Omgevingsvisie_Krachten bundelen

Participatie en bijeenkomsten in 2021 en 2020

Juni

Informatieavond omgevingsvisie 

Bij het maken van deze omgevingsvisie was een goed participatieproces het uitgangspunt. Inwoners, ketenpartners en stakeholders zijn tijdens het hele traject op diverse manieren uitgenodigd en betrokken. Dit heeft waardevolle informatie opgeleverd. Bedankt daarvoor. Op 30 juni was er een online informatiebijeenkomst. De presentatie die tijdens de bijeenkomst is gegeven kunt u hier bekijken. De volledige visie vindt u hier.

Mei

De omgevingsschets, Bijeenkomsten 11 en 12 mei

Afgelopen jaar hebben we u een aantal keer gevraagd om met ons mee te denken. Dat heeft u in grote getale gedaan via Epe Spreekt, ontmoetingen op straat en online bijeenkomsten. En inmiddels hebben we een eerste schets op papier gezet. De omgevingsschets, als voorloper op de omgevingsvisie. We hebben de koers ingezet. Voordat we de puntjes op de i zetten, horen we graag van zoveel mogelijk inwoners en organisaties wat zij ervan vinden.

Wat vindt u goed? Wat kan beter? Wat mist u?

Wij organiseren in mei 2021 vier online bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn allemaal gelijk. U kiest welke dag en tijdstip u het beste uitkomt. Tijdens die bijeenkomsten vertellen we wat er nu in de omgevingsschets staat en vertellen we wat de vervolgstappen zijn. Ook willen we graag van u horen wat u ervan vindt. We gaan in kleine groepen met elkaar het gesprek aan: Wat vindt u goed? Wat kan beter? Wat mist u? We vragen daarbij speciaal aandacht voor de te maken ruimtelijke keuzes als het over onze omgeving gaat, nu en straks. We zijn benieuwd naar uw mening daarover. De omgevingsschets vindt u hier.


November en december 

Met ketenpartners, stakeholders en inwoners hebben we in een aantal sessies getoetst welke concrete opgaven per gebied en thema een plek moeten krijgen in de omgevingsvisie. Ter voorbereiding op de bijeenkomsten is het inspiratiedocument opgesteld. De inhoud is geen samenvatting of vertaling van het proces tot nu toe, maar is ter inspiratie en helpt straks bij het uitwerken van de omgevingsvisie. De bijeenkomst in december bestond uit 15 werksessies, georganiseerd over 15 verschillende thema's. Inwoners konden aanschuiven bij de thema’s die zij belangrijk vonden en daarvan is een verslag gemaakt. De opbrengst van deze avond gaat zijn weg vinden naar de schrijftafel van de omgevingsvisie. 

Juni en juli

Door corona konden wij in maart en april niet aan tafel met inwoners, organisaties en ondernemers om in gesprek te gaan over de verschillende thema's in de gebieden. In juni en juli hebben wij daarom digitaal informatie opgehaald in twee stappen:

  1. er is een online vragenlijst uitgezet tussen maandag 8 juni t/m 21 juni. Voor ieder dorp en gebied zijn er vragen gesteld over de thema's die we eerder opgehaald hebben.
  2. eind juni en begin juli organiseerden we zes online bijeenkomsten (voor ieder dorp en twee buitengebieden) waarvoor iedereen zich aan kon melden. Tijdens deze online bijeenkomsten bespraken we wat de thema's voor ieder dorp en buitengebied betekenen.

De informatie die hierbij opgehaald is, is gebundeld in participatiedocumenten. Dit document is een leidraad voor de ontwerpfase. 

Participatie en bijeenkomsten in 2019

In 2019 hebben we de eerste stap gezet door veel informatie op te halen tijdens bijeenkomsten met organisaties, ketenpartners van de gemeente (organisaties en mede-overheden waar de gemeente veel mee samenwerkt, zoals de GGD, het waterschap, de veiligheidsregio (VNOG)) en de gemeenteraad. Ook is een grote groep medewerkers en raadsleden de straat op geweest om mensen te interviewen. De vragenlijst die op straat gebruikt is, is daarna nog twee weken uitgezet bij het online inwonerspanel Epe Spreekt. Daarnaast zijn er gastlessen en workshops gegeven op een aantal basisscholen en op de RSG. Alle informatie die we in deze periode hebben opgehaald is gebundeld en weergegeven in één document Opbrengsten omgevingsvisie november 2019. Na analyse van alle opgehaalde informatie, bleek dat er een aantal thema’s naar voren komt die veel mensen belangrijk vinden.

Meer informatie

  • Op de pagina met documenten Omgevingsvisie vindt u de opbrengsten van de inwonersbijeenkomsten en andere publicaties over het onderwerp.
  • Op de pagina Omgevingswet en - visie vindt u meer informatie over de nieuwe Omgevingswet en al het nieuws over de omgevingsvisie bij elkaar.

Pagina opties