Bestemmingsplan, uitleg

 • Wat is het?

  • Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren: of er in een gebied een sportcomplex mag komen bijvoorbeeld of een camping. En waar winkels, horeca en bedrijven zich mogen vestigen.
  • Het bestemmingsplan geldt zowel voor burgers en bedrijven als voor de gemeente zelf.
  • Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over de maximale hoogte en breedte van bouwwerken.   
  • Binnen een bestemmingsplan krijgt elk stuk grond een eigen bestemming. Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, wordt uw bouwplan getoetst aan het bestemmingsplan.
  • In een bestemmingsplan wordt ook beleid ontwikkeld dat van invloed is op de inrichting van de ruimte in onze gemeente, zoals het beleid voor paardenbakken of UMTS-masten.  
  • In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd.
 • Hoe werkt het?

  De gemeente start met het opstellen of herzien van een bestemmingsplan in opdracht van het gemeentebestuur. Daarna wordt er een aantal stappen doorlopen.

  1. Voorbereiding bestemmingsplan

  Voordat de gemeente een bestemmingsplan maakt of herziet, wordt het gebied bestudeerd. De waarden van het gebied worden in kaart gebracht en er wordt gekeken wat de visie is op het gebied, bijvoorbeeld  van de provincie. Daarna kan de gemeente kiezen of eerst een voorontwerpplan wordt gemaakt of dat meteen een ontwerpplan wordt gemaakt.

  Een voorontwerp wordt gebruikt om de meningen van inwoners en andere belanghebbenden te horen. Dit is de inspraak. Het voorontwerpplan komt 6 weken ter inzage te liggen en het wordt bekend gemaakt op deze website en op de gemeentepagina in het Veluws Nieuws. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen dan schriftelijk en/of mondeling hun inspraakreactie geven. Als er aanleiding voor is, kunnen ook individuele gesprekken gehouden worden over een reactie (hoorzitting). Daarnaast vindt in deze fase het wettelijke vooroverleg plaats. De gemeente vraagt hierbij advies aan de provinciale diensten en andere instanties. Dit vooroverleg is verplicht, ook als er voor wordt gekozen geen inspraak te houden.

  2. Ontwerpbestemmingsplan

  Na het voorontwerp bestemmingplan stelt het college van burgemeester en wethouders een ontwerpbestemmingsplan vast. Hierin kunnen wijzigingen zijn aangebracht op basis van de inspraakreacties.

  Het ontwerpbestemmingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd. In dit ontwerpplan wordt verslag gedaan van het vooroverleg en als er inspraak is gehouden, wordt ook daarvan verslag gedaan in het plan. De terinzagelegging van dit ontwerpbestemmingsplan wordt bekend gemaakt op deze website, het Veluws Nieuws en in de Staatscourant. Ook nu kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijzen (bezwaren) kenbaar maken. Dit keer bij de gemeenteraad. Het is mogelijk om deze zienswijze tijdens een hoorzitting mondeling toe te lichten.

  3. Vaststellen bestemmingsplan door de gemeenteraad

  Binnen 12 weken na afloop van de terinzagetermijn moet de gemeenteraad het plan vaststellen waarna het plan 6 weken ter inzage ligt.

  4. Mogelijkheid beroep bij Raad van State

  Belanghebbenden kunnen tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad in beroep gaan. Dit kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Binnen 12 maanden volgt dan de beslissing op het beroep.

Pagina opties