Raadsbrief_corona

Raadsbrief over de coronacrisis - nummer 12

Onderwerp : Bevindingen in het maatschappelijk veld
Datum : 4 december 2020

Geachte raadsleden,

Het kabinet kondigde op 3 november voor 2 weken een verscherping van de maatregelen af. Dit om het aantal besmettingen verder terug te dringen. Dat aantal nam namelijk wel af, alleen nog niet in het gewenste tempo. Inmiddels zijn die verscherpte maatregelen vanaf 19 november komen te vervallen. Sindsdien gelden weer de maatregelen die op 13 oktober werden afgekondigd. Nu zijn we in afwachting van de persconferentie van het kabinet op 8 december aanstaande. Dan krijgen we een beeld van de maatregelen voor de komende periode richting de feestdagen.
Inmiddels zijn er positieve berichten over de ontwikkeling en toepassing van vaccins. Dat biedt perspectief. De organisatie van de vaccinatie is een flinke uitdaging. Daarvoor hebben diverse partijen de voorbereidingen al gestart. Mogelijk dat begin 2021 de vaccinaties kunnen beginnen. Verder blijft het van belang om de maatregelen te blijven naleven. Zo dragen we bij aan afname van het aantal besmettingen.
Per 1 december jl. is voor de duur van 3 maanden de nieuwe “Tijdelijke wet maatregelen Covid-19” in werking getreden. Met deze wet is er een specifieke wettelijke basis voor de coronamaatregelen vastgelegd en is er een stevigere democratische verankering. Vanaf 1 december geldt nu een mondkapjesplicht in de publieke openbare ruimte.
De voorzitter van de VNOG heeft de gemeenteraden een verantwoording gepresenteerd over de afgelopen periode van maart tot en met november.
In deze raadsbrief blik ik met name terug op de afgelopen vier weken.

1. Algemeen

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021-2024 door de raad op 12 november heeft de raad € 5,4 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is bedoeld om de negatieve effecten van de coronacrisis te beperken of tegen te gaan. Voor een efficiënte en effectieve besteding ervan zijn twee dingen nodig: een nóg beter beeld van de impact van de crisis plus een beleidskader voor concrete maatregelen. We gaan in gesprek met organisaties, verenigingen, ondernemers en belangengroepen om het beeld op de impact nog scherper te krijgen. Begin volgend jaar legt het college het beleidskader ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Vervolgens kunnen de concrete overbruggings-, herstel- en stimuleringsmaatregelen uitgewerkt worden.
Begin november hield de GGD Noordoost-Gelderland de 5de coronapeiling onder inwoners van de 22 gemeenten van de regio. Volgens deze peiling hebben met name jongeren en mensen met een psychische kwetsbaarheid meer dan gemiddeld last van de omstandigheden tijdens de coronacrisis. De resultaten van deze peiling vindt u in het bijgesloten factsheet.
Bij deze raadsbrief treft u verder de vierde lokale coronamonitor aan. Deze geeft feitelijke informatie over de relevante ontwikkelingen rondom de coronacrisis.

2. Zorg, gezondheid en ondersteuning

Huisartsen

De LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) heeft samen met de GGD besloten dat huisartsen ook een bijdrage leveren in de Covid-vaccinaties.

GGD NOG

Medewerkers zijn volop bezig binnen de coronaprojectorganisatie, onder meer in de teststraten en het bron- en contactonderzoek. De teststraat van de GGD heeft nu voldoende testcapaciteit. Daarnaast gaat het reguliere werk door. Het gaat dan om onder andere infectieziektenbestrijding (anders dan corona) en de jeugdgezondheidszorg voor 4- tot 19-jarigen.

Vérian Thuiszorg

Vérian kan de gewenste zorg leveren. Er is nog geen sprake van afschalen van de zorg.

Buurtpunten / Dagbesteding / Zorginstellingen

Inmiddels zijn alle Buurtpunten van de verschillende aanbieders weer open. Allemaal hebben ze gepaste maatregelen getroffen. Zo is vanaf 19 november ook Buitenplaats De Poel weer open. Bezoekers daar zijn opgelucht dat ze weer mogen komen. Eerder had dit buurtpunt te maken met een aantal coronabesmettingen. Het toegangsbeleid is sinds de heropening dan ook verder aangescherpt met een extra check bij geringe twijfel of onzekerheid over besmetting. Viattence heeft geen besmettingen binnen de huizen in Epe, Heerde, Vaassen en Oldebroek. De huizen blijven open. Bezoeken zonder directe toegevoegde waarde voor bewoners en naasten worden ontmoedigd. Bij WZU Veluwe zijn bij de onderdelen thuiszorg en dagbesteding geen cliënten of medewerkers besmet. Binnen de Boskamp is er nu één besmetting.

CJG/Jeugdzorg

Het is druk bij het team voor de toegang tot jeugdzorg. Het gaat zowel om bestaande als nieuwe problematiek. In de herfst stijgt altijd het aantal aanmeldingen. Hier bovenop komt de corona-gerelateerde druk. De druk bij gezinnen met complexe problematiek loopt op. De coronapeilingen van de GGD laten deze ontwikkeling ook zien.

3. Onderwijs, welzijn, sport en cultuur

Onderwijs

Voor het onderwijs en de kinderopvang zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Welzijn

Jongeren lijken de beperkende situatie nu steeds lastiger te vinden. Ze kunnen niet meer 's avonds afspreken met een groep.
Via vrijwilligersnetwerk EpeDoet! blijven praktische vragen van mensen zonder netwerk binnenkomen. Veertig organisaties vroegen EpeDoet! om vrijwilligers. 58 Mensen boden zich aan voor vrijwilligerswerk. 8 Inwoners vroegen hulp van een vrijwilliger.
In de buurtsteunpunten vinden weer activiteiten plaats voor diverse leeftijdsgroepen, rekening houdend met de maatregelen. Het gaat onder meer om buurtkoffie, culturele activiteiten, wandelen en activiteiten voor mensen die zich eenzaam voelen. Daarnaast vinden sportactiviteiten plaats vanuit Heel Epe Beweegt!
Binnen het project Welzijn op recept is veel behoefte aan huisbezoeken en extra telefonisch contact. Aanvragen zijn vooral gericht op eenzaamheid, individuele aandacht en overbrugging naar activiteiten. De mensen uit de doelgroep maken zich zorgen, hebben beperkt contacten en zijn terughoudend met deelname aan activiteiten. Welzijn op recept is een samenwerking van Koppel-Swoe, Huisartsencoöperatie Epe/Oene en Vérian.

Cultuur

Vanaf 19 november 2020 zijn voor de culturele sector enkele regels iets versoepeld. Alle bibliotheekvestigingen in onze gemeente zijn weer volledig open. Het Cultuurplein Noord Veluwe geeft weer fysieke lessen aan kinderen, zoals muziek, dans, musical en beeldende activiteiten. Ook blaasensembles mogen weer oefenen. Voorwaarde is dat de protocollen zijn aangepast aan de laatste inzichten en afgestemd met de brancheverenigingen.
Andere maatregelen zijn verder verscherpt. Zo is het vanaf 19 november 2020 verboden om samen te zingen in een groep van 2 personen of meer. Er gelden uitzonderingen voor onder meer professionele zangers, kinderen tot en met 12 jaar en zang als onderdeel van de belijdenis van godsdienst of levensovertuiging.
Veluws Museum Hagedoorns Plaatse, Cultureel Historisch Museum Oene, Museum Vaassen Historie en De Ring zijn (of blijven) gesloten. Zij gaan op z’n vroegst pas weer in het voorjaar van 2021 open.

Sport

Op 3 november verscherpte het kabinet de landelijke maatregelen. De consequenties voor de sport- en beweegaanbieders waren met name de beperking in groepsgrootte en -samenstelling en de sluiting van zwembaden. Sinds 19 november zijn de aanscherpingen vervallen en zijn de maatregelen zoals afgekondigd op 13 oktober weer van kracht.

Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers

De voorlichtingsavonden voor nieuwkomers zijn uitgesteld en vinden digitaal plaats.

4. Leefbaarheid, openbare ruimte, veiligheid en handhaving

Markt

In zowel Epe als Vaassen wordt de markt goed bezocht, maar is het niet te druk. De meeste mensen dragen mondkapjes en staan netjes in de rij voor de bekende kramen. Er word volop gekocht en de maatregelen worden netjes nageleefd.

Noodverordening en toezichthouders

Uit de verslagen van de boa’s blijkt dat het nog steeds gemoedelijk verloopt in de gemeente. De horecaondernemers houden zich netjes aan de maatregelen en zijn open voor afhalen en bezorgen. Ook op straat en in de winkels houden mensen zich goed aan de 1,5 meter afstand. Bouwmarkten, tuincentra en supermarkten treffen ook nog steeds goede maatregelen. Ongeveer 90 procent van de mensen droeg de afgelopen weken al mondkapjes in de winkels.
Wel is er meer jeugd buiten. Af en toe worden zij aangetroffen met te veel personen samen of met alcohol na 20.00 uur. Hiervoor is een aantal waarschuwingen uitgedeeld. Ook is 1 proces-verbaal geschreven en is een aantal flessen drank ingenomen. De samenwerking tussen politie, boa’s, toezichthouders en jongerenwerkers verloopt goed.

5. Economie, arbeidsmarkt en inkomen

Arbeidsmarkt en inkomen

De trajectregisseurs van de Eenheid Activering en Inkomen van de gemeente Apeldoorn begeleiden Eper inwoners. Het gaat om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van langer dan een jaar. De inzet op re-integratie is lastig. Door de beperkingen gaat namelijk veel telefonisch of via multimedia-kanalen. Ook zijn beperkt plekken beschikbaar om daar mensen te begeleiden. Verder leveren de persoonlijke omstandigheden in combinatie met de coronamaatregelen vaak extra beperkingen op bij deze inwoners.
Zo nodig wordt maatwerk geboden. Wat opvalt is dat de coronacrisis bij een aantal inwoners de afstand tot de arbeidsmarkt vergroot. Ook zaken als eenzaamheid, depressiviteit en het taalniveau van inburgeraars spelen hierbij een rol.
Vele mkb-ondernemers werden in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt door de diverse coronamaatregelen. Zij kunnen vanaf woensdag 25 november 2020 de verbrede

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb aanvragen. Deze verbreding betreft een uitbreiding van het derde steunpakket. De regeling staat nu open voor alle sectoren en is aangevuld met een eenmalige subsidie voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden voor hun gemaakte voorraad- en aanpassingskosten.

Horeca

De horeca is inmiddels al weken dicht en het is onzeker wanneer ze weer open mogen. Gelukkig kunnen veel zaken door afhalen en bezorgen het hoofd nog boven water houden. Er zijn op dit moment bij ons en bij de Koninklijke Horeca Nederland nog geen signalen van faillissementen. De vraag is hoe zich dit verder ontwikkelt.

Detailhandel en ondernemers

De winkelstraten worden steeds drukker vanwege sinterklaas- en kerstinkopen. Diverse winkels voeren daarom een deurbeleid. Supermarkten maken gebruik van de ruimte in de winkeltijdenverordening om ruimer open te gaan en zo het publiek te spreiden. Per 1 december zijn mondkapjes verplicht in openbare binnenruimtes. Winkeliers zien hierop toe.

Evenementen

Organisaties proberen nog activiteiten van de grond te krijgen, maar lopen tegen de regelgeving aan. Er is nu nog te weinig mogelijk. Organisaties durven het financiële risico niet aan en stoppen vervolgens met het initiatief.

Digitale bijeenkomst netwerk578

Netwerk578 is een virtueel netwerk voor en door ondernemers uit de regio met netnummer 0578. Het netwerk is een initiatief van Bedrijvenkring Gemeente Epe en richt zich specifiek op de kleine ondernemers. Op maandag 14 december hebben ze een speciale spreker: Herre Zonderland. In samenwerking met Heel Epe beweegt en Koppel-Swoe verzorgt Herre Zonderland een online lezing over een gezonde leefstijl. Want hoe blijf je met de coronakilo's erbij en met kerst in het vooruitzicht op gezond gewicht? Hoe blijf je vitaal?

Tot slot

Over vier weken informeer ik u weer met een raadsbrief en een geactualiseerde monitor. Mocht de actualiteit dat vragen, dan informeer ik u eerder.

Met vriendelijke groet,

Tom Horn, burgemeester gemeente Epe

Pagina opties