Omgevingsvisie_proces en documenten

Wat is een omgevingsvisie?

  • In de omgevingsvisie staat hoe we onze omgeving (in de toekomst) willen inrichten. Dit is de omgeving waar we wonen, werken, recreëren, winkelen, sporten, ontmoeten enzovoort. Hoe zien we dat in de nabije toekomst?
  • De omgevingsvisie gaat in op alle onderwerpen die in onze omgeving spelen en de samenhang daartussen. Denk bijvoorbeeld aan ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, klimaat, duurzaamheid, infrastructuur en cultureel erfgoed.
  • De omgevingsvisie komt in de plaats van bijvoorbeeld structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen.
  • De omgevingsvisie wordt het vertrekpunt voor initiatieven en de uitvoering van projecten.

Waarom maken we een omgevingsvisie?

In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Een nieuwe (landelijke) wet die alle wetten over de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. In deze wet staat dat iedere gemeente een omgevingsvisie moet maken. De omgevingsvisie is een belangrijk instrument in deze nieuwe wet. Daarin bepalen we met elkaar hoe onze gemeente er in de toekomst uit ziet.

Hoe maken we deze omgevingsvisie voor onze gemeente?

Zo'n nieuwe wet en visie klinken misschien saai, maar het gaat over hoe onze gemeente er in de toekomst uitziet! Daarom maken we deze omgevingsvisie graag samen met inwoners, organisaties, ondernemers en andere overheden en instanties waar de gemeente mee samenwerkt. Het proces voor het maken van een omgevingsvisie hebben we in verschillende fasen ingedeeld. Deze zie je hieronder afgebeeld.

Tijdlijn

1. Voorbereiding: jul. - sep. '19.

In de zomer van 2019 zijn we begonnen met de voorbereidingen en inventarisatie: wat is een omgevingsvisie precies? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat vinden we hierin belangrijk? Hebben we hulp of ondersteuning nodig? (O.a. selectie van extern bureau dat de gemeente hierbij begeleidt.)

2. Analyse: okt. '19 - jan. '20.

Van start! In deze fase hebben gekeken wat er allemaal al is aan feiten, cijfers en bestaand beleid. Daarnaast zijn we op pad gegaan om op te halen wat de goede dingen in onze gemeente zijn (wat in de toekomst dus zeker moet blijven), en wat onderwerpen zijn die in de toekomst beter zouden moeten of waar mensen zich zorgen over maken. Ook kijken we naar belangrijke ontwikkelingen in de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en klimaat. De opbrengsten van deze fase (de eerste participatieronde) vindt u in een document onderaan deze pagina.

3. Uitwerking: oorspronkelijke planning mrt - mei '20.

In de vorige fase (2) is een heleboel informatie opgehaald en verzameld. In deze fase 3 is het doel om deze informatie verder uit te werken en hierin een verdiepingsslag te maken. Welke thema's (opgehaald in fase 2) zijn belangrijk en wat betekenen deze voor de verschillende gebieden in onze gemeente? Die vraag staat centraal in deze fase. Voor deze fase waren bijeenkomsten georganiseerd in alle dorpen eind maart en begin april 2020, waarbij inwoners, organisaties en ondernemers met elkaar in gesprek konden over de verschillende thema's in de gebieden. Door de coronacrisis konden deze bijeenkomsten helaas niet doorgaan.

In april en mei is onderzocht hoe we tóch voor de zomer met inwoners, organisaties en andere betrokkenen verder kunnen kijken naar wat de eerder opgehaalde thema's voor een specifiek gebied betekenen. Dit doen we in twee stappen: allereerst is er een nieuwe online vragenlijst uitgezet tussen maandag 8 juni t/m 21 juni. Voor ieder dorp en gebied zijn er vragen gesteld over de thema's die we eerder opgehaald hebben. Als tweede stap organiseren we eind juni en begin juli zes online bijeenkomsten (voor ieder dorp en twee buitengebieden) waarvoor iedereen zich aan kan melden. Tijdens die online bijeenkomsten bespreken we wat de thema's voor ieder dorp en buitengebieden betekenen. 

4. Ontwerpfase.

Er wordt eerst een concept omgevingsvisie ontworpen. Dit concept leggen we ook graag eerst weer voor aan alle betrokkenen en geïnteresseerden.   

5. Vaststelling van de omgevingsvisie.

Uiteindelijk wordt de omgevingsvisie door de gemeenteraad in een openbare raadsvergadering vastgesteld. Pas dan is deze definitief. Voordat de gemeenteraad de omgevingsvisie vaststelt, besluit het college van B&W over de ontwerpvisie en wordt deze (juridisch) ter inzage gelegd. De oorspronkelijke planning was om de omgevingsvisie voor eind 2020 vast te laten stellen door de gemeenteraad. Door de coronacrisis én door het feit dat de invoering van de Omgevingswet door het Rijk is uitgesteld tot 1 januari 2022, zal het niet lukken om de omgevingsvisie in 2020 af te ronden, maar zal dit in 2021 zijn. 

De genoemde data zijn een richtlijn. Na iedere fase wordt eerst de balans opgemaakt. Op basis van wat er opgehaald is, wordt bepaald wat de volgende stap in het proces is en hoe die wordt vormgegeven.

Infographic met de stappen in de ontwikkeling van den Omgevingsvisie

Wat is er al gedaan?

In november '19 hebben we de eerste stap gezet door veel informatie op te halen tijdens bijeenkomsten met organisaties, ketenpartners van de gemeente (organisaties en mede-overheden waar de gemeente veel mee samenwerkt, zoals de GGD, het waterschap, de veiligheidsregio (VNOG) en de gemeenteraad. Ook is een grote groep medewerkers en raadsleden de straat op geweest om mensen te interviewen. De vragenlijst die op straat gebruikt is, is daarna nog twee weken uitgezet bij het online inwonerspanel Epe Spreekt. Daarnaast zijn er gastlessen en workshops gegeven op een aantal basisscholen en op de RSG. Alle informatie die we in deze periode hebben opgehaald is gebundeld en weergegeven in één document 'Opbrengsten omgevingsvisie nov. 2019' (deze vindt u onderaan deze pagina). Na analyse van alle opgehaalde informatie, bleek dat er een aantal thema’s naar voren komt die veel mensen belangrijk vinden. Over deze thema's gaan we opnieuw in gesprek met inwoners, organisaties en andere belangstellenden. Wat betekenen deze thema's concreet voor ieder dorp en (buiten)gebied?

Waar staan we nu? 

De gemeente had voor eind maart en begin april voor ieder dorp en voor twee buitengebieden bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wilden we samen met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek over hoe ieder dorp en gebied er in de toekomst uit ziet. Naast de vier dorpen onderscheiden we twee gebieden:

  1. de oostkant van de Veluwe en daaraan aansluitend het buitengebied rondom Epe, Emst, Vaassen, en
  2. het gebied tussen de A50 en de IJssel (de IJsselvallei) en het buitengebied rondom Oene.

Tijdens deze bijeenkomsten zou er de mogelijkheid zijn om over verschillende thema’s (die zijn opgehaald in november '19) verder te praten: wonen, gezondheid welzijn en zorg, natuur en landschap, duurzaamheid en klimaat en ondernemen. Naast deze thema’s zou er ook gelegenheid zijn om andere onderwerpen in te brengen, zoals bijvoorbeeld verkeer en vervoer of cultuurhistorie. 

Update 12 maart 2020: naar aanleiding van maatregelen rondom het coronavirus

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gaan de geplande bijeenkomsten eind maart en begin april voor de omgevingsvisie níet door. De gemeente volgt daarin het advies en beleid van het rijk en het RIVM. Er wordt bekeken wat dit betekent voor het proces en voortgang voor het maken van de omgevingsvisie. 

Update april/mei 2020: onderzoeken of we toch verder kunnen gaan zonder bijeenkomsten

Op dit moment wordt gewerkt aan een alternatieve methode - in plaats van bijeenkomsten die nu door de coronacrisis niet mogelijk zijn - om voor de zomer met inwoners, organisaties en andere betrokkenen verder te kijken naar wat de eerder opgehaalde thema's voor een specifiek gebied betekenen. Hierover volgt zo spoedig mogelijk meer informatie. 

Update 2 juni 2020: online vragenlijsten en online bijeenkomsten

In april en mei is onderzocht hoe we tóch voor de zomer met inwoners, organisaties en andere betrokkenen verder kunnen kijken naar wat de eerder opgehaalde thema's voor een specifiek gebied betekenen. Dit doen we in twee stappen:

  1. Allereerst is er een nieuwe online vragenlijst uitgezet tussen maandag 8 juni t/m 21 juni. Voor ieder dorp en gebied zijn er vragen gesteld over de thema's die we eerder opgehaald hebben.
  2. Als tweede stap organiseren we eind juni en begin juli zes online bijeenkomsten (voor ieder dorp en twee buitengebieden) waarvoor iedereen zich aan kan melden. Tijdens die online bijeenkomsten bespreken we wat de thema's voor ieder dorp en buitengebieden betekenen. 

Meer informatie

Pagina opties