvorming voor de ‘eerste wijziging van de Tarieventabel van de gemeente Epe voor belastingen, heffingen en rechten 2023’.
Mw. ing. A.H.M. van Loon
9 - Bedrijvigheid Vaststelling draagvlakmeting BedrijvenInvesteringsZone Het college heeft besloten om de uitslag van de draagvlakmeting over 3 bedrijfsinvesteringszones in de kernen Epe en Vaassen bekend te maken.
Daarnaast heeft het college besloten om de gemeenteraad te informeren over de uitkomst van de draagvlakmeting van de drie BIZ-initiatieven in de kernen Epe en Vaassen.
Dhr. mr. drs. M.B. Heere
11 - Bestuur en organisatie Protocol vermoeden van integriteitsschending door politieke ambtsdragers Het college stemt in met het Protocol "vermoeden van integriteitschending door politieke ambtsdragers gemeente Epe". De burgemeester stelt de raad voor het Protocol vermoeden van integriteitschending door politieke ambtsdragers gemeente Epe vast te stellen. Het betreft het proces van handelen bij een vermoeden van niet-integer handelen door een politieke ambtsdrager. Dhr. dr. T.C.M. Horn
11 – Bestuur en organisatie Benoeming gemeentesecretaris / algemeen directeur Het college heeft besloten met ingang van 1 februari 2022 de heer Nic Dusink te benoemen in de functie van gemeente-secretaris/algemeen directeur. Dhr. dr. T.C.M. Hor

Collegebesluiten week 46

Programma Onderwerp Samenvatting Portefeuillehouder
8 - Toezicht en handhaving Beslissing op bezwaar Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen een afwijzing handhavingsverzoek deels gegrond en deel ongegrond te verklaren. Er wordt besloten om geen herplantverplichting op te leggen ten aanzien van de illegale velling van coniferen en om voorlopig af te zien van handhaving tegen de bouwwerken die zonder vergunning zijn gebouwd. Mw. ing. A.H.M. van Loon
1 - Opgroeien in Epe 2 - Actief in Epe 3 - Zorg en opvang 10 - Weer aan het werk Concept Integraal beleidsplan sociaal domein 2023-2027 Het college heeft besloten om het Beleidsplan Sociaal Domein zes weken ter inzage te leggen. Er is een nieuw integraal beleidsplan voor het sociale domein opgesteld, over welzijn, gezondheid, onderwijs en jeugd, armoede en schulden, sport, inburgering, cultuur, zorg, werk en inkomen. Organisaties en inwoners hebben meegewerkt aan het plan. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
Dhr. mr. drs. M.B. Heere
2 - Actief in Epe Conceptvisie op Toekomstbestendige Maatschappelijke Accommodaties Het college heeft besloten om in te stemmen met de conceptvisie op toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties en legt deze voor een periode van 6 weken ter inzage. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
6 - Epe op orde Beslissing op bezwaar weigering uitweg Putterstraat 1 te Vaassen Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen het weigeren van een uitweg aan de Putterstraat 1 in Vaassen ongegrond te verklaren overeenkomstig het advies van de commissie voor de bezwaarschriften. Mw. ing. A.H.M. van Loon
2 - Actief in Epe Subsidie Openbare Activiteiten Het college heeft besloten om de Muziekvereniging 'Vriendschap' € 750,- subsidie te geven voor het organiseren van een najaarsconcert dat plaatsvindt 12 november 2022. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
2 - Actief in Epe Vaststelling subsidie 2021 Hezebrink Het college heeft besloten voor de Vereniging De Hezebrink over 2021 een extra bedrag van € 2.076 ter beschikking te stellen vanwege de gevolgen van corona. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
5 - Ruimte en wonen Ontwerp Wijzigingsplan Langeweg 91 Emst Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Langeweg 91 te Emst. Het wijzigingsplan voorziet in het omzetten van een aantal agrarische percelen naar natuur. Het ontwerp wijzigingsplan wordt nu vrijgegeven voor inzage. Dhr. M. Kerkmans

Collegebesluiten week 45

Programma Onderwerp Samenvatting Portefeuillehouder
5 - Ruimte  en wonen Verklaring van geen bedenkingen
Hoofdstraat 90-94 Epe
Het college heeft besloten de raad de raad voor te stellen om voor de herontwikkeling locatie Hoofdstraat 90-94 te Epe een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Ook heeft het college ingestemd met de ontwikkelingsovereenkomst
met de eigenaar. Gelijktijdig heeft het college besloten op deze overeenkomst geheimhouding te leggen conform artikel 55 van de gemeentewet. Dit om te voorkomen dat de initiatiefnemer onevenredig wordt benadeeld.
Dhr. M. Kerkmans
2 - Actief in Epe Eerste wijziging Algemene
Subsidieverordening Gemeente Epe
2017
Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een eerste wijziging van de Algemene subsidieverordening Gemeente Epe 2017 vast te stellen. Door het vaststellen van deze verordening is de Algemene subsidieverordening Gemeente Epe 2017 weer actueel. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
10 - Weer aan het werk Minimaregelingen tot 130% Het college heeft besloten in te stemmen met het verruimen van de doelgroep die gebruik kan maken van de minimaregelingen van 120% van het sociaal minimum naar 130%. Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de Wijzigingsverordening Meedoenregeling en Schoolfonds vast te stellen. Dhr. mr. drs. M.B. Heere
11 - Bestuur en organisatie Begrotingswijziging 2023 Tribuut belastingsamenwerking Het college heeft besloten de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de 1e wijziging van de begroting 2023 van Tribuut belastingsamenwerking. Dhr. mr. drs. M.B. Heere
10 - Weer aan het werk Verordening tot wijziging van de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Epe 2022 Het college heeft besloten in te stemmen met de Verordening tot wijziging van de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Epe 2022 (1ste wijziging) en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Dhr. mr. drs. M.B. Heere
5 - Ruimte en wonen Gegrondverklaring bezwaarschrift Het college heeft het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften overgenomen en besloten om alsnog een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen (Le Chevalierlaan te Epe). Dhr. M. Kerkmans
10 - Weer aan het werk Realiseren van een noodfonds Het college heeft besloten een pilot noodfonds te starten voor meerderjarige inwoners in (financieel) schrijnende (nood)situaties) voor in eerste instantie de duur van één jaar. Voor deze pilot stelt het college een bedrag van maximaal € 15.000,- per jaar beschikbaar vanuit de begrotingspost minima. Het college wil de uitvoering beleggen bij stichting Present. Dhr. mr. drs. M.B. Heere
2 - Actief in Epe Aanvullende subsidie 2022 Hezebrink Het college heeft besloten om over 2022 aan Vereniging De Hezebrink een aanvullende subsidie van € 32.000,- te verstrekken voor de voorziening groot onderhoud. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc

 

Collegebesluiten week 44

Programma Onderwerp Samenvatting Portefeuillehouder
6 - Epe op orde Vragen fractie CDA over onderhoud
wegbebording
Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van de artikel 34 vragen van de fractie CDA over het onderhoud van de wegbebording. Mw. ing. A.H.M. van Loon
10 - Weer aan het werk Vragen art. 34 fractie D66 over het
anticiperen op financiële problemen
Het college heeft besloten om in te stemmen met de beantwoording van de vragen. Dhr. mr. drs. M.B. Heere
11 - Bestuur en
organisatie
Zesde coronarapportage Het college heeft besloten in te stemmen met de zesde coronarapportage en biedt deze ter informatie aan de gemeenteraad aan. Dhr. dr. T.C.M. Horn
2 - Actief in Epe Uitbetaling coronasteun Het college heeft besloten om aan Cultuurplein Noord Veluwe € 12.000 en Veluws Museum Hagendoorns Plaatse € 2.000 beschikbaar te stellen vanuit het corona steunfonds. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
2 - Actief in Epe Vaststelling subsidie 2021 Het college heeft besloten om op grond van de ingediende stukken ter vaststelling van de subsidie over 2021 niet alleen de verleende subsidie vast te stellen op het verleende bedrag, maar vanwege de gevolgen van corona voor de Stichting Kulturhus EGW een extra bedrag van € 45.000 ter beschikking te stellen. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
3 - Zorg en opvang Wijzigingen raamovereenkomst zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe per 01-01-2023 Het college heeft besloten om de voorgestelde wijzigingen in de raamovereenkomst ‘Individuele voorzieningen voor jeugdigen en maatwerkvoorzieningen voor volwassenen in het kader van de Jeugdwet, Wmo en Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen GGZ’ en de daarbij horende ‘algemene voorwaarden’, ‘zorgproductenboek’, ‘administratie protocol’, ‘werkinstructie zorgproductenboek’ en de ‘productcode tabel’ per 1 januari 2023 vast te stellen. De raad wordt hierover geïnformeerd middels een informatienota. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
5 - Ruimte en wonen Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan Kolthoven Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Kolthoven. Het bestemmingsplan voorziet in het omzetten van een woonvilla aan de Tongerenseweg 118-120 te Epe in maximaal 20 zorgappartementen. Het ontwerp bestemmingsplan wordt nu vrijgegeven voor terinzagelegging. Dhr. M. Kerkmans

Collegebesluiten week 42

Programma Onderwerp Samenvatting Portefeuillehouder
5 - Ruimte en wonen Actualisatie Beleidsregels planologische kruimelregeling gemeente Epe Het college heeft besloten in te stemmen met het vernieuwen van de Beleidsregels rond de planologische kruimelregeling gemeente Epe.  De heer M. Kerkmans
6 - Epe op orde Beslissing op bezwaar verkeersbesluit Afsluiting Adelaarsweg in Epe Het college heeft besloten het bezwaarschrift tegen afsluiting van de Adelaarsweg in Epe niet-ontvankelijk te verklaren. De heer M. Kerkmans

Collegebesluiten week 41

Programma Onderwerp Samenvatting Portefeuillehouder
5 – Ruimte en wonen Vaststelling locaties huisvesting statushouders Het college heeft besloten om de lijst met locaties voor tijdelijke huisvesting van statushouders vast te stellen, evenals de communicatie- en participatieaanpak hiervoor. Het college heeft besloten voor de betreffende locaties onderzoek te doen naar de technische haalbaarheid en de communicatie- en participatieaanpak in gang te zetten. Het college informeert de raad over de wijze waarop de resultaten van de consultatie gevolgd worden. Dhr. M. Kerkmans Mw. ing. A.H.M. van Loon
5 - Ruimte en wonen Vaststelling bestemmingsplan Suikerbrink, Vaassen Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om het bestemmingsplan Suikerbrink, Vaassen ongewijzigd vast te stellen. Met het bestemmingsplan kan een appartementengebouw van 23 sociale huurwoningen worden gebouwd aan de Suikerbrink en Meester Tiemanstraat in Vaassen, in plaats van 8 al gesloopte sociale huurwoningen. Het vaststellen van een exploitatieplan is voor dit plan niet nodig. Dhr. M. Kerkmans
6 - Epe op orde Beslissing op bezwaar verkeersbesluit afsluiting Schietbaanweg e.o. in Epe (2) Het college heeft besloten de twee bezwaarschriften voor het afsluiten van de Schietbaanweg e.o. in Epe gegrond te verklaren voor wat betreft de motivering, maar het besluit in stand te laten op basis van de uitkomsten van aanvullend onderzoek en aanvullende motivering. Dhr. M. Kerkmans
2 - Actief in Epe Subsidie Openbare Activiteiten Het college heeft besloten om de Nieuwe Eper Bridge Club € 750,- subsidie te geven voor het organiseren van een bridgecursus die start op 5 oktober 2022. Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc