Regionale Energie Strategie_proces

Samen stap voor stap naar schone energie voor de regio

Dertig regio’s in Nederland zijn bezig met de Regionale Energiestrategie (RES). De RES​ is een stappenplan. Het helpt ons om keuzes te maken bij de overgang naar schone energie en het duurzaam verwarmen van onze gebouwen. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. Samen met de Cleantech Regio is ook onze gemeente bezig met het maken van een Regionale Energiestrategie. Op deze pagina leest u wat de Regionale Energiestrategie inhoudt.

Wat is de Regionale Energiestrategie?

De animatie is voorzien van Nederlandse ondertitels. U klikt op het witte vakje dat links van het tandwieltje staat. 

De stappen

Vaststellen startnotitie: zomer 2019

De gemeenteraden stellen de startnotitie vast, net als Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten, het dagelijks en algemeen bestuur van de waterschappen en de Strategische Board. Hiermee gaan deze partijen de samenwerking aan om een RES​ te maken, stellen de ambities vast en onderschrijven de samenwerkingsafspraken.

Start uitvoering Klimaatakkoord: 28 juni 2019

  • Op 28 juni presenteert het Rijk het landelijke Klimaatakkoord, daarmee start de uitvoering van het Klimaatakkoord. Om het RES-​proces zorgvuldig te doorlopen, is de regionale voorbereiding gestart, voorafgaand aan de presentatie van het Klimaatakkoord.

Concept-RES: 2020

  • Alle dertig RES-regio’s geven aan  hoeveel schone energie ze met wind en zon in de regio kunnen opwekken. Dit is de conceptversie van de Regionale Energiestrategie.
  • De stuurgroep stelt de concept-RES​ op en biedt deze voor toetsing aan, aan de Nationale Stuurgroep RES​. Ook legt de stuurgroep de concept RES​ ter vaststelling voor aan colleges, Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van de waterschappen, met het advies dit ter consultatie voor te leggen aan gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen.
  • De concept-RES​ wordt afgestemd op de aangrenzende regio’s met name voor de (regio)grensoverstijgende consequenties voor de energie-infrastructuur en voor de ruimtelijke structuur. 

Definitieve RES​ 1.0: 2021

  • De Nationale Stuurgroep RES​ telt alle biedingen van de dertig regio’s bij elkaar op, kijkt of de nationale doelstelling van 35TWh gehaald wordt en of regio’s voldoende rekening houden met hun potentie. Zo niet, dan zal de Nationale Stuurgroep RES​ wellicht kunnen aangeven wat regio’s aanvullend moeten doen. Als de Nationale Stuurgroep RES​ akkoord is met het concept-RES​ van de Cleantech Regio, dan wordt de RES​ definitief, na besluitvorming door gemeenteraden, provincie, besturen van waterschappen en de Strategische Board.
  • In de definitieve RES​ 1.0 staan dan de definitieve resultaten die wij willen en moeten boeken en verschillende scenario’s en planningen daarvoor. Wij stemmen de definitieve RES​ 1.0 af met omliggende regio’s.

RES​ actualiseren: tweejaarlijks

  • We werken doorlopend aan de RES​ en de bijbehorende uitvoeringsprogramma’s en actualiseren de RES​ in elk geval eens per twee jaar. Voortschrijdend inzicht op het gebied van energiebesparing, nieuwe bronnen, opslag of dragers voor duurzame energie worden dan meegenomen.

De RES​ en de energietransitie en de omgevingswet

De omgevingsvisie beschrijft de lokale visie op de (fysieke) leefomgeving: waar wonen, werken en recreëren we? Waar wekken we energie op? De energietransitie hangt samen met de omgevingsvisie. De energietransitie gaat over onderwerpen zoals het opwekken en besparen van energie. Op regionaal niveau leggen wij dat vast in de Regionale Energiestrategie (RES) en gaat het over waar en hoeveel wind- en zonne-energie mogelijk gemaakt kan worden. Hoe alles samenhangt wordt zichtbaar in de Infographic Samenhang omgevingswet en de energietransitie.

Meer informatie

Pagina opties