Raadsbrief_corona

Raadsbrief over de coronacrisis - nummer 10

Onderwerp                : Bevindingen in het maatschappelijk veld

Datum                       : 1 oktober 2020

Geachte raadsleden,

We zitten in een spannende periode nu het aantal besmettingen sterk oploopt. Ook in onze gemeente nemen de besmettingen toe, zo blijkt uit de coronamonitor. Sinds dinsdagavond 29 september gelden in het hele land aangescherpte maatregelen. Deze leggen het sociale leven beperkingen op, net nu we begonnen te wennen aan wat meer herwonnen vrijheid.

Als gehele samenleving moeten we ons inzetten om het stijgende aantal besmettingen om te buigen. Dan kan de zorg blijven functioneren zoals het moet. En kunnen de (lokale) economie en het maatschappelijk leven blijven draaien. Als overheid zullen wij het goede voorbeeld moeten geven. Daarom werken we zo veel mogelijk thuis en vergaderen we de komende periode digitaal.

In deze raadsbrief blik ik terug op de afgelopen vier weken: en periode met meer vrijheden dan nu die de aanloop vormde voor de nieuwe maatregelen die de komende drie weken gelden.

1. Algemene ontwikkelingen

Vanwege het toenemende aantal besmettingen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur nieuwe scherpere maatregelen. Deze maatregelen vertalen zich ook naar onze lokale situatie.

Door de oplopende coronabesmettingen zijn de warme contacten met onze zorgaanbieders geïntensiveerd. Zo houden we de lijntjes met de gemeente kort.

Op 17 september jl. bent u in een aparte digitale bijeenkomst bijgepraat over de stand van zaken rond de coronacrisis. We hebben de eerste beelden geschetst van de impact van de coronacrisis op de lokale situatie. Ook schetsten wij u een financieel meerjarenperspectief. Verder belichtten we de stappen naar een uitwerkingsplan voor de overbruggingsfase en de eerste stappen in de fase van herstel en stimulering. Daarnaast organiseerde de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) een online informatiebijeenkomst. Daarin praatte de voorzitter u bij over de situatie, als vorm van verantwoording.

Bij deze raadsbrief treft u de tweede lokale coronamonitor aan.

2. Zorg, gezondheid en ondersteuning

Huisartsen

In Vaassen-Emst zijn er rondom Nazorg Corona samenwerkingsafspraken gemaakt door huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werk, cliëntondersteuner van Koppel-SWOE en een verpleegkundige vanuit de thuiszorg. In gezamenlijkheid is een verwijstraject afgesproken en een checklist opgesteld. Daarop is van iedere discipline aangegeven waarvoor je bij hen terecht kunt. Voor niet-spoedeisende communicatie maken zij gebruik van OZO-verbindzorg, een digitaal platform voor communicatie over zorg.

GGD NOG

GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft nu vijf testlocaties, namelijk in Apeldoorn, Harderwijk, Heerde, Zelhem en Zutphen. Bij het testen krijgen zorgmedewerkers en onderwijspersoneel prioriteit. Zij kunnen vanaf 21 september 7 dagen per week tussen 7.30 en 20.00 uur een testafspraak maken. Het lukt de GGD NOG momenteel niet om iedereen binnen 48 uur een plek in de teststraat aan te bieden. Er is wel voldoende testcapaciteit, maar de capaciteit bij de laboratoria is te beperkt. Daardoor moeten inwoners soms langer wachten op de testuitslag.

De GGD NOG peilt periodiek de impact van de coronacrisis op het welbevinden van de inwoners. Onlangs presenteerde de GGD NOG de resultaten van de vierde peiling.

Vérian Thuiszorg

Vérian ziet in de gemeente Epe nog geen onrust door het oplopende aantal besmettingen. Vanwege deze toename is Vérian gestart met speciale coronaroutes en coronateams. Zo krijgen  besmette cliënten toch de gebruikelijke zorg. De coronateams kregen extra veiligheidsmiddelen, zoals speciale beschermende kleding en extra reiniging voor henzelf.

WMO-voorzieningen

Voor kwetsbare doelgroepen is de impact van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen extra groot. De onafhankelijke cliëntondersteuners vervullen een belangrijke taak, want zij leggen aan deze mensen het waarom, wat en hoe van het overheidsbeleid uit. Zij maken het voor hen praktisch en wijzen op het belang van de naleving ervan. Het bieden van passende ondersteuning vraagt van cliëntondersteuners ook om creativiteit en een andere manier van werken. Voorbeelden hiervan zijn: regelmatig samen wandelen (op afstand), buiten afspreken, gezinnen helpen met het maken van een schema om het gezin draaiend te houden en telefonische klankbordgesprekken.

Zorginstellingen

Viattence maakt zich zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen. De instelling treft extra maatregelen om het virus buiten de deur te houden. Riwis Zorg & Welzijn biedt binnen de gemeente zowel jeugdzorg, Wmo-zorg als Beschermd Wonen. Op een Beschermd-wonen-locatie in Vaassen was er een coronabesmetting, maar die is inmiddels onder controle. Riwis ervaart vooral in de ouderenzorg meer onrust dan in de jeugdzorg. Riwis voorziet medewerkers van mondkapjes en extra beschermingsmiddelen.

Aanbieders van Jeugdzorg als Wmo hebben na de vorige lockdown niet meer aanvragen voor inzet van zorg gekregen. Ze verwachten dat begeleidingstrajecten langer gaan duren, omdat de afgelopen periode de aandacht vooral lag bij stabilisatie van de cliënten.

Zorgaanbieders maken zich zorgen over de inzet van hun personeel. Door het huidige testbeleid kunnen ze dagenlang niet ingezet worden. Dat verhoogt de druk op de zorg. Zorgaanbieders willen meer met elkaar gaan afstemmen als ze vastlopen met de inzet van hun personeel.

Kwetsbare kinderen

Een aantal zorgaanbieders geeft aan geen achteruitgang te zien in het zorgproces van de jongeren. Extra zorg vawege corona is naar verwachting niet nodig. We zoeken nog contact met andere zorgaanbieders voor een completer overzicht.

CJG/Jeugdzorg

Net als bij zorgaanbieders ontstaan bij het CJG knelpunten bij de inzet van personeel als medewerkers thuis moeten blijven vanwege corona-gerelateerde klachten van henzelf of gezinsleden. Dit kan de dienstverlening flink onder druk zetten, doordat het testen en de testuitslag een aantal dagen in beslag nemen.

3. Onderwijs, welzijn, sport en cultuur

Onderwijs

We krijgen vanuit de kinderopvang en onderwijs verontrustende berichten over de consequenties van het testbeleid. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers die wachten op een testresultaat mogen niet voor de groep of klas. Vervanging is lastig en lukt niet altijd. Leerkrachten krijgen wel voorrang bij het testen, maar in de praktijk valt dit tegen. Het duurt toch nog enige dagen alvorens de uitslag er is.

Bij kinderopvang geldt geen versnelde testmogelijkheid en zijn personeelstekorten reëel. Met de GGD zijn afspraken gemaakt over de uitvoering. Die komt in het gedrang vanwege de wettelijke voorwaarden voor de kinderopvang. In het uiterste geval kan het betekenen dat groepen moeten sluiten. Dat heeft weer financiële consequenties voor de kinderopvangorganisaties.

Welzijn

In de wijken en dorpen zijn organisaties, verenigingen en buurtpunten weer gestart met activiteiten voor onder meer jongeren en ouderen. Daarbij houden ze zich aan de coronamaatregelen.

Epe doet! levert vrijwillige ondersteuning voor praktische zaken. Er hebben zich veel nieuwe vrijwilligers gemeld. Mensen zijn actiever in de wijk en er zijn enkele leefbaarheidsinitiatieven ontstaan. Het Formulierenteam levert weer ondersteuning op locatie of bij mensen thuis. Ook het juridisch spreekuur is weer gestart. Bij buurtbemiddeling blijft het druk en zijn er zelfs wachtlijsten. Mogelijk kunnen vrijwilligers uit Hattem en Heerde bijspringen.

4. Leefbaarheid, openbare ruimte, veiligheid en handhaving

Horeca

De meeste horecaondernemers houden zich aan de maatregelen, maar er zijn wel een paar officiële waarschuwingen uitgedeeld. De VNOG gaat één last onder dwangsom invorderen. Diverse horecazaken in de centra van Epe en Vaassen hebben verzoeken ingediend voor een winterterras met en zonder tent of overkapping per 1 november. We buigen ons nu over deze aanvragen.

Noodverordening en toezichthouders

De boa’s geven aan dat het nog steeds gemoedelijk verloopt in de gemeente. Op straat en in de winkels houden mensen zich goed aan de 1,5 meter afstand. Bouwmarkten, tuincentra en supermarkten treffen ook nog steeds goede maatregelen. De afgelopen weken is extra aandacht besteed aan de sportverenigingen. Zowel in de kantines als langs de voetbalvelden werd de anderhalvemetermaatregel niet altijd goed nageleefd. Er is een aantal officiële waarschuwingen uitgedeeld.

Openbare ruimte

Vanaf 1 oktober zijn enkele maatregelen in de centra van Epe en Vaassen aangepast, omdat het toeristisch hoogseizoen voorbij is. De tijdelijke voetgangersgebieden in Epe en Vaassen zijn opgeheven en auto’s en fietsers in beide centra mogen weer rijden als voorheen. De lijnen op de straten blijven voor de zekerheid nog even. We hebben overleg gehad met ondernemersverenigingen en horecaondernemers. De terrassen komen nu zo veel mogelijk tegen de gevels aan. De loopzones liggen daarmee tussen rijbaan en terrassen. Alle tijdelijke fietsenstallingen en roadblocks gaan weg. De roadblocks op de Markt in Epe blijven tijdelijk nog liggen voor de veiligheid van de looproute en de nog aanwezige terrassen.

5. Economie, arbeidsmarkt en inkomen

Arbeidsmarkt en inkomen

De afgelopen periode zijn diverse kandidaten gesproken en bemiddeld naar een betaalde baan. Met hulp van een uitzendbureau zijn diverse kandidaten aan een betaalde baan geholpen. Daarnaast hebben diverse reguliere kandidaten fulltime en parttime banen aanvaard in diverse branches (horeca, campings, productie en tankstation).

Een aantal statushouders is geplaatst bij lokale en regionale ondernemers, zoals Sahar Logistics BV in Zwolle, metaalbedrijf Van Zelst in Vaassen, Metaalbedrijf Schouten en Vissers in Epe, Esa in Apeldoorn, Remkes in Epe en bij Naaiatelier in Apeldoorn (Lucrato).

De verwachting is dat vooral kwetsbare groepen door de coronacrisis hard worden geraakt op het terrein van werk, inkomen en participatie. Dat geldt in het bijzonder voor jongeren, flexwerkers, ondernemers met weinig financiële reserves en kinderen in gezinnen die leven rond de armoedegrens. We zijn als gemeente aangehaakt bij de landelijke campagne Kom jij eruit?. Deze campagne roept mensen met schulden op om sneller hulp zoeken. De campagne maakt deel uit van de brede schuldenaanpak uit het regeerakkoord van het Kabinet. Op diverse manieren is hieraan bekendheid gegeven, zoals met een artikel in de Gemeentewijzer in Veluws Nieuws (9 september jl.), via de sociale media en onze website, posters en flyers en een interview met wethouder Visser op radio RTV794.

Detailhandel

De supermarkten zijn bezig om opnieuw deurbeleid in te voeren. Andere winkels buigen zich over het advies om overal mondkapjes te gebruiken. Een aantal winkels verplicht het al voor het eigen personeel. De verwachting is dat dit zal toenemen.

Recreatie & Toerisme

De drukte op de parken neemt af. In de herfstvakantie verwachten enkele parken nog een lichte toename van het aantal bezoekers, maar dit zal naar verwachting niet tot problemen leiden.

Evenementen

De ondernemersverenigingen beraden zich hoe ze de sinterklaasintocht kunnen organiseren. Alles is en blijft afhankelijk van beperkende coronamaatregelen. Dat geldt ook voor het evenement Herfstpracht bij Cannenburgh in Vaassen dat gepland staat voor 17 en 18 oktober.

Tot slot

Over vier weken informeer ik u weer met een raadsbrief en een geactualiseerde monitor. Mocht de actualiteit dat vragen, dan informeer ik u eerder.

Met vriendelijke groet,

Tom Horn,
burgemeester gemeente Epe

Pagina opties