Proces_toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties

Toekomstvisie

Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen maken het noodzakelijk om toekomstbestendige keuzes te maken over het al dan niet in stand houden, verduurzamen of transformeren van onderwijs, sport, cultuur en welzijnsaccommodaties. Op dit moment wordt er op verschillende manieren omgegaan met maatschappelijke accommodaties. Vanuit onderwijs is er een duidelijke wettelijke taak om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting. Als het gaat om sport, cultuur en welzijnsaccommodaties dan ligt hier een verplichting om te voorzien in passende accommodaties omwille van de leefbaarheid. Verschillende ontwikkelingen maken het noodzakelijk om toekomstbestendige keuzes hierin te maken. In een visie op duurzame accommodaties in de gemeente Epe moet richting worden gegeven aan deze keuzes.

Toekomstbestendig

Met toekomstbestendige accommodaties bedoelen we een accommodatie die op lange termijn bestaansrecht heeft en voldoet aan de eisen binnen het klimaatakkoord. De gemeente streeft naar vitale dorpen en kernen, zodat het er ook in de toekomst prettig wonen en leven is. Tegelijkertijd heeft de gemeente Epe een voorbeeldfunctie als het gaat om het verduurzamen van maatschappelijk accommodaties.

Maatschappelijk

Wanneer we binnen dit project spreken over maatschappelijke accommodaties, dan gaat het over: onderwijs, sport, cultuur en welzijnsaccommodaties. Denk daarbij aan schoolgebouwen, kinderopvang, binnensport, buitensport, buurthuis, multifunctionele accommodaties (MFA), Kulturhus, bibliotheek, dagbesteding en buurtpunten.

Hoe gaan we dit doen?

Dit project is opgedeeld in drie fasen: spiegel, horizon en inzicht & verbinding. Er is een klankbordgroep gevormd, met vertegenwoordigers van verschillende organisaties die ons adviseren vanuit hun kennis van de lokale situatie. U kunt hier meer over lezen in de klankbordgroep. Samen met de klankbordgroep toetsen we de verschillende fasen. 

Toekomstvisie duurzame maatschappelijke accommodaties

In bovenstaande afbeelding staan de fases van het project toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties. De eerste fase is de spiegel, hierin wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Vervolgens gaan we in de fase ‘horizon’ in gesprek met inwoners en stakeholders om input te halen voor een strategische visie. Wanneer de fase ‘horizon’ is vastgesteld gaan we in de fase ‘inzicht & verbinding’ verder in gesprek met inwoners en stakeholders. Samen met deze groep brengen we de consequenties op hoofdlijnen in kaart. Als laatste komt er een uitvoeringsplan voor Epe, Vaassen, Emst en Oene.   

Pagina opties