Welk plan voor het Hertenkamp spreekt u het meeste aan? (21-02-2020)

Dit item is verlopen op 20-03-2020.

In het voorjaar van 2019 deed de gemeente een oproep aan inwoners en initiatiefnemers om met ideeën te komen voor de dag recreatieve voorziening bij het Hertenkamp (en naastgelegen bergingsvijver) in Epe. Drie initiatiefnemers hebben hun ideeën verwerkt in een ontwikkelplan en deze ingediend bij de gemeente Epe.

De plannen geven een beeld van hoe de omgeving van het Hertenkamp en de bergingsvijver er in de toekomst uit kan zien.

Welk plan spreekt u aan en waarom?

Bekijk de plannen:

U kunt niet meer stemmen. Bedankt voor uw reactie. 

Wat wordt er met uw reactie gedaan?

We vragen uw reactie op de plannen om u als inwoner en/of organisatie hierover te raadplegen (trede 2 inwonerparticipatie). Dat betekent dat we als gemeente graag uw mening horen en dat we hier in het vervolgtraject zoveel mogelijk rekening mee houden.

Na 2 maart wordt er een notitie gemaakt die naar het college van B&W gaat. De binnengekomen reacties worden aan deze notitie toegevoegd. In deze notitie staan verder de uitkomsten van de toetsing van de plannen aan het beleid van de gemeente en aan de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast zit er bij deze notitie een beschrijving van het advies van de klankbordgroep, met hierin een vertegenwoordiging van direct omwonenden Hertenkamp, Vereniging Behoud Kwaliteit Epe, Stichting Promotie Gemeente Epe, Fietsersbond Epe en Vereniging Ons Mooi Epe (trede 3 inwonerparticipatie).

Op basis van al deze informatie neemt het college van B&W dit voorjaar een besluit met welke initiatiefnemer vervolggesprekken worden gevoerd om te komen tot een concreet en uitvoerbaar plan. 

Pagina opties