Vlotte en veilige fietsroute F50_Proces

Fietsen is een hele schone en dus duurzame vorm van vervoer. Daarnaast maken steeds meer mensen gebruik van de fiets. We blijven tot een hogere leeftijd fietsen. En er zijn steeds meer verschillende soorten fietsen op de markt, met verschillende snelheden. Mensen gebruiken ook sneller de fiets als het op een fietsroute lekker doorrijdt. Om deze redenen willen we onze fietsroutes waar mogelijk verbeteren. Denk aan vlak wegdek, weinig obstakels en zoveel mogelijk voorrang voor fietsers en weinig hinder van ander verkeer.

Slim combineren

We leggen fietsroutes deels aan op bestaande fietsroutes, die we slim met elkaar proberen te verbinden tot een doorlopend traject. Op 'Vlotte en veilige fietsroutes' kunnen fietsers ongehinderd, veilig, snel en comfortabel doorfietsen. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden je fiets te pakken. Dat draagt bij aan een bereikbare, gezonde en aantrekkelijke Cleantech Regio. Zo besparen we samen CO2 én blijven we gezond en fit! 

Samenwerking Cleantech Regio

De F50 is de beoogde fietsverbinding tussen Apeldoorn en Epe. In Apeldoorn sluiten de wijken De Naald en Kerschoten aan op de route. De dorpen Wenum-Wiesel, Vaassen en Emst zijn ook aangehaakt. De gemeenten Epe en Apeldoorn werken samen met de provincie Gelderland in de Cleantech Regio aan deze mogelijke route. In samenwerking met allerlei partijen zijn twee routes tot schetsontwerpen uitgewerkt: de fietsroute over het historische Treinbaanpad (Baronnenroute) en een fietsroute in de richting van het kanaal (Veluweflankroute). Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV werkt in opdracht van de Cleantech Regio een voorlopig ontwerp uit voor deze twee fietsroutes. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met landschap, cultuurhistorie, ecologie en verkeer en de impact van de fietsroute voor de omgeving.

Onderzoek naar twee routes

De Baronnenroute en de Veluweflankroute liggen op hoofdlijnen vast. Er worden geen andere routes meer onderzocht. Wel vindt er bij de uitwerking een nadere afweging plaats van de voor- en nadelen. Dit gebeurt ook op basis van de uitwerking van de ontwerpen. Na deze afweging wordt besloten of, en zo ja waar de F50 wordt aangelegd. Het is nog niet bekend hoe de aansluitingen, zoals op de Kweekweg in Epe, worden vorm gegeven. De voorwaarde voor de ontwerpen is dat fietsers vlot en veilig kunnen doorrijden en hun route vervolgen. De verwachting is dat in zomer 2021 besloten wordt of de vlotte en veilige fietsroute F50 wordt aangelegd en zo ja, welke route het wordt. Pas daarna volgt de eventuele uitwerking van de plannen en de voorbereiding voor de mogelijke aanleg. Meer informatie is te vinden op de website van Cleantech Regio.

Veiliger op weg

We hopen vooral winst te boeken op het gebied van veiligheid (bijvoorbeeld omdat we fietsers en auto’s op meer plekken beter scheiden) en snelheid. Kortom, het streven is dat veel locaties in het gebied beter en sneller bereikbaar worden per fiets. Dit in het belang van de vele scholieren die dagelijks tussen de dorpen, Apeldoorn en Epe fietsen, het fietsende woon-werkverkeer, alle overige weggebruikers en natuurlijk ook de omwonenden.

Stuurgroep, projectgroep en klankbordgroep

De projectgroep wordt aangestuurd door de stuurgroep waarin onder andere de wethouders van de betrokken gemeenten zitten. De projectgroep wordt geleid door de Cleantech Regio en werkt onder andere samen met klankbordgroepen. Hierin zitten leden van de betrokken dorps- en wijkraden en vertegenwoordigers van de Fietsersbond, politie en Veilig Verkeer Nederland. Ook de provincie Gelderland draagt, onder andere met financiering, bij aan dit project.

Meer informatie

Op de website van Vlot Veilig Fietsen leest u meer nieuws en achtergrondinformatie over de inspanningen om het fietsnetwerk in de hele Cleantech Regio te verbeteren. U kunt de projectgroep mailen via fietsroutes@cleantechregio.nl

Pagina opties