Bezwaar maken

 • Wat is het?

  • Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet hebt gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Het kan ook zijn dat er een verkeersbesluit over uw straat wordt genomen of dat u wordt aangeschreven om een bouwwerk te verwijderen of een bepaald gebruik te staken.
  • Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door online een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente.
  • In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen. Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter.
 • Hoe werkt het?

  • Het is goed advies te vragen voordat u uw bezwaar maakt. Bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.
  • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. U kunt uw bezwaar online indienen. U kunt uw bezwaarschrift uiteraard wel per post/fax sturen. U kunt dit dan sturen naar Gemeente Epe, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders (of naar de burgemeester), Postbus 600, 8160 AP Epe.
  • In het bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:
   • uw naam en adres
   • de datum van uw bezwaarschrift
   • de beslissing waar u bezwaar tegen maakt
   • de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit
  • Het is belangrijk dat u het bezwaarschrift (digitaal) ondertekent.
  • Uw bezwaar moet altijd binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de dag waarop het besluit is verstuurd, of bij een verkeersbesluit, de dag nadat het besluit op de website is gepubliceerd. Als u het bezwaar niet op tijd kunt onderbouwen, dan kunt u een ondertekend pro-forma bezwaarschrift indienen, met daarin in ieder geval uw naam, adres, datum en het besluit waartegen u bezwaar maakt. U krijgt dan een termijn om uw bezwaarschrift aan te vullen.

  Behandeling van een bezwaar

  • Ontvangt de gemeente uw bezwaar te laat? Dan behandelt zij uw bezwaar niet.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.
  • De commissie voor de Bezwaarschriften adviseert over uw bezwaarschrift. Om uw standpunt en dat van eventuele andere belanghebbenden te horen, houdt de commissie een hoorzitting. U ontvangt hiervoor een uitnodiging, tenzij u aangeeft dat u hiervan geen gebruik wilt maken. 
  • U kunt een familielid, kennis of advocaat meenemen die u kan steunen tijdens de hoorzitting. Als deze namens u het woord voert, moet die persoon een schriftelijke volmacht van u laten zien.
  • De hoorzitting wordt digitaal opgenomen; alleen op verzoek wordt een digitaal verslag (mp3) toegestuurd.
  • Het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester moet binnen twaalf weken nadat de bezwarentermijn is verstreken een beslissing nemen op het bezwaarschrift. Lukt dit niet, dan kan deze termijn nog met zes weken verlengd worden. De beslissing wordt u toegezonden.
  • Als u niet tijdig een beslissing op bezwaar ontvangt, kunt u de gemeente een brief sturen waarin u schrijft dat u de gemeente in gebreke stelt. Hiervoor is online een formulier beschikbaar.  
  • Als u niet wilt dat het besluit waartegen uw bezwaar is gericht al uitgevoerd wordt of in werking treedt, dan kunt u bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen. Ook wel een schorsing genoemd. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. De rechtbank kan u daarover informeren. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gestuurd naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM  Arnhem
  • Meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat van de Commissie voor de Bezwaarschriften via telefoonnummer 14 0578.
 • Documenten

 • Aanvullende informatie

Pagina opties