Omgevingsvisie_proces

Wat is een omgevingsvisie?

 • In de omgevingsvisie staat hoe we onze omgeving (in de toekomst) willen inrichten. Dit is de omgeving waar we wonen, werken, recreëren, winkelen, sporten, ontmoeten enzovoort. Hoe zien we dat in de nabije toekomst?
 • De omgevingsvisie gaat in op alle onderwerpen die in onze omgeving spelen en de samenhang daartussen. Denk bijvoorbeeld aan ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, klimaat, duurzaamheid, infrastructuur en cultureel erfgoed.
 • De omgevingsvisie komt in de plaats van bijvoorbeeld structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen.
 • De omgevingsvisie wordt het vertrekpunt voor initiatieven en de uitvoering van projecten.

Waarom maken we een omgevingsvisie?

In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Een nieuwe (landelijke) wet die alle wetten over de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. In deze wet staat dat iedere gemeente een omgevingsvisie moet maken. De omgevingsvisie is een belangrijk instrument in deze nieuwe wet. Daarin bepalen we met elkaar hoe onze gemeente er in de toekomst uit ziet.

Hoe maken we deze omgevingsvisie voor onze gemeente?

Zo'n nieuwe wet en visie klinken misschien saai, maar het gaat over hoe onze gemeente er in de toekomst uitziet! Daarom maken we deze omgevingsvisie graag samen met inwoners, organisaties, ondernemers en andere overheden en instanties waar de gemeente mee samenwerkt. Het proces voor het maken van een omgevingsvisie hebben we in verschillende fasen ingedeeld. Deze zie je hieronder afgebeeld. 

Tijdlijn

 1. Voorbereiding: juli - september '19
  In de zomer van 2019 zijn we begonnen met de voorbereidingen en inventarisatie: wat is een omgevingsvisie precies? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat vinden we hierin belangrijk? Hebben we hulp of ondersteuning nodig? (O.a. selectie van extern bureau dat de gemeente hierbij begeleidt.)
 2. Analyse: oktober '19 - januari '20 
  Van start! In deze fase hebben we gekeken wat er allemaal al is aan feiten, cijfers en bestaand beleid. Daarnaast zijn we op pad gegaan om op te halen wat de goede dingen in onze gemeente zijn (wat in de toekomst dus zeker moet blijven), en wat onderwerpen zijn die in de toekomst beter zouden moeten of waar mensen zich zorgen over maken. Ook kijken we naar belangrijke ontwikkelingen in de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en klimaat. De opbrengsten van deze fase (de eerste participatieronde) vindt u in een document onderaan deze pagina.
 3. Uitwerking: februari - oktober ‘20
  In de vorige fase (2) is een heleboel informatie opgehaald en verzameld. In deze fase 3 is het doel om deze informatie verder uit te werken en hierin een verdiepingsslag te maken. Welke thema's (opgehaald in fase 2) zijn belangrijk en wat betekenen deze voor de verschillende gebieden in onze gemeente? Die vraag staat centraal in deze fase.
 4. Ontwerpfase november ’20 - dec‘21 
  Er wordt eerst een concept omgevingsvisie ontworpen. Dit concept leggen we ook graag eerst weer voor aan alle betrokkenen en geïnteresseerden.   
 5. Vaststelling van de omgevingsvisie
  Uiteindelijk wordt de omgevingsvisie door de gemeenteraad in een openbare raadsvergadering vastgesteld. Pas dan is deze definitief. Voordat de gemeenteraad de omgevingsvisie vaststelt, besluit het college van B&W over de ontwerpvisie en wordt deze (juridisch) ter inzage gelegd. De oorspronkelijke planning was om de omgevingsvisie voor eind 2020 vast te laten stellen door de gemeenteraad. Door de coronacrisis én door het feit dat de invoering van de Omgevingswet door het Rijk is uitgesteld tot 1 juli 2022 is de planning aangepast. 

Na iedere fase wordt eerst de balans opgemaakt. Op basis van wat er opgehaald is, wordt vervolgens bepaald wat de volgende stap in het proces is en hoe die wordt vormgegeven.

Meer informatie

 • Op de pagina met documenten Omgevingsvisie vindt u de opbrengsten van de inwonersbijeenkomsten en andere publicaties over het onderwerp.
 • Op de pagina Omgevingswet en - visie vindt u meer informatie over de nieuwe Omgevingswet en al het nieuws over de omgevingsvisie bij elkaar.

Te downloaden:

Pagina opties