Vlotte en veilige fietsroute F50_Wat is er tot nu toe gebeurd

2019 en eerder

De gemeenten Epe en Apeldoorn werken samen met de provincie Gelderland en andere gemeenten in de Cleantech Regio aan het verbeteren van het fietsnetwerk in deze regio. Dit geldt ook voor de fietsverbinding tussen Apeldoorn en Epe, met daartussen de dorpen Wenum-Wiesel, Vaassen en Emst. Deze route is één van de drukste fietsroutes van de provincie Gelderland. Zie ook: www.vlotveiligfietsen.nl/apeldoornepe.

2020

maart

Op 9 en 11 maart waren er achtereenvolgens in Wenum Wiesel en in Emst inloopbijeenkomsten. Inwoners kregen de mogelijkheid om schetsontwerpen te bekijken (op een kaart of via een speciale `digitale tafel') en aan leden van de projectgroep vragen te stellen of aandachtspunten mee te geven. Inwoners die niet in de gelegenheid waren om naar (een van) deze inloopbijenkomsten te komen, kregen de gelegenheid online hun mening te geven. 

juli

Op de presentatie van de Cleantech Regio met daarin de twee varianten voor de vlotte en veilige fietsroutes F50 tussen Apeldoorn, Vaassen en Epe kwamen ruim 400 reacties. Deze zijn verwerkt in een verslag van inspraak. Dit verslag is formeel vastgesteld door de colleges van gemeenten Apeldoorn en Epe. De projectgroep werkt nu de schetsontwerpen van de twee fietsroutes uit naar voorlopige ontwerpen. In de volgende ontwerpfase worden de belangrijkste wensen vanuit het gebied eerst op een rij gezet. Alle zorgen en eisen die in de vorige fasen zijn opgehaald, worden meegenomen. In principe volgt eind 2020 de keuze welke fietsroute uitgewerkt wordt tot een definitief ontwerp.

november

Op woensdag 25 november vond een online informatiebijeenkomst plaats voor de belanghebbende inwoners rond de Kweekweg. In nauw overleg is deze bijeenkomst voorbereid met de leden van kerngroep Geen verlenging fietspad Epe. Voor de bijeenkomst was ruime belangstelling en er zijn veel vragen gesteld. Deze zijn inclusief antwoorden terug te vinden op onze website, net als de opname van de bijeenkomst, een samenvatting en het rapport Voorkeurstracé fietsroute Epe-Heerde.

2021

januari

De projectgroep werkt in januari 2021 het ontwerp van de routes verder uit. Om dat te kunnen doen is de afgelopen tijd gewerkt aan het in beeld brengen van de verschillende ‘waarden’ van de routes, via zogenaamde ‘waardenkaarten’. Op deze kaarten staan bijvoorbeeld de natuurwaarden, cultuurhistorische waarden en de verschillende soorten landschap in dit gebied vermeld. Alle informatie die tijdens de eerste inspraakronde is binnen gekomen is verwerkt in deze kaarten. Inwoners konden de waardenkaarten online bekijken en hun mening geven. Ook via de speciale Denk-mee-app waren reacties van inwoners en andere belanghebbenden welkom. 

maart 

In de kern Epe zijn verschillende routes mogelijk voor de aanleg van de F50 van Epe naar Apeldoorn. Op verzoek van meerdere inwoners is extra onderzoek gedaan naar nog een andere mogelijke route door de kern Epe, namelijk via de Europalaan. Hierover is een conceptrapport verschenen, opgesteld door Royal HaskoningDHV. Dit rapport is toegelicht tijdens een extra ingelaste de bewonersbijeenkomst op woensdag 17 maart voor de direct omwonenden. Van deze bijeenkomst is een opname gemaakt. Het concept rapport is gepubliceerd op de website, samen met een opname van de bijeenkomst en de getoonde presentatie. Er is een zeer grote hoeveelheid vragen gesteld naar aanleiding van deze bijeenkomst. De beantwoording daarvan neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Na de zomer hopen we deze te kunnen publiceren.  

augustus

Verkennend onderzoek

Aansluitend op vragen vanuit onder andere de bewoners van de Europalaan in Epe heeft de gemeente Epe een verkenning laten maken. Deze verkenning is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV (RHDHV) en richt zich op kansrijke tracés tussen Epe en Heerde. Zij onderzochten welke mogelijke routes door Epe richting Heerde het beste aansluiten bij de doelstelling van een hoogwaardige fietsroute én het meest kansrijk zijn.

Drie mogelijke tracés

Uit deze verkenning komen drie mogelijke tracés of routes naar voren. Deze drie tracés liggen tussen N309 en de Kweekweg als voorlopig eindpunt van de F50 Apeldoorn-Epe, zie hieronder afbeelding 1. Op 27 januari zijn de eerste resultaten van de verkennende studie gedeeld met de direct betrokkenen. Deze eerste resultaten bevatten de drie mogelijke tracés. Op 17 maart zijn de uitkomsten van dit rapport gepresenteerd tijdens een online bijeenkomst. Hiervoor zijn de bewoners van de Europalaan en omstreken uitgenodigd. De bewoners konden tijdens de digitale bijeenkomst vragen stellen. Ook was het mogelijk om na afloop van de bijeenkomst te reageren en schriftelijk vragen te stellen. Uiteindelijk hebben we ongeveer 450 vragen ontvangen.

Afbeelding 1: drie mogelijke tracés of routes tussen N309 en Kweekweg (bron: tracéstudie Epe-Heerde van RHDHV)

Vier hoofdvragen

Vanwege het grote aantal vragen, kost het veel tijd om deze allemaal te beantwoorden. Bovendien is het nu nog niet mogelijk om alle vragen inhoudelijk te beantwoorden. Dat komt doordat we op dit moment op diverse onderdelen nog werken aan het voorlopig ontwerp (VO).

Kijkend naar alle vragen komen vier onderwerpen regelmatig terug:

  1. Wat zijn de nut en noodzaak van een vlotte en veilige fietsroute, en dan met name in het dorp Epe?
  2. Hoe heeft de afweging van de indicatoren precies plaatsgevonden?
  3. Wat zijn de status en het doel van de onderzoeken, waaronder het kentekenonderzoek, naar aanvullende verkeersmaatregelen?
  4. Hoe en wanneer vindt de integrale en bestuurlijke afweging plaats?

Antwoorden

Uiteraard gaan wij alle ingediende individuele vragen beantwoorden. Vooruitlopend daarop beantwoorden we in deze brief de hiervoor genoemde vier hoofdvragen. We verwachten de beantwoording van de individuele vragen in september te kunnen delen. Vanwege de huidige stand van zaken hebben we bij diverse vragen dezelfde procesantwoorden gegeven.

1. Nut en noodzaak

Aanleiding voor de aanleg van vlotte en veilige fietsroutes in heel Nederland is dat we samen streven naar méér rijden met de fiets dan met de auto. Er komen ook steeds meer verschillende vormen van fietsen. Door de komst van de elektrische fiets kunnen we fietsend ook steeds langere afstanden afleggen. Dat maakt het ook noodzakelijk dat de fietspaden daarop worden aangepast.

Regelmatige check

Tijdens de verschillende fasen in de realisatie kijken we telkens opnieuw naar de nut en noodzaak van de aanleg van de F50. Dit doen we bij het Schetsontwerp, het Voorlopig Ontwerp en het Definitieve Ontwerp. We onderzoeken onder andere de potentie en de maatschappelijke kosten van de fietsroute. We bekijken wat er nodig is en of dit kan worden gerealiseerd. In 2014 en 2017 zijn er maatschappelijke kosten/baten-analyses uitgevoerd. Ook bij het voorlopig ontwerp wordt deze analyse opnieuw uitgevoerd.

2. Afweging indicatoren

We ontvingen veel vragen over de indicatoren en de toekenning van de thema’s en waarden hieraan. Deze zijn in het onderzoek aangegeven met + en - tekens. Bewoners en belangengroepen stelden vragen over een reeks van thema’s en onderwerpen. Deze vragen zijn allemaal door onderzoeksbureau RHDHV beantwoord en niet door de gemeente Epe. Over het beoordelingskader en de kosten zijn meerdere vragen gesteld. Vandaar dat we RHDHV gevraagd hebben dit onderwerp algemeen te behandelen in deze brief.

Vijf varianten

In hun verkennende studie zijn de verschillende fietsroutes tussen Epe (N309) en Heerde in kaart gebracht, zie afbeelding 2. Uit deze fietsroutes zijn vijf routes (of varianten) als kansrijk gezien. Deze varianten zijn onderling vergeleken aan de hand van een beoordelingskader. Het beoordelingskader bestaat uit een aantal relevante thema’s en onderwerpen. Die gebruiken we om verschillende fietsroutes met elkaar te kunnen vergelijken. Dit is een gebruikelijke methode binnen vergelijkingsstudies in een verkennende fase zoals deze. Het helpt om op hoofdlijnen een onderscheid te maken.

Het beoordelingskader voor deze verkennende variantenstudie is onderverdeeld in drie hoofdthema’s:  

  • verkeerskundig
  • inpasbaarheid
  • haalbaarheid

Afbeelding 2: overzicht vijf kansrijke noordelijke- en zuidelijke varianten Epe – Heerde (bron: tracéstudie Epe-Heerde van RHDHV)

Onder deze hoofdthema’s vallen verschillende deelthema’s met bijbehorende beoordelingscriteria. Dit samen vormt de integrale onderbouwing voor de vergelijking van de varianten tussen Epe en Heerde. Een thema is niet meer of minder belangrijk gevonden. Elk afzonderlijk element kan doorslaggevend of onderscheidend zijn. Wel biedt deze vergelijking inzicht in de meest kansrijke variant(en).

Beoordelingskader

Het beoordelingskader is samengesteld op basis van beleid, wetgeving en richtlijnen. De thema’s zijn beoordeeld met een negatieve (-- of -), neutrale (0) of positieve score (+ of ++). Deze manier van beoordelen maakt de onderlinge verschillen tussen de varianten duidelijk. Het team dat aan de beoordeling werkt, bestaat uit verschillende specialisten. Zij beoordelen op basis van een combinatie tussen de CROW-systematiek, bestaand beleid en wetgeving. Daarnaast vanuit hun kennis en ervaring wat het effect van een bepaalde variant is op het criterium waaraan wordt getoetst.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscriteria worden zo objectief mogelijk beschouwd. Maar er is verschil in de mate van concreetheid per criterium. Het verkeerskundig deel is bijvoorbeeld feitelijk weer te geven. In cijfers en metingen is te onderbouwen wat de afstanden en knelpunten qua verkeersveiligheid zijn. De impact op landschap, cultuurhistorie of natuur berust in deze verkennende fase op een deels kwalitatieve onderbouwing. Bij alle criteria is een onderbouwing gegeven om de beoordeling toe te lichten.

Lokale inbreng

Er zal altijd verschil zijn tussen hoe het adviesbureau een situatie beoordeelt en hoe anderen dit waarderen. Het inbrengen van vragen en zienswijzen over lokale kennis is daarom erg zinvol en waardevol. Deze lokale kennis vult de onderbouwing aan en scherpt daarmee de beoordeling aan. Daar waar wij wellicht iets over het hoofd hebben gezien, is in het rapport aangepast.

Kostenraming

In het project is een kostenraming op hoofdlijnen gemaakt van de drie kansrijke zuidelijke varianten tussen N309 en Kweekweg, zie afbeelding 1. Per variant is een inschatting op hoofdlijnen gemaakt van de investeringskosten. Dit geeft grofweg de verschillende investeringskosten weer. Omdat er in de verkennende studie nog geen Voorlopig Ontwerp was gemaakt, gaat het om een globale uitwerking van deze kosten. Op dat moment waren er namelijk nog geen exacte kostenramingen van de ontwerpen te maken.

De raming bestaat uit een kosteninschatting van de benodigde infrastructuur en kruispuntaanpassingen. De input voor de raming is gebaseerd op grove kentallen voor de realisatie van fietsinfrastructuur, oftewel de kosten van het materiaal. Dit is in deze onderzoeksfase een basismanier om een globale kostenindicatie te maken. Daarbij houden we rekening met een ruime bandbreedte.

Definitieve kostenraming

Uit de raming blijkt dat per saldo de investeringskosten van de varianten dicht bij elkaar liggen. Een definitief ontwerp per variant maakt op termijn mogelijk wat er precies geraamd moet worden. Dan wordt inzichtelijk wat de exacte realisatiekosten van een variant zullen zijn.

3. Status en doel onderzoeken naar aanvullende verkeersmaatregelen

Welke variant van de F50 door Epe ook wordt gerealiseerd, de veiligheid voor het fietsverkeer, overige weggebruikers en directe omgeving moet zoveel mogelijk worden gegarandeerd. Daarvoor moeten mogelijk aanvullende verkeersmaatregelen worden genomen. In het voorjaar is daarom een zogenaamd kentekenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek maakt ten eerste inzichtelijk hoeveel doorgaand verkeer er door de wijk rijdt. Verder toont het aan op welke plekken dit verkeer de wijk in- en uitrijdt. Ook laat het onderzoek zien hoeveel zwaar verkeer er is.

Inzicht in het verkeer

Met de verzamelde informatie ontstaat er een gedetailleerd inzicht in de verkeersstromen in de huidige situatie. Door toepassing van verkeersmaatregelen (scenario’s) kan inzichtelijk worden gemaakt welke effecten bepaalde verkeersmaatregelen hebben op de verkeersstromen. Denk aan een fysieke knip op de Kweekweg en afsluiting van de Zuukerenkweg. Ook wordt zo duidelijk of er nog andere aanvullende verkeersmaatregelen nodig, wenselijk en haalbaar zijn zoals eenrichtingsverkeer.

Mogelijke knip op de Kweekweg

Bij alle voorliggende varianten uit de verkenning van de F50 in Epe speelt de vraag of een fysieke knip op de Kweekweg noodzakelijk, wenselijk en haalbaar is. Dat kan een afsluiting met een paal of ander obstakel zijn op de Kweekweg ten zuiden van Remkes. Wordt er gekozen voor een fietsstraat? In dat geval is een lage intensiteit van het autoverkeer van groot belang voor de veiligheid van de fietsers. Een fietsstraat mag niet te druk zijn qua autoverkeer. Door de Kweekweg te knippen wordt het mogelijk rustiger op de Europalaan en Zuukerweg. Dit moet het kentekenonderzoek uitwijzen. Voor de variant waarbij de fietsroute aansluit op de Kweekweg is de intensiteit van het verkeer op de Kweekweg van essentieel belang. Veiligheid dient ook hierbij voorop te staan. Ook vanuit deze variant dient daarom een fysieke knip op de Kweekweg te worden onderzocht.

Mogelijke afsluiting van de Meent

Na realisatie van de vierde aantakking op de N309 bij de Meent is de gemeente Epe van plan om de Zuukerenkweg bij de Meent af te sluiten voor motorvoertuigen. Dit geldt dan niet voor landbouwvoertuigen. Dit willen we doen met de aanleg van een landbouwsluis. Hiervoor moet nog wel een verkeersbesluit-procedure worden gestart. De effecten van afsluiting van de Zuukerenkweg voor de wijk Vegtelarij kunnen ook inzichtelijk worden gemaakt via het eerder genoemde kentekenonderzoek.

4. Integrale en bestuurlijke afweging

Op dit moment wordt gewerkt aan het Voorlopig Ontwerp van de F50 Apeldoorn-Epe. Hierin worden voor het traject fietstunnel N309-Kweekweg drie varianten uitgewerkt. Dit Voorlopig Ontwerp wordt na de zomer afgerond. Daarna vindt besluitvorming plaats. Mocht er gekozen worden om verder te gaan met de F50, dan volgt het Definitief Ontwerp en de daadwerkelijke aanleg.

Afweging en uitwerking

De besluitvorming leidt ook tot een keuze van één of wellicht een combinatie van de uitgewerkte varianten. In de afweging van deze keuze zijn de uitkomsten van de verschillende rapporten van belang.

Daarnaast zijn in de afweging ook andere aspecten als bijvoorbeeld inspraak, draagvlak, sociale veiligheid en woongenot van belang. Tenslotte spelen ook de financiële consequenties een rol. Na positieve besluitvorming vindt in het Definitieve Ontwerp de detailuitwerking plaats. Deze detailuitwerking is afhankelijk van de gekozen variant.

Tot slot

We hopen dat we met de beantwoording van deze vier algemene vragen voorlopig voldoende inzicht geven. Zoals aangegeven verwachten we in september voldoende informatie te hebben voor de beantwoording van de 450 individuele vragen.

0ktober 2021

Afronding bewonersbijeenkomst 17 maart 2021

Vanwege het grote aantal vragen, kostte het helaas veel tijd om deze te beantwoorden. We kunnen zelfs nog niet alle vragen beantwoorden. Op dit moment (oktober 2021) wordt op veel gebieden nog gewerkt aan dit project. Bij verschillende vragen zijn daarom dezelfde antwoorden gegeven. Daarnaast duurde het langer omdat we onderbezet waren in verhouding tot de grootte van dit project. Dit is inmiddels opgelost. De vragen en antwoorden naar aanleiding van deze online bewonersbijeenkomst vindt u op deze pagina, samen met de berichten en bijlagen van de bewonersbijeenkomst van 17 maart 2021.

oktober/november 2021

Informatieavonden fietsroute Apeldoorn-Epe

Samen met andere gemeenten van de Cleantech Regio werken we aan het verbeteren van het regionale fietsnetwerk, zodat fietsers zich vlot, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Een van de fietsroutes waar we aan werken is de fietsroute tussen Apeldoorn en Epe (F50), met daartussen de dorpen Wenum-Wiesel, Vaassen en Emst.

Inmiddels is het schetsontwerp uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp, dat we u nu kunnen laten zien. Dat doen we via informatiebijeenkomsten over dit project. De opzet van alle avonden is gelijk.

Drie dezelfde informatiebijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • maandag 25 oktober in de Prinses Beatrixschool (Papegaaiweg) in Wenum Wiesel;
  • dinsdag 26 oktober in de Grote Kerk (Marktplein) in Vaassen;
  • woensdag 27 oktober in het gemeentehuis (Markt) in Epe.

Wij geven tijdens de bijeenkomst twee keer een toelichting: om 19.00 uur en om 20.00 uur. Na de presentatie kunnen bezoekers de ontwerptekeningen bekijken en in gesprek gaan met de projectmedewerkers.

Aanmelden

In verband met de coronamaatregelen en om (te) grote drukte te voorkomen is het wel noodzakelijk dat u zich aanmeldt voor de bijeenkomst. U kunt zich aanmelden door te mailen naar Cleantech Regio. Graag hierbij vermelden op welke avond, hoe laat en met hoeveel personen u komt.

Diverse varianten

In het VO staan twee varianten voor de fietsroute op Apeldoorns gebied: de Baronnenroute en de Veluweflankroute. De Baronnenroute volgt het oude spoortracé van Apeldoorn naar Epe, tot aan de Kweekweg. De Veluweflankroute begint bij de Anklaarseweg in Apeldoorn, loopt via de Stadhoudersmolenweg en sluit vlak voor de Poelweg (gemeente Epe) aan op het oude spoortracé. Voor Epe, tussen de N309 en de Kweekweg, zijn er drie varianten in beeld.

Meer informatie en documenten online

Alle informatie over de fietsroute staat op de website van de Cleantech Regio. Daar vindt u vanaf 18 oktober ook alle ontwerptekeningen en het meest recente ‘verslag van inspraak’ over alle binnen gekomen reacties. 

Hoe nu verder?

De colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van Apeldoorn en Epe besluiten eind dit jaar of de hoogwaardige fietsroute er komt, en zo ja, welke route het wordt. Alle reacties die zijn ingediend betrekken zij bij de keuze die zij gaan maken. Als er tijdens of na de aanstaande informatieavonden nog aanvullende reacties komen die niet al eerder zijn ingediend, voegen we deze toe aan het verslag van inspraak. Een reactie kunt u geven via mail aan Cleantech Regio. Het verslag van inspraak voegen we toe als bijlage bij de stukken die naar beide colleges en gemeenteraden gaan. Zo kunnen de bestuurders en raadsleden een goed afgewogen besluit nemen.

Definitief ontwerp

Als de colleges besluiten tot aanleg van de fietsroute, begint de fase waarin we het definitieve ontwerp (DO) gaan maken van de gekozen route. De tekeningen worden dan gedetailleerder. Een deel van de ingediende reacties en wensen kunnen we pas in deze fase gaan uitwerken. Ook in de DO-fase is er uiteraard gelegenheid om te reageren. Als eerste leveren we namelijk een ‘concept definitief ontwerp’ op. Ook dat zullen we aan u presenteren. De projectgroep kan op basis van de reacties op het concept DO besluiten om iets aan te passen voordat het ontwerp helemaal definitief is.

Waarom willen wij de fietsroute verbeteren?

Fietsen is natuurlijk een hele duurzame en gezonde vorm van vervoer. Daarnaast maken steeds meer mensen gebruik van de fiets. We blijven tot een hogere leeftijd fietsen en er zijn steeds meer verschillende soorten fietsen op de markt, met verschillende snelheden. Om deze redenen willen we onze fietsroutes verbeteren. Denk aan vlak wegdek, weinig obstakels, zoveel mogelijk voorrang en weinig hinder van ander verkeer. We leggen fietsroutes gedeeltelijk aan op bestaande fietsroutes, die we slim met elkaar proberen te verbinden tot een doorlopend traject.

Veiliger, sneller en beter bereikbaar

We hopen vooral winst te boeken op het gebied van veiligheid en snelheid. Bijvoorbeeld omdat we fietsers en auto’s op meer plekken beter scheiden. Dit is gunstig voor de vele scholieren die dagelijks tussen de dorpen, Apeldoorn en Epe fietsen en ook voor mensen die de route gebruiken om naar hun werk te gaan. Mensen laten eerder hun auto staan en pakken in plaats daarvan de fiets, als het op een fietsroute lekker doorrijdt. Kortom, het streven is dat veel locaties in het gebied waar u woont beter en sneller bereikbaar worden per fiets.

Oktober/november 2021
Bijna 200 bezoekers op informatiebijeenkomsten fietsroute Apeldoorn-Epe
Op 25 oktober, 3 en 4 november organiseerde de Cleantech Regio in samenwerking met de gemeenten Epe en Apeldoorn  drie informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten over de vlotte en veilige fietsroute F50 Apeldoorn-Epe vonden plaats in Wenum-Wiesel, Epe en Vaassen. Bijna 200 bezoekers waren aanwezig op de drie informatieavonden.

Apeldoorn
Op Apeldoorns grondgebied zijn er in het Voorlopig Ontwerp (VO) twee varianten voor het fietspad. Over de oude spoorbaan (Baronnenroute) of, meer oostelijk daarvan, een gedeeltelijk nieuw tracé (Veluweflankroute). Op de avond in Wenum-Wiesel werd gevraagd waarom de route langs het Apeldoorns Kanaal is afgevallen. Een van de redenen is dat die route te ver van Vaassen en Epe af ligt om interessant te zijn voor fietsend woon-werk verkeer. De verwachting is dat de twee andere varianten meer fietsers zullen trekken dan de Kanaalroute. Zie voor meer informatie de samenvatting van het Rapport verkeer Apeldoorn Epe.

Epe en Vaassen
Op verzoek van bewoners van onder andere de Europalaan is een extra derde variant onderzocht binnen de bebouwde kom van Epe. In het Eper gemeentehuis gingen de gesprekken voornamelijk over die drie varianten. Naast de route door de achtertuinen is gekeken naar het inrichten van de Europalaan als fietsstraat of verlegging van het fietspad verder naar het oosten. De afgelopen maanden zijn veel omwonenden van de fietsroute persoonlijk door de projectgroep bezocht. Op verzoek van bewoners van de Pal gaat de projectgroep van gemeente Epe binnenkort ook daar ter plaatse polshoogte nemen. In Vaassen zijn geen specifieke zaken aan de orde gekomen.

Besluit door de gemeenteraden
De komende maanden buigt de stuurgroep van de fietsroute zich over het Voorlopig Ontwerp. De stuurgroep bestaat uit gedeputeerde Christianne van der Wal van provincie Gelderland, wethouder Erik Visser van gemeente Epe en wethouder Wim Willems van gemeente Apeldoorn. Zij geven een advies aan de colleges van gemeenten Apeldoorn en Epe. De beide colleges geven op grond daarvan een advies aan de beide gemeenteraden: wel of niet doorgaan met verdere uitwerking. Na dat besluit buigen de gemeenteraden zich ook over welk tracé het fietspad volgt: de routekeuze. Dat besluit wordt in januari 2022 verwacht. Bij groen licht gaan de gemeenten werken aan een Definitief Ontwerp (DO) voor de fietsroute. Dat betekent dat op zijn vroegst in 2024 gestart kan worden met de aanleg.

Inspraak
Bij de documenten die de stuurgroep, colleges en raadsleden ontvangen, zitten twee inspraaknotities. Hierin staan alle reacties die omwonenden de laatste jaren hebben gegeven. Hierdoor zijn college en de raad volledig op de hoogte van alle meningen en zorgen over de geplande fietsroute. Het was tot en met zondag 7 november 2021 mogelijk een inspraakreactie te geven via fietsroutes@cleantechregio.nl. Deze reacties worden nog toegevoegd aan de inspraaknotities.

Informatie
Heeft u de inspraakavond gemist, maar wilt u graag op de hoogte zijn van de plannen? Zie dan de projectpagina van deze fietsroute van de Cleantech Regio. Hier vindt u onder andere de inspraaknotities, de ontwerptekeningen en de presentatie (op film) die op de informatieavonden is gegeven.

Pagina opties