Uit de raad van 8 juli 2021 (09-07-2021)

Dit item is verlopen op 27-08-2021.
Logo gemeente Epe

Op donderdag 8 juli 2021 vergaderde de gemeenteraad van Epe -voor het laatst voor de zomer- digitaal. De raad heeft nu reces. In september worden de politieke werkzaamheden weer opgepakt. Wij wensen u allen een goede zomer!

U kunt deze vergadering terugkijken op https://epe.raadsinformatie.nl.

In het vragenhalfuur geen vragen gesteld.

Afscheid en beëidiging

De heer R.T. (Ruud) Jager (VVD) vertrekt wegens een verhuizing uit de gemeenteraad en nam afscheid. In zijn plaats is de heer M. (Martijn) Kerkmans beëdigd als raadslid voor de fractie van VVD.

In de vergadering zijn de volgende onderwerpen besproken:

Vrijstelling precariobelasting terrassen en uitstallingen winkeliers

De raad heeft besloten om de tarieventabel voor belastingen aan te passen. Door deze aanpassing hoeven horecaondernemers geen precariobelasting te betalen over de grotere terrassen die zij vanwege Covid19 mochten inrichten. De fractie van Epe Liberaal heeft een amendement ingediend om ook winkeliers die reclameborden, kledingrekken en andere uitstallingen willen plaatsen, vrij te stellen van het betalen van precario. Zowel het voorstel als het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

Perspectiefnota 2022-2025

De perspectiefnota is een rapportage over maatschappelijke, bestuurlijke en financiële ontwikkelingen die actie verlangen in de nieuwe programmabegroting. De raad geeft hiermee richting aan het college bij het opstellen van de nieuwe programmabegroting. De thema’s die aandacht behoeven volgens het college zijn onderwijshuisvesting, versterking digitale veiligheid en actualisatie van bestaand beleid door hogere verwachtingen vanuit de samenleving. De raad heeft ingestemd met deze thema’s door de perspectiefnota vast te stellen.

De VVD heeft samen met andere partijen een amendement ingediend om het thema “Wonen” aan de perspectiefnota toe te voegen. Hierdoor wordt het college verzocht middelen vrij te maken om samen met alle betrokken partijen een plan op te stellen voor de aanpak van de overspannen woningmarkt. Dit amendement is aangenomen met 21 stemmen voor en 1 stem (van Epe Liberaal) tegen.  Het CDA heeft samen met andere partijen een amendement ingediend om het thema “Mobiliteit” op te nemen in de perspectiefnota. Dit om diverse verkeersproblemen aan te kunnen pakken.  Dit amendement met algemene stemmen aangenomen. Ook de perspectiefnota zelf is met unaniem aangenomen.

Jaarstukken 2020

De jaarstukken vormen het sluitstuk van de gemeentelijke financiële cyclus en bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en een rapportage over de strategische doelen. De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en een goedkeurende verklaring afgegeven.  De jaarrekening over 2020 sluit met een positief resultaat van € 488.000,-. Hiervan wordt een deel (€ 253.735) toegevoegd aan de reserve herstel- en stimuleringsagenda om extra uitgaven als gevolg van Covid19 uit te bekostigen. Het resterende deel wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De raad heeft unaniem ingestemd met de jaarstukken.

Investeringsbijdrage Triton Vaassen

De huidige huisvesting van wijkvereniging de Oosterhof laat te wensen over. Uit onderzoek bleek dat gezamenlijke huisvesting met sportverenigingen CVO en Regio niet mogelijk was. Vervolgens is onderzocht of samenwerking met wijkvereniging Triton mogelijk zou zijn. Dat heeft geleid tot een plan om vergaand samen te werken in het wijkgebouw Triton. Dit gebouw dient voor de uitbreiding van functies gerenoveerd te worden. De raad is verheugd over deze ontwikkeling en heeft unaniem een krediet van € 215.000,- ter beschikking gesteld. Uiteindelijk ontstaat hiermee een gemeenschapsvoorziening voor de wijken Heggerenk en Oosterhof in Vaassen.

Beleidsvisie “Wat als het samen kan?!”

De raad heeft de beleidsvisie voor communicatie en participatie “Wat als het samen kan?!” besproken. Uitgangspunt van de visie is Epe als faciliterende en lerende gemeente in verbinding met de samenleving. In de visie is de input verwerkt die inwoners hebben ingebracht bij in gesprekken met de burgemeester in 2019. Er is een aantal strategieën opgenomen die later verder worden uitgewerkt:

  • Bewuste start: start elk project of beleid met een communicatie- en participatie-aanpak.
  • Bouwen aan vertrouwen: inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat er ook wat gedaan wordt met hun input. Verborgen agenda’s bestaan niet.
  • Be real en transparant: ook als er geen besluiten zijn, willen inwoners soms weten wat er speelt. Dat inzicht kunnen wij hen geven.
  • Specifieke doelgroep: we moeten ook de zwijgende meerderheid bereiken.
  • Actieve communicatie en beeldvorming: om het juiste beeld te schetsen van de gemeente en om de inwoners proactief te informeren, zullen we actief (niet alleen reactief) moeten communiceren.
  • When digital becomes human: digitale communicatie wordt ingezet voor efficiëntie, zodat er meer tijd overblijft voor persoonlijke ontmoetingen. De balans moet goed zijn.
  • Interne verbinding: als inwoners snel de weg willen vinden binnen de gemeentelijke organisatie, zullen de medewerkers in de organisatie van elkaar moeten weten, waar ze aan werken.

De fractie van VVD heeft een amendement ingediend, daarom wordt dit voorstel opnieuw geagendeerd voor de raadsvergadering van september.

Wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening APV

De gemeenteraad heeft unaniem besloten om de APV te wijzigen. De wijzigingen zien onder meer op het toevoegen van bepalingen om ondermijning tegen te gaan. Ook is een verbodsbepaling voor het gebruik van lachgas op openbare plaatsen toegevoegd en zijn er tekstuele wijzigingen doorgevoerd om de APV in lijn te brengen met recente rechtspraak.

De fractie van het CDA heeft een amendement ingediend om helder te maken dat drugsgebruik op openbare plaatsen niet is toegestaan. Omdat dit amendement is ingediend wordt dit voorstel opnieuw geagendeerd voor de raadsvergadering van september.

Coördinatieregeling herontwikkeling Dekamarkt Vaassen

De gemeenteraad heeft unaniem besloten om de coördinatieregeling van toepassing te verklaring op de herontwikkeling van de Dekamarkt te Vaassen. Door het toepassen van de coördinatieregeling worden alle gemeentelijke besluiten en een mogelijk provinciaal besluit gebundeld. Hierdoor ontstaat er één loket voor inwoners en één juridische procedure.

Vaststelling bestemmingsplan Hoofdstraat 41 Epe

De gemeenteraad heeft besloten om het bestemmingsplan voor de Hoofdstraat 41, de voormalige ABN-AMRO bank, vast te stellen. Het voornemen is om het huidige gebouw te slopen en een appartementengebouw met 25 appartementen te ontwikkelen op deze locatie. Een groot deel van deze woningen zal zich bevinden in het goedkope en middeldure prijssegment. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de wijziging van het bestemmingsplan. Het voorstel is aangenomen met 21 stemmen voor en 1 stem (van Gemeentebelangen) tegen.

Functieverandering Heemhoeveweg 2 te Emst

De gemeenteraad heeft unaniem besloten om het bestemmingsplan ‘Functieverandering Heemhoeveweg 2 te Emst’ vast te stellen. Hierdoor wordt de huidige bestemming ‘maatschappelijk’ omgezet in een woonbestemming. De voormalige (bedrijfs)bebouwing wordt gesloopt en naast de bestaande bedrijfswoning wordt de bouw van één nieuwe woning mogelijk.

Centrumregeling meten en monitoren

De gemeenteraad heeft besloten om het college toestemming te geven tot het aangaan van een gemeenschappelijke centrumregeling. Deze centrumregeling is bedoeld voor het meten en monitoren van de afvalwaterketen en het grondwater. Door in regionaal verband samen te werken op het gebied van (afval)water beschikt de gemeente over meer kennis en kunnen er betere keuzes worden gemaakt.  De gemeenteraad heeft dit voorstel aangenomen met 21 stemmen voor en 1 stem (van de Dorpspartij) tegen.

Ontwerp-begroting Omgevingsdienst

De gemeenteraad heeft unaniem besloten om geen zienswijzen in te dienen tegen de ontwerp-programmabegroting van de Omgevingsdienst Veluwe en IJssel (OVIJ).

Klankbordverordening

De gemeenteraad heeft als taak om regelmatig klankbordgesprekken met de burgemeester te voeren. Hiervoor is de Verordening Klankbordgesprekken opgesteld. Hierin wordt vastgelegd hoe en met wie de gesprekken plaatsvinden. Tevens zijn er 5 fractievoorzitters benoemd als lid van de klankbordcommissie. De verordening is met algemene stemmen vastgesteld.

Terugkijken of (digitaal) bijwonen?

De volgende commissievergaderingen zijn op donderdag 2 september 2021. U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie live volgen via internet én terugkijken op https://epe.raadsinformatie.nl

Pagina opties