Woningbouw ‘t Slath

Onderzoek naar mogelijke woningbouw ’t Slath

De gemeente Epe laat onderzoeken of er in ‘t Slath woningen kunnen worden gebouwd. Het gebied waar mogelijk woningen komen, ligt aan de noordoostkant van de kern Epe tussen de Brinkgreverweg, Dijkhuizerweg en Lange Veentenweg (zie luchtfoto als bijlage op deze pagina). Het gaat om een gebied van ongeveer 18 hectare, waarin de huidige bebouwing zo veel mogelijk intact blijft. Er blijft dan een gebied van zo’n 15 hectare voor woningen, groen, water en wegen over.

Grote behoefte aan woningen

Net als in veel andere plaatsen, is er ook in Epe een grote behoefte aan woningen. De meest recente onderzoeken noemen 1.350 woningen tot het jaar 2030. Het aantal locaties dat geschikt is voor woningbouw is beperkt. Daarom is de gemeente een onderzoek gestart dat moet uitwijzen of in ‘t Slath in de komende jaren woningen kunnen worden gebouwd. Dit haalbaarheidsonderzoek is naar verwachting binnen enkele maanden klaar. Op 1 november 2021 heeft de gemeente de bewoners en de direct omwonenden geïnformeerd over het onderzoek.

Eerdere plannen

Eerdere plannen voor het bouwen van woningen in dit gebied zijn niet doorgegaan, omdat volgens de Raad van State de gemeente in 2010 de behoefte aan woningen in Epe niet voldoende had onderbouwd.

Ook vond de Raad van State het toen voorliggende bestemmingsplan niet voldoende onderbouwd voor de onderdelen natuur, ontsluiting en geluid.

Het nu lopende onderzoek moet uitwijzen wat er aan woningbouw mogelijk is. Nog niet exact hoeveel woningen er kunnen worden gebouwd, welk type woningen en hoe de wijk eruit komt te zien. Bij dit onderzoek bekijken we vooral op hoofdlijnen naar landschap, ontsluiting, natuur, archeologie en financiën.

Inspraak

De gemeente betrekt de bewoners en omwonenden van ’t Slath graag vanaf het begin bij dit project. Op 1 november heeft de gemeente een informatiebijeenkomst voor de bewoners en de direct omwonenden van ’t Slath gehouden. De twee presentaties die de gemeente heeft getoond, kunt u als bijlage onderaan deze pagina  bekijken:  

  • Presentatie over het doel en de aanpak van het haalbaarheidsonderzoek, en hoe het proces er verder uitziet.
  • Presentatie die ingaat op de kenmerken en de kwaliteiten van het gebied. En op de uitdagingen waar we voor staan, zoals klimaatverandering en natuurwaarden.

Tijdens de informatieavond was het aan de bezoekers om in te gaan op vragen als: ‘Wat vindt u belangrijk?’, ’Waar maakt u zich zorgen over? ‘en ‘Welke kansen liggen er volgens u?’. Hiervan is een korte samenvatting gemaakt, zie de bijlage (inclusief beeldmateriaal) onderaan deze pagina. Of lees de samenvatting op een webpagina

Foto’s, knipsels en/of kaartjes

Om de informatieavond te verrijken vroegen we de bewoners en omwonenden van ’t Slath om één of meerdere beelden (foto’s, knipsels of kaartjes) mee te nemen. Beelden die betrekking hebben op de volgende twee vragen:

  • Wat is voor u kenmerkend voor ’t Slath?
  • En wat is wonen in Epe voor u?

De beelden die werden ingebracht en de benoemde aandachtspunten zijn onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. Tot maandag 8 november 2021 kunt u via slath@epe.nl nog beelden en aandachtspunten met ons delen.

Vervolg

De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek presenteren wij in een volgende bijeenkomst. Ook komen we dan terug op ingebrachte aandachtspunten tijdens de bijeenkomst van 1 november. Een datum voor deze  tweede bijeenkomst Is nog niet bekend.

Als het haalbaarheidsonderzoek uitwijst dat woningbouw in ’t Slath mogelijk is en de gemeente besluit om verder te gaan met de plannen, start een volgende fase. Hierin worden de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek verder uitgewerkt. De gemeente betrekt dan de bewoners en omwonenden uiteraard bij de uitwerking van de plannen.

Pagina opties