Omgevingsvisie_proces

Wat is een omgevingsvisie?

  • In de omgevingsvisie staat hoe we onze omgeving (in de toekomst) willen inrichten. Dit is de omgeving waar we wonen, werken, recreëren, winkelen, sporten, ontmoeten enzovoort. Hoe zien we dat in de nabije toekomst?
  • De omgevingsvisie gaat in op alle onderwerpen die in onze omgeving spelen en de samenhang daartussen. Denk bijvoorbeeld aan ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, klimaat, duurzaamheid, infrastructuur en cultureel erfgoed.
  • De omgevingsvisie komt in de plaats van bijvoorbeeld structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen.
  • De omgevingsvisie wordt het vertrekpunt voor initiatieven en de uitvoering van projecten.

Waarom maken we een omgevingsvisie?

In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Een nieuwe (landelijke) wet die alle wetten over de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. In deze wet staat dat iedere gemeente een omgevingsvisie moet maken. De omgevingsvisie is een belangrijk instrument in deze nieuwe wet. Daarin bepalen we met elkaar hoe onze gemeente er in de toekomst uit ziet.

Hoe maken we deze omgevingsvisie voor onze gemeente?

Zo'n nieuwe wet en visie klinken misschien saai, maar het gaat over hoe onze gemeente er in de toekomst uitziet! Daarom maken we deze omgevingsvisie graag samen met inwoners, organisaties, ondernemers en andere overheden en instanties waar de gemeente mee samenwerkt. Het proces voor het maken van een omgevingsvisie hebben we in verschillende fasen ingedeeld. Deze ziet u hier afgebeeld. 

Tijdlijn

1. Voorbereiding: juli - september 2019

In de zomer van 2019 zijn we begonnen met de voorbereidingen en inventarisatie: wat is een omgevingsvisie precies? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat vinden we hierin belangrijk? Hebben we hulp of ondersteuning nodig? (O.a. selectie van extern bureau dat de gemeente hierbij begeleidt.)

2. Analyse: oktober 2019 - januari 2020

Van start! In deze fase hebben we gekeken wat er allemaal al is aan feiten, cijfers en bestaand beleid. Daarnaast zijn we op pad gegaan om op te halen wat de goede dingen in onze gemeente zijn (wat in de toekomst dus zeker moet blijven), en wat onderwerpen zijn die in de toekomst beter zouden moeten of waar mensen zich zorgen over maken. Ook kijken we naar belangrijke ontwikkelingen in de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en klimaat. De opbrengsten van deze fase (de eerste participatieronde) vindt u op de pagina met documenten Omgevingsvisie.

3. Uitwerking: februari - oktober 2020

In de vorige fase (2) is een heleboel informatie opgehaald en verzameld. In deze fase 3 is het doel om deze informatie verder uit te werken en hierin een verdiepingsslag te maken. Welke thema's (opgehaald in fase 2) zijn belangrijk en wat betekenen deze voor de verschillende gebieden in onze gemeente? Die vraag staat centraal in deze fase.

4. Ontwerpfase: november 2020 - maart 2021

Er wordt eerst een concept omgevingsvisie ontworpen. Dit concept leggen we ook graag eerst weer voor aan alle betrokkenen en geïnteresseerden.   

5. Vaststelling van de omgevingsvisie

Uiteindelijk wordt de omgevingsvisie door de gemeenteraad in een openbare raadsvergadering vastgesteld. Pas dan is deze definitief. Voordat de gemeenteraad de omgevingsvisie vaststelt, besluit het college van B&W over de ontwerpvisie en wordt deze (juridisch) ter inzage gelegd. De oorspronkelijke planning was om de omgevingsvisie voor eind 2020 vast te laten stellen door de gemeenteraad. Door de coronacrisis én door het feit dat de invoering van de Omgevingswet door het Rijk is uitgesteld tot 1 januari 2022 is de planning aangepast: er wordt aan gewerkt om de omgevingsvisie voor de zomer van 2021 af te ronden. 

Na iedere fase wordt eerst de balans opgemaakt. Op basis van wat er opgehaald is, wordt vervolgens bepaald wat de volgende stap in het proces is en hoe die wordt vormgegeven.

Infographic met de stappen in de ontwikkeling van den Omgevingsvisie

Wat is er al gedaan?

In november '19 hebben we de eerste stap gezet door veel informatie op te halen tijdens bijeenkomsten met organisaties, ketenpartners van de gemeente (organisaties en mede-overheden waar de gemeente veel mee samenwerkt, zoals de GGD, het waterschap, de veiligheidsregio (VNOG)) en de gemeenteraad. Ook is een grote groep medewerkers en raadsleden de straat op geweest om mensen te interviewen. De vragenlijst die op straat gebruikt is, is daarna nog twee weken uitgezet bij het online inwonerspanel Epe Spreekt. Daarnaast zijn er gastlessen en workshops gegeven op een aantal basisscholen en op de RSG. Alle informatie die we in deze periode hebben opgehaald is gebundeld en weergegeven in één document 'Opbrengsten omgevingsvisie nov. 2019' (deze vindt u onder Documenten Omgevingsvisie). Na analyse van alle opgehaalde informatie, bleek dat er een aantal thema’s naar voren komt die veel mensen belangrijk vinden. 

Voor de start van fase 3 waren bijeenkomsten georganiseerd in alle dorpen eind maart en begin april 2020, waarbij inwoners, organisaties en ondernemers met elkaar in gesprek konden over de verschillende thema's in de gebieden. Door de coronacrisis konden deze bijeenkomsten helaas niet doorgaan. In april en mei is onderzocht hoe we tóch voor de zomer met inwoners, organisaties en andere betrokkenen verder kunnen kijken naar wat de eerder opgehaalde thema's voor een specifiek gebied betekenen. Dit deden we in twee stappen: allereerst is er een online vragenlijst uitgezet tussen maandag 8 juni t/m 21 juni. Voor ieder dorp en gebied zijn er vragen gesteld over de thema's die we eerder opgehaald hebben. Als tweede stap organiseerden we eind juni en begin juli zes online bijeenkomsten (voor ieder dorp en twee buitengebieden) waarvoor iedereen zich aan kon melden. Tijdens deze online bijeenkomsten bespraken we wat de thema's voor ieder dorp en buitengebied betekenen. 

De informatie die hierbij opgehaald is, is gebundeld in een participatiedocument dat u kunt vinden op deze website. Op basis daarvan is een Inspiratiedocument opgesteld, dat de leidraad zal zijn voor de nu komende ontwerpfase. Ook dit document is inmiddels gepubliceerd.

Waar staan we nu? 

In november en december 2020 wordt met ketenpartners, stakeholders en inwoners in een aantal sessies getoetst welke concrete opgaven per gebied en thema een plek moeten krijgen in de omgevingsvisie. 

Meer informatie

  • Op de pagina met documenten Omgevingsvisie vindt u de documenten met opbrengsten van de eerste participatiefase (analysefase), van de uitwerkingsfase en van de uitwerking tot nu toe.
  • Ook vindt u op die pagina de themapagina's over de omgevingsvisie die in de Gemeentewijzer in het Veluws Nieuws zijn gepubliceerd.
  • Voor de deelnemers aan de vragenlijsten en online bijeenkomsten in juni/juli 2020 zijn er van ieder dorp en twee buitengebieden verschillende folders gemaakt met achtergrondinformatie. 
  • Op de pagina Omgevingswet en - visie vindt u meer informatie over de nieuwe Omgevingswet en al het nieuws over de omgevingsvisie bij elkaar.

Pagina opties