Uit de raad van 12 mei 2022 (13-05-2022)

Dit item is verlopen op 27-05-2022.

Vragenhalfuur 

In het vragenhalfuur heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over Het Ibbeltje. De fractie van Nieuwe Lijn heeft een vraag gesteld over het afsluiten van dorpscentra.  


Hamerstukken (deze onderwerpen zijn verder niet besproken):

Precariobelasting terrassen en uitstallingen i.v.m. corona

De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel van het college om:
1. De eerste wijziging van de Tarieventabel gemeente Epe voor belastingen, heffingen en rechten 2022 vast te stellen 
2. Het ontstane tekort op de precariobelasting te dekken uit de coronamiddelen

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Valkeniersweg 14-16 Vaassen

De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel van het college om:
1. Deels tegemoet te komen aan de zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan
Valkeniersweg 14-16 Vaassen overeenkomstig de inhoud van de als bijlage toegevoegde
Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Valkeniersweg 14-16 Vaassen.
2. In te stemmen met de voorgestelde ambtshalve aanpassingen overeenkomstig de inhoud van
de als bijlage toegevoegde Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Valkeniersweg 14-16 Vaassen;
3. Het bestemmingsplan NL.IMRO.0232.BG094Valkeniersweg-OBP1 met ondergrond
basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2021-11-16) gewijzigd vast te stellen overeenkomstig
de inhoud van de als bijlage toegevoegde Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Valkeniersweg
14-16 Vaassen en de verbeelding van dit bestemmingsplan tevens vast te stellen in papieren vorm;
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.


Bespreekstukken:

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan correctieve herziening Landgoed Tongeren

De raad heeft unaniem met het voorstel van het college ingestemd:
1. om de ingekomen zienswijze te beantwoorden conform de bijgevoegde Zienswijzennota Correctieve herziening bestemmingsplan Landgoed Tongeren 2021;
2. met de voorgestelde ambtshalve aanpassingen overeenkomstig de inhoud van hoofdstuk 3 van de als bijlage toegevoegde Zienswijzennota Correctieve herziening bestemmingsplan Landgoed Tongeren 2021;
3.Het bestemmingsplan Correctieve herziening Landgoed Tongeren 2021, NL.IMRO.0232.BG098LgTongCH2021-OBP1 met ondergrond grootschalige basiskaart (GBK) (2021-09-22) gewijzigd vast te stellen en de verbeelding van dit bestemmingsplan tevens vast te stellen in papieren vorm;
4.om een exploitatieplan vast te stellen

Toepassing coördinatieregeling Herontwikkeling ‘t Waeghuys Epe

De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel van het college om de gemeentelijke coördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, van toepassing te verklaren voor de herontwikkeling van ‘t Waeghuys, aan de Sint Antonieweg 20 in Epe

Door de PvdA-fractie is samen met Nieuwe Lijn een motie ingediend over de toepassing van coördinatieregelingen. De motie is verworpen met 5 stemmen voor (PvdA en Nieuwe Lijn) en 16 stemmen tegen (CDA, VVD, SGP-CU, D66, Gemeentebelangen, Groenlinks en Forum voor Democratie)

Onttrekking aan het openbaar verkeer van de Zuivelweg te Epe

De raad heeft unaniem met het voorstel van het college ingestemd om:
1. De Zuivelweg gelegen tussen de Ledderweg en de Gelriaweg te Epe aan het openbaar verkeer te onttrekken.
2. Het besluit op grond van artikel 11 van de Wegenwet en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende 6 weken ter inzage leggen.
3. Het raadsbesluit, op grond van artikel 9 lid 2 van de Wegenwet, mede te delen aan Gedeputeerde Staten.


Terugkijken of bijwonen?

De volgende commissievergaderingen zijn op donderdag 19 mei om 19:30 uur. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen in het gemeentehuis van Epe. Ook kunt u de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies live volgen via internet én terugkijken via  https://epe.raadsinformatie.nl 

Pagina opties