Verklaring wethouder Aalbers (08-07-2021)

Dit item is verlopen op 22-07-2021.

Naar aanleiding van de publicaties in de papieren versie (8 juli 2021) en op de website van De Stentor heeft wethouder Aalbers een verklaring afgelegd in de gemeenteraad van Epe. In het artikel wordt gesproken over een integriteitsmelding in de richting van onder andere wethouder Aalbers.

De gemeente Epe is een vooronderzoek gestart naar aanleiding van een integriteitsmelding. De burgemeester heeft het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (CAOP) ingeschakeld vanwege hun deskundigheid op het gebied van integriteitsonderzoek. Volgens deze extern deskundige rechtvaardigt de melding vooralsnog geen persoonsgericht integriteitsonderzoek naar beide bestuurders. In het kader van maximale transparantie en zorgvuldigheid wordt een extern bureau geworven om deze conclusie te toetsen.

De verklaring die wethouder Aalbers gaf tijdens de laatste raadsvergadering (8 juli 2021) voor het zomerreces is hieronder weergegeven:  

De aantijgingen zijn het resultaat van snippertjes feitenmateriaal, samen met waanzinnige ideeën aan elkaar gefantaseerd tot een beschadigend verhaal dat kant noch wal raakt en is opgeblazen tot een lasterlijk en smadelijk geheel. Ik zal alle medewerking geven aan het onderzoek en heb het voornemen juridische stappen te zetten.

Bij mijn aantreden als wethouder in 2014 én 2018 heb ik in uw raad een expliciete verklaring afgelegd. Dat ging over de verhouding tussen mijn positie als management controller van RSG Noord Oost Veluwe en als wethouder van de gemeente Epe. Daarin heb ik aangegeven welke afspraken zijn gemaakt om belangenverstrengeling en de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Ik wil nog graag toevoegen dat ik mij gesterkt voel en dankbaar ben voor de steun die ik krijg vanuit onder andere het college van burgemeester en wethouders, raadsleden en RSG Noord Oost Veluwe.

Verklaringen gemeenteraad 2014 en 2018

Tijdens zijn installatie in zowel 2014 als 2018 heeft wethouder Aalbers een verklaring afgelegd in de gemeenteraad. De tekst van die verklaringen zijn hieronder te lezen.

In 2014 luidde de tekst als volgt:

Ik wil graag benadrukken dat ik bij de RSG Noord Oost Veluwe geen werkzaamheden zal verrichten, geen adviezen zal geven noch zal deelnemen aan overleg waarbij de relatie met de gemeente Epe het onderwerp is of van belang is. En voorts ook wanneer in het overleg van college van burgemeester en wethouders de relatie met de RSG Noord Oost Veluwe het onderwerp is of van belang is, zal ik zo mogelijk de vergadering verlaten om te voorkomen dat belangenverstrengeling ontstaat of dat de schijn daarvan ontstaat. En wat dat betreft hoop ik te kunnen handelen zoals ik ook hier als raadslid steeds gehandeld heb, wanneer het ging om zaken de RSG betreffende. Ik zou dat dus graag willen toevoegen, voorzitter. Dank u wel."

In 2018 luidde de verklaring als volgt:

"Voor de gemeente Epe geldt voor mij een deeltijdaanstelling als wethouder. Al sinds 1982 werk ik ook voor onze middelbare school, de Regionale Scholengemeenschap Noord Oost Veluwe. En ook die aanstelling is al vier jaar lang een deeltijdaanstelling. Tussen beide organisaties bestaat een zakelijke relatie. Noch in mijn portefeuille-inhoud voor de gemeente Epe, noch in mijn werkzaamheden voor de RSG Noord Oost Veluwe zijn onderwerpen opgenomen waarbij ik de specifieke belangen van beide organisaties zal moeten dienen. Ik wil hier niettemin benadrukken dat ik bij de RSG Noord Oost Veluwe geen werkzaamheden zal verrichten, geen adviezen zal geven, noch zal deelnemen aan een overleg waarbij de relatie met de gemeente Epe het onderwerp is, of van belang is. En voorts ook, wanneer in het college van burgemeester en wethouders, of in vergaderingen van de raadscommissies of de gemeenteraad, de relatie met de RSG Noord Oost Veluwe het onderwerp is, of van belang is, zal ik, zo mogelijk, de vergadering verlaten om te voorkomen dat belangenverstrengeling ontstaat, of dat de schijn daarvan ontstaat. Bij besluitvorming zal ik laten aantekenen dat die besluitvorming zonder mijn deelname daaraan plaatsvindt. Ik zal dus blijven handelen zoals ik eerder als raadslid en de afgelopen vier jaar als wethouder, steeds heb gehandeld wanneer het ging om zaken die de RSG Noord Oost Veluwe betreffen".

Pagina opties