Raadsvergaderingen en commissies

Het is mogelijk de vergaderingen van de raad en de commissie bij te wonen in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt de vergaderingen ook volgen via internet. De uitzending is de vinden op: https://epe.raadsinformatie.nl/live.

Raadscommissies

 • De raadsagenda vindt u op epe.raadsinformatie.nl
 • Door op de knop “agenda van de raad” te klikken kunt u alle vergaderdata van de raadscommissie Omgeving en Financiën en raadscommissie Maatschappij en Bestuur bekijken. Tijdens deze commissievergaderingen verzamelen de commissieleden informatie voor de komende raadsvergadering.
 • Deze commissievergaderingen vinden parallel aan elkaar plaats.
 • Tijdens het informele gedeelte (van 19.00 - 19.30 uur) kunnen inwoners in gesprek met commissieleden over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen om hun mening te geven, ervaringen te delen of informatie te vragen.
 • Het formele gedeelte begint om 19.30 uur. Dan kunnen insprekers ook nog hun mening geven over de voorstellen en standpunten die op de agenda van de commissies staan. U leest hierover meer op de pagina over de raadscommissie en inspreken.
 • Als u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp, kunt u zich 24 uur van te voren melden bij de griffie.
 • Als u wilt inspreken over een niet-geagendeerd onderwerp, kunt u zich 48 uur van tevoren melden bij de griffie.
 • De tweede donderdag is gereserveerd voor presentaties en werkbezoeken.

Raadsvergaderingen

 • Ter afsluiting van de cyclus vindt op de derde donderdag de raadsvergadering plaats. Globaal ziet de opzet van de raadsvergadering er als volgt uit:
  • vaststelling agenda
  • bespreking ingekomen brieven
  • vragenhalfuurtje: raadsleden kunnen dan vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders (B en W)
  • debat per agendapunt tussen de fracties van de politieke partijen, waarbij ook B en W kan reageren
  • na het debat wordt per agendapunt direct een besluit genomen
 • Als tijdens de raadsvergadering een fractie een voorgesteld besluit wil wijzigen, dan wordt een amendement ingediend. Het voorstel wordt dan doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering. 
 • De raadsvergaderingen zijn openbaar en iedereen kan komen kijken. Inspraak is echter niet mogelijk.
 • De raad wordt ondersteund door de griffier.
 • Opnames van de vergaderingen zijn live te volgen en terug te kijken.
 • Vergaderdata en beelden van eerdere vergaderingen vindt u bij de agenda van de desbetreffende vergadering.

Live uitzending volgen

Agenda van de raad

Over de raadscommissie en inspreken

Pagina opties