Nieuwsbrief tijdelijke huisvesting - 14 juli 2022

Bekijk de webversie van de nieuwsbrief tijdelijke huisvesting van 14 juli 2022

Tijdelijke huisvesting vluchtelingen, statushouders en andere doelgoepen

In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de tijdelijke huisvesting die gerealiseerd moet worden om Oekraïense vluchtelingen, statushouders en mogelijk ook andere doelgroepen op te vangen.

Noodzaak tijdelijke huisvesting

De urgentie voor het realiseren van woonruimte voor deze groepen blijft hoog. De stroom met vluchtelingen naar ons land neemt nog niet af en alle gemeenten staan voor de taak om onderdak te bieden aan deze mensen, die huis en haard moesten achterlaten omdat het er niet langer veilig was.

Daarnaast is er een grote groep mensen met een verblijfsvergunning (statushouders) die in asielzoekerscentra wachten tot er een woning voor hen vrijkomt. Met het realiseren van opvanglocaties voor Oekraïners en tijdelijke huisvesting voor statushouders, voorkomen we dat er nog meer druk komt op het al beperkte aanbod van reguliere woningen. Deze tijdelijke oplossing maakt dus dat er meer huurwoningen beschikbaar blijven voor andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld starters.

Onderzoek locaties en besluitvorming

Er zijn grofweg twee mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting. De ene is bestaande panden geschikt maken voor bewoning en de andere is het plaatsen van woonunits op daarvoor geschikte locaties. In het voorjaar hebben we een inventarisatie gemaakt van locaties die hiervoor gebruikt zouden kunnen worden. Daarbij is eerst gekeken naar vastgoed en grond in eigendom van de gemeente. Daarna is breder gekeken naar locaties die nu beschikbaar zijn of op korte termijn beschikbaar komen. Er zijn ook locaties aangedragen vanuit de samenleving.

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven worden alle locaties, die eerder aangemerkt zijn als kansrijk voor het huisvesten van statushouders, opnieuw gewogen. Dat betekent dat alle voor- en nadelen van die locaties nog eens op een rij gezet worden. Ondertussen blijven we ook in gesprek met bewonersgroepen en organisaties om te onderzoeken of er nog andere locaties zijn die geschikt zijn. Het is nog steeds mogelijk om alternatieve locaties aan te dragen bij de gemeente. De uitkomsten van de heroverweging en eventueel nieuwe locaties worden in september besproken met de gemeenteraad. Pas daarna neemt het college een besluit over welke locaties daadwerkelijk ingezet gaan worden.

De panden waar we gebruik van kunnen maken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, zijn op dit moment bijna allemaal in gebruik. De laatste locatie, Licht in Duuster wordt met ingang van september in gebruik genomen, om vluchtelingen op te vangen die nu tijdelijk bij gastgezinnen verblijven in de gemeente. Deze mensen hebben hier vaak al werk en de kinderen gaan naar school. Los van deze locatie worden er verder geen keuzes gemaakt voor de raadsvergadering in september.

Betrekken omwonenden

Als de locaties zijn vastgesteld, informeren wij omwonenden hierover en nodigen we hen uit om in gesprek te gaan over de invulling van de locaties. Hoe dat proces er precies uit gaat zien, werken we de komende maand uit. Het plan hiervoor wordt ook in september met de gemeenteraad besproken.

Op de hoogte blijven

Met deze nieuwsbrief houden we alle belangstellenden op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de tijdelijke huisvesting. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in september waarin we u meer vertellen over de consultatie in de gemeenteraad. We laten u dan de exacte datum van de consultatie weten, waar de gemeenteraad over in gesprek gaat en hoe u dit kunt volgen.

Pagina opties