Warmte- en energievisie

In 2050 wil de wil de gemeente Epe CO2 neutraal zijn. Dat betekent dat onze gemeente evenveel duurzame energie opwekt als zij verbruikt. Dat bereiken wij door te isoleren, zelf energie op te wekken en door slim om te gaan met de energie die we gebruiken. Onze gemeente moet in 2050 dus ook aardgasvrij zijn. Dit bereiken wij door aan te geven wanneer welke buurt, wijk of gebied definitief van het aardgas afgaat, welke alternatieven er beschikbaar en haalbaar zijn en wat er wanneer zal moeten gebeuren.

Op weg naar een energieneutrale en aardgasvrije Gemeente Epe

Het klimaat verandert als gevolg van de manier waarop wij met de aarde omgaan. Deze verandering is niet positief en uit zich in: droogte, vernatting, (on)gezondheid, stijgende zeespiegel, en dergelijke. Dit heeft ernstige gevolgen voor het weer, voor dieren en voor mensen. Bijna alle wetenschappers zijn het erover eens dat de klimaatverandering vooral wordt veroorzaakt door de uitstoot van CO2. In 2015 werd het Parijsakkoord gesloten. 195 deelnemende landen waaronder Nederland gingen akkoord met de volgende doelen:

  • De gemiddelde temperatuur op aarde mag maximaal 2 graden stijgen.
  • We streven ernaar om de opwarming te beperken tot 1,5 graad.
  • Beëindigen van het gebruik van fossiele brandstoffen omdat dit een belangrijke oorzaak is van CO- uitstoot.

In Nederland zijn de afspraken van Parijs uitgewerkt in het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord gaat uit van een beperking van de CO2 van 49% in 2030. In 2050 loopt dit op tot bijna 100% (95% minder CO2 - uitstoot ten opzichte van 1990). Ook wil Nederland dan energieneutraal zijn. Dat betekent dat we alle energie die we gebruiken op een schone manier opwekken. We verbruiken niet meer energie dan we duurzaam kunnen opwekken. Warmte is ook een vorm van energie. Dus ook verwarmen doen we duurzaam. We verbranden daar geen aardgas meer voor en maken onze woningen aardgasloos.

Energie- en warmtevisie

Maar hoe doen we dat dan? De gemeente Epe gaat in 2020 en 2021 aan de slag met de Transitievisie Energie en warmte. In de visies gaan wij met de samenleving antwoorden formuleren op de vraag: hoe wordt de gemeente Epe in 2050 CO2 neutraal.

Maar… onze visie staat niet op zichzelf. Onze transitie maakt onderdeel uit van de transitie in de Cleantech Regio, in de provincie Gelderland en van ons land als geheel. In het coalitieakkoord 2018-2022 staan energietransitie en duurzaamheid centraal. Ook de Regionale Energie Strategie (RES) is een belangrijke strategie voor onze visie. Zie voor informatie over de RES: www.epe.nl/res.

Meer info over de Transitievisie Energie en Warmte van de gemeente Epe

Zie ook:

Transitievisie Energie

De Transitievisie Energie is een visie met daarbij een concreet meerjarenprogramma op o.a. de thema’s mobiliteit, wonen, werken en duurzame opwek. In de visie maken we keuzes voor de optimale mix van in te zetten duurzame energiebronnen en zetten we in op meer energiebesparing en isolatie. De gemeente krijgt een voorbeeldfunctie. Ook maken wij werk van bewustwording van de samenleving. Samen met inwoners en bedrijven zorgen we dat de gemeente Epe  een groene, gezonde en duurzame gemeente is om in te wonen, werken en recreëren. Het uitvoeringsprogramma/meerjarenprogramma maakt zichtbaar wat de besparing in ton CO2 per activiteit/project (onderdeel van het uitvoeringsprogramma) is en welke investering en organisatie dit vraagt van de gemeente Epe en haar partners. 

Transitievisie Warmte

Gemeenten hebben van het rijk de opdracht gekregen om voor de invulling van de transitie naar duurzame warmte een plan te schrijven. Dit plan heet de Transitievisie Warmte. Het doel van Transitievisie Warmte is de warmtetransitie transparant, gepland en gecontroleerd te laten verlopen binnen de gemeente. Allereerst door aan te geven wanneer welke buurt, wijk of gebied definitief van het aardgas afgaat, welke alternatieven er beschikbaar en haalbaar zijn en wat er wanneer zal moeten gebeuren.

Hoe verhoudt de Transitievisie Energie en Warmte zich tot andere projecten

Bekijk de Infographic Transitievisie Energie en Warmte.

Pagina opties