Raadsbrief_corona

Raadsbrief over de coronacrisis - juli 2021

Geachte raadsleden,

Inleiding

Via deze brief wil ik u voor het zomerreces nog op de hoogte brengen van de corona aanpak in Epe. Bijgevoegd aan deze brief vindt u ook 2 brieven van de voorzitter van de Veiligheidsregio die voor u zijn bestemd. In mijn vorige brief eind april schreef ik u dat ik u maandelijks zou informeren. Dit bleek helaas niet haalbaar want we zijn nu meer dan twee maanden verder. Het is namelijk snel gegaan met de versoepelingen van de maatregelen Tijdelijk Wet Maatregelen Covid-19. Afgelopen zaterdag (10 juli 2021) zijn er vanwege de toenemende besmettingen juist weer regels aangescherpt voor evenementen, horeca, sport en cultuur. De ambtelijke capaciteit ging de afgelopen periode met name toe naar het bijstaan van onze inwoners, organisaties en bedrijven bij het helpen naleven van de steeds veranderende maatregelen alsook te helpen in de aanpak maatschappelijk en economisch herstel. Het college heeft op verschillende manieren contact gehad met de samenleving. Zo heeft ze een aantal on- en offline gesprekken gevoerd met diverse partijen waaronder sportverenigingen, ondernemers en medewerkers uit de zorg en horecaondernemers. Ook zijn er een aantal open brieven verzonden om de samenleving te steunen.

Vrijheden

Ondanks de recente aanscherping zitten we in een fase dat we weer van iets meer vrijheden mogen genieten. De recente stijging van het aantal besmettingen, onder voornamelijk de jongeren en jong volwassenen, maakt ons duidelijk dat we er nog niet zijn. Nog niet iedereen is volledig gevaccineerd. Onder voorwaarden mogen er weer sportwedstrijden gehouden worden, zanggroepen kunnen weer zingen, cafés en restaurants weer open. Vanzelfsprekend blijft de 1,5 meter afstand houden en de hygiëne voorschriften van belang. 

Landelijke crisisbeheersing

Doordat het een tijd lang heel goed ging met zowel het aantal besmettingen als het aantal vaccinaties is er besloten om af te schalen van GRIP 4 naar GRIP 0. Dit past bij het risiconiveau waakzaam. Ook het GBT is afgeschaald. Desondanks blijven de corona structuren wel overeind maar met een lagere frequentie. Of de recente stijgingen tot gevolg hebben dat we toch in GRIP blijven zal moeten blijken. 

Handhaving en naleving

Daar waar de vorige keer een overzicht met boetes getoond kon worden heeft dat nu geen nut meer. Sinds het afschaffen van de avondklok zijn er geen coronaboetes meer opgelegd in Epe. Vanzelfsprekend wordt er wel toezicht gehouden. Daar waar op een beleidsterrein het naleven van de maatregelen lastig gaat, zal via de beleidsmedewerker en  portefeuillehouder actie ondernomen worden. Daar waar escalaties zijn, zal ook direct opgetreden worden. De insteek is het opheffen van de overtreding en het aanspreken van de verantwoordelijke. Dat kan dan een camping-, winkel- of horeca eigenaar zijn die dan weer zijn of haar klanten op de geldende regels wijst. Inmiddels hebben we 4 boa’s, waarvan 2 tijdelijk, waardoor we actief nalevingsbeelden kunnen ophalen om te helpen en bij te sturen. De vordering van een dwangsom uit een handhavingszaak uit september 2020 loopt nog. 

Corona-besmettingen in de gemeente Epe

Afgelopen drie weken, is het aantal positieve testen per week sterk toegenomen. De zwarte lijn toont het gemiddeld aantal besmettingen per 100.000 inwoners per week in de gemeente Epe. De staven van de diagram tonen de besmettingen per dag. 

Uit de update van het RACC over de periode 2 tot en met 8 juli blijkt dat 80% van de besmettingen valt
in de leeftijdsgroep 13-29 jaar. In de gemeente Epe en in de hele GGD-regio is geen overlijden door een coronabesmetting gerapporteerd de afgelopen week. 

Opnames in ziekenhuizen in regio GGDNOG en landelijk

Ziekenhuisopnames, 7 daags gemiddelde per 1.000.000 inwoners tot en met 10 juli
Het verhoogd aantal besmettingen heeft niet geleid tot een toename van ziekenhuisopnames vanwege een corona-besmetting. Het aantal ziekenhuisopnames in de GGD-regio is nagenoeg gelijk aan het landelijke aantal ziekenhuisopnames.

De continuïteit van de zorg

In de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en in Zutphen blijft het druk op de IC. Er is momenteel een ziekteverzuim onder het personeel van 19%. In de kliniek zijn er geen bijzonderheden. Daar is het ziekteverzuim onder het personeel 7%. De huisartsenpost Apeldoorn meldt dat er sprake is van een behapbare situatie. Het aantal vragen rondom corona blijft stabiel. In de verpleeghuizen/instellingen zijn nog enkele patiënten met corona. Ook daar is, net als in de ziekenhuizen, sprake van verhoogd ziekteverzuim door onder andere corona en long-Covid. 

Lokale corona besluiten en acties 

De afgelopen periode zijn de volgende corona gerelateerde besluiten genomen en acties opgezet:

 • Het toezicht houden op de quarantaine is regionaal belegd. Ik blijf zelf verantwoordelijk voor de handhaving.
 • De GGD heeft landelijk problemen om contact op te nemen met horeca uitbaters bij contactonderzoek. Wij hebben een contactpersoon doorgegeven aan de GGD zodat wij de verbinding kunnen leggen indien nodig. Ook hebben wij de GGD telefoonnummers met de horecaondernemers gedeeld zodat zij ook zonder onze tussenkomst de GGD kunnen benaderen voor het geval er klanten besmettingen melden.
 • De zomer bezetting is geregeld.
 • Openingsplan gemeentehuis voor zowel medewerkers als inwoners (dienstverlening) wordt telkens aangepast als er een regel gewijzigd is. In het centrum zijn corona maatregelen getroffen. Zo is het centrum in Epe en Vaassen autoluw gemaakt, zodat er meer ruimte gecreëerd wordt voor terrassen en bezoekers. De gemeenteraad heeft besloten om de precariobelasting voor terrassen en uitstallingen voor 2021 op 0 te zetten.
 • Subsidieregelingen voor verenigingen en stichtingen zijn gaan per oktober van start:
  • voor ‘openbare activiteiten’: impuls aan de sociale cohesie in de Eper samenleving
  • de subsidieregeling ‘goed idee, doe er iets mee’: impuls aan preventieve zorg en ondersteuning

Evenementen

Tot 14 augustus mogen er geen meerdaagse evenementen gehouden worden. Eendaagse evenementen zijn mogelijk mits er onder andere een vaste zitplaats is en de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Dit om het aantal besmettingen omlaag te brengen. Deze maatregel heeft een positief effect op de zorg- alsook op de politiecapaciteit.

Geen verandering voor doorstroomlocaties

Doorstroomlocaties, zoals winkels, musea of kermissen mogen 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen.

Tot slot

Via deze route wens ik u een goed en gezond zomerreces. Indien er aanleiding voor is dan zal ik u, ondanks het reces, blijven informeren.

Met vriendelijke groet,

Tom Horn

Burgemeester gemeente Epe

Bijlagen:

 1. Afschaling crisisorganisatie Covid‐19 in de regio Noord‐ en Oost‐Gelderland (7 juli 2021)
 2. Stand van zaken VNOG COVID‐19 (7 juli 2021)

Pagina opties