Oekraïne_Financiën

Hoogte van het leefgeld

Zoals ook geldt voor de opvang van asielzoekers en vergunninghouders van het COA, betreft de hoogte van de toelage circa 60 euro per week per persoon. De toelage voedsel is € 46,97 per persoon en de toelage voor kleding en andere persoonlijke uitgaven € 12,95 per week per persoon. Het gaat hierbij om de toelage voor zowel volwassenen als minderjarigen. De grootte van het gezin heeft geen invloed op de hoogte van deze toelage.      
Voor ontheemden uit Oekraïne die worden opgevangen in de particuliere opvang geldt een aanvullende verstrekking. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de COA-logeerregeling waarmee vergunninghouders (tijdelijk) kunnen logeren bij vrienden, familie of in een gastgezin. Met dit bedrag wordt de ontheemde in staat gesteld om bijvoorbeeld kosten voor het openbaar vervoer te betalen, activiteiten buitenshuis (zoals familie/vriendenbezoek, het doen van sport etc.) te betalen, maar ook om (vrijwillig) bij te dragen aan de kosten van het gastgezin. Over dit laatste kunnen de ontheemde en het gastgezin gezamenlijk afspraken maken. Zoals wij uw Kamer bij brief van 15 maart jl. heb geïnformeerd is van een directe ‘onkostenvergoeding’ voor gastgezinnen geen sprake. 
Deze aanvullende verstrekking in de particuliere opvang bedraagt € 75,- per persoon, per week. Indien meer dan één ontheemde wordt opgevangen door een gastgezin, bedraagt dit bedrag voor de tweede ontheemde € 25,- per week, en voor de derde en vierde ontheemde € 12,50 per week. Daarmee wordt deze aanvullende verstrekking voor een gezin/groep ontheemden dat samen bij één gasthuishouden verblijft nooit hoger dan € 125,-.

Uitkering van het leefgeld

Er zijn momenteel verschillende uitvoeringsvraagstukken rondom het mogelijk maken van het verstrekken van deze bedragen door gemeenten. In afwachting van de inwerkingtreding van de genoemde regeling, krijgen gemeenten beleidsvrijheid in de wijze van het uitkeren en administreren van het leefgeld. Zij kunnen ervoor kiezen het bedrag daadwerkelijk in geld dan wel in natura uit te keren. Ook kan gekozen worden enkel de component voor voedsel of kleding en andere persoonlijke uitgaven in natura te verstrekken. De beleidsvrijheid geldt ook voor de wijze waarop het geldbedrag uitgekeerd wordt. Gedacht kan worden aan het verstrekken in contanten, via zogeheten ‘money cards’ (prepaid pinpassen), of via een bankrekening (indien de ontheemde hierover beschikt). Het is hierbij niet van belang of een opgevangen persoon al is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), ook al verdient tijdige inschrijving in de BRP wel de voorkeur.  

Voor personen in de particuliere opvang is het van belang om de inschrijving in de BRP zo snel mogelijk te doen. De uitkering van leefgeld in de particuliere opvang kan enkel na registratie worden overgegaan. Op deze manier kan misbruik van deze regeling worden voorkomen, zoals uitbuiting van ontheemden of beroep op het leefgeld door personen die hier geen recht op hebben.

Het beëindigen van het leefgeld

De verstrekking van het leefgeld wordt beëindigd wanneer de ontheemde ofwel in een andere gemeente opvang geniet en aldaar verstrekkingen ontvangt (in de GOO of de POO), ofwel wanneer de ontheemde zelfstandig in zijn onderdak en levensbehoeften kan voorzien. Indien dit gebeurt op initiatief van de ontheemde, is hij verplicht hier melding van te maken bij de gemeente die de opvang en het leefgeld thans verstrekt. Indien de ontheemde de opvang verlaat zonder de gemeente hiervan in kennis te stellen, kan de gemeente de verstrekking eenzijdig beëindigen. 

Gevolgen van de opvang van ontheemden door gastgezinnen

Wij willen onze bewondering uitspreken voor de vele duizenden gastgezinnen die zich bij het consortium van het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Nederland, Het leger des Heils, stichting TakeCareBnB en andere organisaties hebben aangemeld om een ontheemde uit Oekraïne in huis te nemen. Deze organisaties hebben de handen ineengeslagen om alle particuliere initiatieven bij elkaar te brengen. 

Invloed op uitkeringen 

Het uitgangspunt is dat het tijdelijke verblijf van ontheemden geen gevolgen heeft voor de hoogte van de bijstandsuitkering, de uitkering van de SVB of UWV. De uitkeringsgerechtigde dient wel bij de gemeente of de SVB te melden dat hij/zij een ontheemde in huis heeft. Eventuele afspraken die zijn gemaakt over een vrijwillige bijdrage die wordt ontvangen van de ontheemde dienen eveneens te worden gemeld.

Met betrekking tot de kostendelersnorm voor de bijstandsuitkering, Aio, Anw en voor een toeslag op de uitkering van UWV geldt het volgende: wanneer het gaat om personen van 21 jaar en ouder, die tijdelijk inwonen bij een uitkeringsgerechtigde, dan hoeft degene die tijdelijk inwoont niet mee te tellen voor de kostendelersnorm. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om mensen in een crisissituatie, daklozen of mensen die dakloos dreigen te raken. Het bestuursorgaan dient dan vast te stellen dat het gaat om tijdelijk verblijf. 

Invloed op toeslagen 

Het tijdelijk in huis nemen van ontheemden kan effect hebben op de hoogte van toeslagen. Het kabinet komt hier nog separaat en korte termijn op terug.   

Invloed lokale heffingen 

Uitgangspunt is gasthuishoudens geen negatieve gevolgen te laten ondervinden op de te betalen lokale heffingen (eenpersoonshuishouden versus meerpersoonshuishouden) en op de kwijtschelding van lokale heffingen. 

Pagina opties