Nieuwsbrief tijdelijke huisvesting - 23 juni 2022

Tijdelijke huisvesting Oekraïense vluchtelingen, statushouders en andere doelgroepen

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuw over de tijdelijke huisvesting voor Oekraïners, statushouders en overige doelgroepen in de gemeente Epe. Dit is de tweede nieuwsbrief die wij verspreiden. U kunt de eerste editie van de nieuwsbrief op onze website teruglezen.

Gemeenteraad geeft groen licht

Tijdens de raadsvergadering van 2 juni heeft de gemeenteraad het college van burgemeester & wethouders groen licht gegeven om noodhuisvesting te realiseren voor circa 250 Oekraïners, statushouders en overige doelgroepen. Het gaat om 2 miljoen euro. Dit budget wordt ingezet om de huisvesting zelf te realiseren: het verbouwen van bestaande vastgoedlocaties en het realiseren van unitlocaties op diverse plekken in de gemeente. Een deel van het geld wordt gebruikt voor communicatie en participatie.


Waarom noodhuisvesting

De nood als het gaat om huisvesting voor Oekraïners, statushouders en overige doelgroepen is urgent. Dat we in een wooncrisis zitten met als gevolg lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen voor inwoners van onze eigen gemeente, maakt het extra complex. Voor Oekraïners geldt dat zij, zolang de oorlog nog woedt in hun land, in Nederland mogen verblijven waarbij hen huisvesting wordt geboden. Statushouders zijn vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd en een tijdelijke verblijfsvergunning hebben gekregen. Daarmee hebben zij recht op huisvesting. Beide stromen van vluchtelingen nemen nog niet af, wat betekent dat er echt werk gemaakt moet worden van het realiseren van woonruimte voor deze groepen. Zeer regelmatig bereiken ons via de media beelden van overvolle asielzoekerscentra waar mensen met een verblijfsvergunning wachten op een woning. Omdat zij niet kunnen doorstromen vanwege het tekort aan beschikbare woningen, is er ook onvoldoende plek om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in de asielzoekerscentra.
Landelijk staan we dus voor een grote opgave en verplichting om de nodige huisvesting te realiseren. Als gemeente nemen we onze verantwoordelijkheid daarin. Met het bieden van noodhuisvesting voor Oekraïners en statushouders voorkomen we dat er nog meer druk komt op het aanbod van reguliere woningen. Met het geld dat door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld, kunnen wij nu een volgende stap zetten.

Nader onderzoek locaties

De lijst met locaties die kansrijk zijn voor huisvestingsmogelijkheden, is een dynamische lijst. In de afgelopen weken zijn daar twee locaties van afgevallen, maar er komen ook nog steeds nieuwe locaties bij, die onder andere aangeboden worden vanuit particulieren of organisaties. De komende weken wordt nogmaals goed gekeken naar de haalbaarheid van alle locaties en gaan we daarover ook in gesprek met ondernemers, lokale organisaties en bewonersgroepen.
De locaties die afgevallen zijn, betreffen het Woonzorgcentrum De Boskamp en de locatie aan de Tongerenseweg. Beide locaties zijn niet in eigendom van de gemeente en zijn met goede intenties aangeboden. De initiatiefnemers hebben uiteindelijk toch besloten om er van af te zien.
We blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden en gaan daarover in gesprek met ondernemers, lokale organisaties en bewonersgroepen.

Vervolgtraject

De eerste stap is, zoals hierboven al aangegeven, dat we de haalbaarheid van alle locaties nader onderzoeken. Daarna gaan we opnieuw met direct omwonenden in gesprek. Om samen te kijken hoe we de locaties die haalbaar zijn, het best kunnen vormgeven. De bestaande vastgoedlocaties worden voor het grootste gedeelte gebruikt voor de opvang van Oekraïners, deze zijn al in gebruik of worden in september in gebruik genomen. Een klein deel daarvan is bestemd voor statushouders. De locaties voor statushouders worden zo spoedig mogelijk aangepast en bewoonbaar gemaakt, met uitzondering van de W.G. van de Hulststraat, die komt eind van het jaar beschikbaar.
Het is de bedoeling dat de tijdelijke units voor statushouders en overige doelgroepen uiterlijk in juni 2023 bewoond worden.

Vragen en antwoorden

Zowel tijdens de inloopavonden als de afgelopen weken hebben we veel vragen gekregen. De antwoorden op de meest gestelde vragen vindt u onder deze nieuwsbrief. De vragenstellers (via mail of via formulieren tijdens de inloopavonden) krijgen deze week persoonlijk antwoord op de door hen gestelde vragen.
Veelgestelde vragen over huisvesting Oekraïners, statushouders en overige doelgroepen

Vluchtelingen opvang

Vangen we voor het eerst vluchtelingen op deze manier op in de gemeente (dus niet bij mensen thuis)?

In 2015 hebben we op een vergelijkbare manier vluchtelingen opgevangen in de Berghoeve aan de Veenweg in Epe en zijn statushouders gehuisvest (nog steeds) in 3 gemeentelijke panden. In 2021 hebben we samen met de gemeente Nunspeet en Fletcher, met behulp van veel vrijwilligers, noodopvang georganiseerd in Vierhouten. De huisvesting in tijdelijke woonunits is nieuw.

Wat is het verschil tussen statushouders en Oekraïense vluchtelingen?

Statushouders zijn vluchtelingen die asiel in Nederland hebben aangevraagd en dit inmiddels hebben gekregen. Zij mogen daarmee in eerste instantie 5 jaar in Nederland blijven en hebben recht op huisvesting, toegang tot zorg en onderwijs en zij mogen in Nederland werken. Vluchtelingen uit Oekraïne vallen onder de tijdelijke beschermstatus waarmee zij gedurende de oorlog in Nederland mogen blijven. Als Oekraïense vluchtelingen permanent in Nederland willen blijven, zullen zij asiel moeten aanvragen. Zij moeten zich dan melden in Ter Apel en worden door het COA opgevangen.

Burgeren Oekraïense vluchtelingen ook actief in?

Nee, zij verblijven hier tijdelijk onder een beschermde status en hebben, als zij geen asiel aanvragen, geen recht om te blijven. Zij hoeven dan ook niet in te burgeren volgens de regels van de Nieuwe Wet Inburgering.

Wonen

Hoe ziet zo'n tijdelijke woonunit eruit?

Dat is nog moeilijk te zeggen omdat de beschikbaarheid (gezien de enorm toegenomen vraag) beperkt is. Wij zijn als gemeente bezig met de voorbereidingen en een onderzoek naar deze units. Naar verwachting worden het demontabele units (alles gelijkvloers) met een woonkamer, keuken, badkamer en 2 of 3 slaapkamers. Op de bekendgemaakte locaties komen per locatie ongeveer 5 woonunits waar zo’n 20 mensen in totaal kunnen wonen. Het gaat om kleinschalige locaties. De units worden ingepast in de omgeving met beplanting en nette terreininrichting.

Wanneer komen de woonunits op de aangewezen locaties?

Wij verwachten dat alle units uiterlijk in juni 2023 bewoonbaar zullen zijn. De beschikbaarheid van de units en de levering van materialen voor het geschikt maken van de terreinen speelt hierin een belangrijke rol, omdat er meer vraag is naar dit soort units en de grondstoffen moeilijk te verkrijgen zijn. We gaan wel kijken of we sommige locaties al eerder in 2023 bewoond kunnen krijgen.

Moeten vluchtelingen ook huur betalen?

Statushouders komen in aanmerking voor een bijstandsuitkering totdat zij werk hebben gevonden of met een opleiding zijn begonnen. Daar moeten zij o.a. huur van betalen. Oekraïners hebben geen status en krijgen geen uitkering. Zij krijgen (indien gewenst) leefgeld voor eten, kleding en noodzakelijke behoeften. Wanneer zij gaan werken in Nederland hebben zij geen recht meer op leefgeld. Er wordt nader uitgewerkt wat een passende huur is die zij kunnen betalen wanneer zij werken.

Wat houdt de huisvesting precies in?

De huisvesting behelst puur een woonruimte voorzien van het nodige primaire meubilair. Daarnaast krijgen vluchtelingen per week een vast bedrag leefgeld, om in hun dagelijks levensonderhoud te kunnen voorzien.

Wie betaalt de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen en statushouders?

De kosten voor huisvesting van Oekraïners worden vergoed vanuit het Rijk. Wij hebben als gemeente de verantwoordelijkheid om statushouders een woning aan te bieden. De kosten voor het realiseren van woonruimte komen voor rekening van de gemeente. Hier heeft de gemeenteraad geld voor vrijgemaakt. Statushouders betalen vervolgens huur aan de gemeente.

Komen er in de (nabije) toekomst nog meer locaties als de gemeente meer vluchtelingen en statushouders moet opvangen?

Het is op dit moment nog niet bekend of er meer vraag komt richting de gemeente Epe als het gaat om opvang. Op het moment dat dit aan de orde is, zullen we dat vanzelfsprekend melden en onze verantwoordelijkheid nemen.

Wat zijn de overige doelgroepen waarover gesproken wordt in de communicatie vanuit de gemeente?

Denk hierbij aan studenten, gescheiden mensen, arbeidsmigranten, mantelzorgers die in de buurt van de zorgbehoevende willen wonen of mensen met een (tijdelijke) baan ver van hun oorspronkelijke woonplaats.

Worden statushouders en Oekraïense vluchtelingen samen op één locatie geplaatst?

Nee dat is niet de intentie. Omdat beide groepen een verschillende verblijfsstatus hebben en een andere achtergrond is het wenselijk om per locatie te kiezen voor de ene of de andere groep.

Hoelang blijven de vluchtelingen hier?

Statushouders kunnen langere tijd in Nederland blijven wonen. De woonunits die we voor hen gaan realiseren worden in eerste instantie voor een periode van 5 jaar geplaatst en als het nodig is, nog eens 5 jaar langer. Zij zullen in de tussentijd op zoek moeten naar een permanente woning.
Als het gaat om de Oekraiense vluchtelingen kunnen we op dit moment geen inschatting maken van wanneer het weer veilig is voor hen om terug te keren.

Communicatie

Hoe houdt de gemeente inwoners op de hoogte over dit onderwerp?

Er verschijnt de komende maanden iedere maand een nieuwsbrief die wij via mail verspreiden. De ontvangers zijn de inwoners die hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen. Daarnaast komt iedere nieuwsbrief op deze pagina van de website van de gemeente te staan.

Hoe kan ik me aanmelden voor die nieuwsbrief?

Op dit moment werken we nog met een algemene nieuwsbrief, voor alle locaties. Op termijn zullen we waarschijnlijk ook per locatie een nieuwsbrief gaan verspreiden. Aanmelden voor de nieuwsbrieven (zowel de algemene als de locatiegebonden).

Onderwijs

Gaan de kinderen van vluchtelingen en statushouders ook naar school in de gemeente?

Alle kinderen van vluchtelingen en statushouders in de basisschoolleeftijd gaan naar de Nederlands als 2e taal klas. Dat is op de K. Norel basisschool in Epe. Hier krijgen ze intensief taalonderwijs. Na ongeveer 1 tot 1,5 jaar stromen ze door naar het reguliere basisonderwijs in de buurt. Kinderen in de kleuterleeftijd gaan gelijk naar een basisschool in de buurt, deze kinderen leren spelenderwijs de Nederlandse taal. Vanaf het voorgezet onderwijs gaan de jongeren naar de internationale schakelklas in Apeldoorn. Ze leren in gemiddeld 2 jaar tijd de Nederlandse taal, waarna ze doorstromen naar het regulier onderwijs. Voor Oekraïense jongeren is een klas gestart op het RSG in Epe.

Openbare orde en veiligheid

Is er rondom de locaties waar de statushouders/vluchtelingen gehuisvest worden toezicht in de avond en nacht?

Toezicht en handhaving is in de hele gemeente voor iedereen op dezelfde wijze geregeld.

Wie kan ik bellen als er iets speelt rondom openbare orde, veiligheid en/of overlast?

Daarvoor kunt u gebruik maken van de reguliere mogelijkheden die voor alle inwoners beschikbaar zijn. Als er sprake is van overlast in uw buurt werkt het vaak goed om gewoon het gesprek aan te gaan met buren/omwonenden. Mocht dat niet het gewenste resultaat hebben, kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Als dat ook niet afdoende een oplossing biedt, kunt u een melding doen bij politie en/of handhaving.

Helpen

Waar kan ik me melden om te helpen als vrijwilliger?

Via het coördinatiepunt vrijwilligers EpeDoet! Kunt u zich aanmelden om te helpen als vrijwilliger. Stuur daarvoor een mail naar epedoet@koppelswoe.nl of meld u aan bij Vluchtelingenwerk Epe. Uw hulp is zeer welkom!

Kan ik spullen/meubels/fietsen brengen?

De benodigde spullen kunnen per locatie verschillen. We weten nu nog niet wat en hoeveel er nodig is. Om te voorkomen dat er veel te veel spullen worden gebracht die niet kunnen worden gebruikt, zamelen we als gemeente vooraf geen spullen in. Wanneer er vraag is naar spullen, dan wordt dat via de reguliere vraag- en aanbod kanalen bekend gemaakt. Denk daarbij voor kleding aan bijvoorbeeld Shop4Nop.
Houd sociale media in de gaten voor gevraagde spullen:

  • Gemeente Epe
  • Facebookpagina EpeDoet! voor Oekraïne
  • Weggeefhoek Epe

Worden er activiteiten georganiseerd voor de statushouders/vluchtelingen?

In de gemeente zijn vele initiatieven voor nieuwkomers. Vele stichtingen, verenigingen en kerken organiseren activiteiten en bijeenkomsten. De welzijnsorganisatie Koppel-Swoe organiseert voor verschillende doelgroepen activiteiten, waaronder ook mensen die afkomstig zijn uit andere landen: koppelswoe.nl/agenda.

Langere termijn

Wat gebeurt er met de ruimten als de statushouders/ vluchtelingen weer weg zijn?

Dit is afhankelijk van de locatie. Daar waar wij locaties huren van derden zullen we de huur opzeggen en kan door de eigenaar een nieuwe huurder gezocht worden. Voor de gemeentelijke vastgoedlocaties geldt hetzelfde. Wat betreft de locaties waar wij units hebben voorzien ligt dit anders. We gaan een tijdelijke vergunning aanvragen om op de locaties mensen te kunnen laten wonen. Nadat de termijn (maximaal 10 jaar) is verstreken worden de units verwijderd. Als de units daarvoor al leeg komen, kijken we samen met woonstichting Triada of andere groepen er tijdelijk gehuisvest kunnen worden. Als daar geen vraag naar is, worden de units verwijderd.

Pagina opties