Raadsbrief_corona

Raadsbrief over de coronacrisis - nummer 14

Onderwerp : Bevindingen in het maatschappelijk veld
Datum : 14 januari 2021

Geachte raadsleden,

Vanaf 15 december geldt een lockdown met verscherpte maatregelen. Dit heeft grote impact op de samenleving en directe gevolgen voor iedereen. Het grijpt onder meer in op de lokale economie, het onderwijs, de vrije tijdsbesteding en de bewegingsvrijheid van mensen. Alles is erop gericht om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen en daardoor de druk op de zorg te verminderen. Inmiddels heeft het Kabinet de lockdown verlengt tot en met 9 februari. Deze situatie waarin we nu verkeren vraagt veel van iedereen. In mijn online nieuwjaartoespraak heb ik teruggeblikt op het afgelopen jaar en heb ik stil gestaan bij de impact van de coronacrisis op onze samenleving. Voor 2021 is er perspectief nu er vaccins beschikbaar zijn en nog komen. De vaccinaties zijn inmiddels gestart. Het blijft voorlopig van belang om de maatregelen na te leven.

In deze raadsbrief blik ik met name terug op de afgelopen vier weken.

1. Algemeen

Door de ingestelde en inmiddels verlengde lockdown zijn een groot aantal winkels, horeca, verenigingen en organisaties in de samenleving gesloten of zijn de activiteiten beperkt danwel opgeschort. We hebben de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd met organisaties, verenigingen, ondernemers en belangengroepen om het beeld op de impact van de coronacrisis nog scherper te krijgen. Deze resultaten zijn belangrijk voor de besteding van het budget (€5,4 miljoen) dat de raad beschikbaar heeft gesteld voor beperken of tegengaan van de ongewenste effecten van de coronacrisis. De voorbereidingen zijn gestart voor het opstellen van het beleidskader waarin opgenomen worden de doelen, uitgangspunten en de beleidsterreinen waarop de gelden ingezet gaan worden. De behandeling van het raadsvoorstel staat gepland voor de vergadering van februari. Bij deze raadsbrief treft u de vijfde lokale coronamonitor aan met feitelijke informatie over de relevante ontwikkelingen rondom de coronacrisis.

2. Zorg, gezondheid en ondersteuning

Huisartsen

Bij de huisartsen zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

GGD NOG

Medewerkers zijn volop bezig met de activiteiten rond het testen en de vaccinaties.

Vérian Thuiszorg

Verian heeft de werkzaamheden afgestemd op de verscherpte maatregelen door de lockdown. De organisatie is erop gericht om de zorg te blijven continueren.

Zorginstellingen

Er is een start gemaakt met het oproepen en vaccineren van medewerkers. Bij Viattence zijn de eerste medewerkers op 7 januari gevaccineerd.

CJG/Jeugdzorg

Na een wat rustigere periode in de kerstvakantie neemt de ‘druk’ bij het CJG weer toe. De noodopvang bij de scholen stroomt ook vol. Hierover is veel overleg tussen onderwijs en het CJG. Zolang de (basis)scholen dicht blijven, neemt ook de druk op jeugdzorg toe. Zorgaanbieder Karakter (kinder- en jeugdpsychiatrie) heeft aan alle gemeenten een signaal afgegeven dat er sprake is van toenemende druk op de GGZ-zorg door het oplopen van de besmettingen en de nieuwe lockdown. Dit komt deels door positief geteste medewerkers en patiënten, maar vooral ook door een toename van acute- en complexe hulpvragen van kinderen, jongeren en hun ouders. Om de druk van de reguliere zorg af te halen heeft Karakter een hulplijn opengesteld voor alle ouders van kinderen die bij Karakter in behandeling zijn.

3. Onderwijs, welzijn, sport en cultuur

Onderwijs

Door de lockdown zijn de scholen en kinderopvang gesloten en vindt het onderwijs digitaal plaats. Het basisonderwijs is in ieder geval tot 25 januari gesloten en het voortgezet onderwijs tot 8 februari. Voor specifieke groepen kinderen is noodopvang beschikbaar. Er komen meer kinderen naar de noodopvang dan in het voorjaar en dat aantal zal naar verwachting nog stijgen. Het overgrote deel hiervan zijn kinderen waarvan de ouder(s) een cruciaal beroep hebben. Gekeken wordt naar mogelijkheden van extra externe ondersteuning.

Welzijn

Bij de buurtsteunpunten vervallen alle reguliere groepsactiviteiten voor volwassenen en ouderen tot het eind van de lockdown. Samen met de vrijwilligers maken ze de overstap naar Welzijn-op-maat. Dat bestaat uit corona proof contact 1-op-1 (telefonisch, online of live) en in een (kleine) besloten groep volgens de bestaande RIVM-maatregelen. In dat contact vindt een inventarisatie plaats wat er valt te doen om het welzijn van de (vaak kwetsbare) inwoners te kunnen blijven waarborgen. Daarbij valt te denken aan koffie drinken via Whatsapp, videobellen met een groepje buurtbewoners, een online quiz voor jonge mantelzorgers of online voorlezen aan kinderen. Het jongerenwerk heeft in de kerstvakantie online activiteiten georganiseerd voor jongeren. De jongerenavonden in Triton blijven doorgaan. Vanwege de strenge lockdown vindt dit plaats in besloten groepen (max. 10 bezoekers). De dienstverlening vanuit Formulierenteam en het Juridisch spreekuur van de Wetswinkel vinden nu digitaal plaats om mensen te ondersteunen bij urgente zaken.

Cultuur

Door de lockdown zijn de organisaties gesloten en vinden er maar zeer beperkt activiteiten plaats binnen de verscherpte maatregelen.

Sport

De maatregelen als gevolg van de lockdown hebben consequenties gehad voor de sport- en beweegaanbieders. Enkele belangrijke maatregelen zijn: sluiting van zwembaden en binnensportlocaties; sportbeoefening met niet meer dan twee personen op 1,5 meter; geen sportwedstrijden en groepslessen; personen tot 18 jaar kunnen hun sport beoefenen op de eigen club en geen toeschouwers; in sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten.
De sportaanbieders zijn geïnformeerd over de aanscherping en de geactualiseerde noodverordening en protocollen. Om sport zo goed mogelijk te ondersteunen wil de rijksoverheid de specifieke steunpakketten verlengen. Naar verwachting zal dit niet eerder dan eind februari 2021 zijn.

Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers

De begeleiding van Stichting Vluchtelingenwerk vindt door de lockdown zo veel mogelijk telefonisch en digitaal plaats. De begeleiding bij huisvesting gaat beperkt door omdat dat veelal fysiek is en er meer risico’s zijn.
Koppel-Swoe en GGD organiseren een digitale voorlichting “Opvoeden in twee culturen”. Stagiairs van Koppel-Swoe hebben voor deze bijeenkomsten een document “videobellen in Teams” gemaakt en ook vertaald in het Arabisch. De GGD zal dit document ook elders in het land gaan gebruiken. ROC Aventus is m.i.v. 1 -1-2021 gestopt met inburgeringslessen. De deelnemers vervolgen de inburgeringslessen bij een andere taalschool. De intakes lopen vertraging op omdat ze zijn uitgesteld tot na de lockdown.

4. Leefbaarheid, openbare ruimte, veiligheid en handhaving

Markt

De maatregelen die vanaf half december gelden zijn op de markt doorgevoerd. Alleen levensmiddelen mogen worden verkocht. De meeste mensen dragen mondkapjes en staan netjes in de rij voor de bekende kramen.

Toezicht en handhaving

Na de afkondiging van de nieuwe lockdown zijn de toezichthouders vooral druk bezig geweest om met ondernemers te kijken onder welke voorwaarden ze wel of niet geopend mochten zijn. Op straat en in de winkels houden mensen zich goed aan de afstand. In week 52 hebben we gebruik gemaakt van de beveiligers die de VNOG beschikbaar heeft gesteld zodat zij voldoende coronatoezicht konden houden. Rondom de kerstdagen en oudjaarsdag was er wel een toename qua drukte bij de supermarkten, maar dit is goed verlopen. Bij de jaarwisseling is het rustig gebleven en zijn er weinig coronaovertredingen geconstateerd. Er is een goede samenwerking tussen politie, boa’s, toezichthouders en de jongerenwerkers.

5. Economie, arbeidsmarkt en inkomen

Arbeidsmarkt en inkomen

Door de coronacrisis komen steeds meer huishoudens in financiële problemen. Het kabinet werkt, onder meer in samenwerking met de VNG, daarom aan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Mogelijk kan die regeling per 1 februari 2021 ingaan. De uitvoering van deze regeling vindt plaats door de gemeenten via het bestaande instrument van de bijzondere bijstand. Gemeenten kunnen bijzondere bijstand verstrekken als het voor huishoudens door bijzondere omstandigheden niet meer mogelijk is om de noodzakelijke kosten te betalen (zoals woonlasten en andere vaste kosten). Deze regeling kan bijdragen aan het aanpakken van armoede- en schuldenproblematiek en het verbeteren van de arbeidsmarktpositie.
De gesprekken van trajectregisseurs (Eenheid Activering en Inkomen gemeente Apeldoorn) met inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen, vinden in de lockdown digitaal/telefonisch plaats. Als het niet anders kan of noodzakelijk is, wordt een gesprek fysiek gevoerd. De gesprekken vinden op locatie/gemeentehuis plaats, dit met inachtneming van de 1,5 meter.

Horeca

De horeca is inmiddels al bijna een maand dicht en hierdoor loopt de persoonlijke stress en financiële problemen bij deze ondernemers op. Team Economie heeft via een belronde contact gezocht met horecaondernemers om waar mogelijk hulp en een luisterend oor te bieden (hierbij wordt ook nagegaan of psychische hulp nodig is). Diverse ondernemers geven aan dat de noodpakketten vanuit het Rijk in veel gevallen niet toereikend zijn. Sommige ondernemers vallen helemaal tussen wal en schip en andere geven aan dat het een druppel op een gloeiende plaat is. Tevens heeft het team Economie horeca-ondernemers (opnieuw) gewezen op het risico van criminele investeerders in de horeca. Deze investeerders benaderen horecaondernemers met leningen om op die manier hun geld wit te wassen.

Detailhandel en ondernemers

De niet-essentiële winkels en met name de modezaken hebben het tijdens deze lockdown (wederom) zwaar. De gedane investeringen in de huidige kledingcollectie die ze nu niet terug verdienen waardoor investeringen voor de volgende collectie in de problemen komen. De verwachting is dat het Rijk met aanvullende noodpakketten gaat komen om onder andere deze groep ondernemers te ondersteunen. We zien steeds meer een tweedeling ontstaan in de economie. Aan de ene kant zijn er bedrijven, met name in de industrie en bouw, die grote omzetten hebben gemaakt afgelopen jaar. Aan de andere kant zien we bedrijven, met name in de leisure branche, horeca en detailhandel, die het hoofd nauwelijks meer boven water kunnen houden. Faillissementen blijven nog uit door de steunpakketten maar de verwachting is dat na de zomer dit zal toenemen. Daarnaast zien we wel een toename van bedrijven die zijn gestopt door Corona.

Evenementen

Door de lockdown is er weinig mogelijk. Daar waar mogelijk zijn medewerkers van het team vergunningverlening wel in gesprek met organisaties om te kijken wat de mogelijkheden zijn als de maatregelen afnemen. Er wordt dan vooral gekeken naar opties in de evenementenkalender vanaf juli. Uiteraard met de kanttekening dat het afhankelijk is van de situatie op dat moment.

Tot slot

Over vier weken informeer ik u weer met een raadsbrief en een geactualiseerde monitor. Mocht de actualiteit dat vragen, dan informeer ik u eerder.

Met vriendelijke groet,

Tom Horn, burgemeester gemeente Epe

Pagina opties