Uit de raad van 11 juli 2019

Dit item is verlopen op 09-08-2019.

Op donderdag 11 juli vergaderde de gemeenteraad. De volgende onderwerpen zijn daar besproken.

Jaarstukken 2018

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de financiële cyclus van de gemeente. Hiermee legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde bestuur. De gemeenteraad heeft besloten om  de  jaarstukken 2018 ongewijzigd vast te stellen. De € 1,9 miljoen die niet is uitgegeven wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Omgevingsvergunning en onteigening De Pirk 7 Vaassen

De gemeenteraad heeft besloten om een verklaring van geen bedenkingen af te geven, zodat de omgevingsvergunning fase 1 kan worden verleend voor de realisatie van acht woningen in het plan De Pirk-Noord in Vaassen. Daarnaast verzoekt de gemeenteraad de Kroon om tot onteigening over te gaan van de percelen die nodig zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan De Pirk-Noord te Vaassen.

Startnotitie Regionale Energie Strategie  Cleantechregio 2020-2030

De gemeenteraad heeft besloten om in te stemmen met de startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Cleantechregio 2020-2030. De startnotitie is opgesteld door en voor de gemeenten in de regio samen met de provincie, een tweetal waterschappen en board van de Cleantechregio. In de startnotitie staat welke energieopgaven er moeten worden gerealiseerd in de regio, hoe er gezamenlijk wordt gekomen tot een RES en welke aanpak en afspraken daarvoor nodig zijn.

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Epe 2019

De gemeenteraad heeft de verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Epe 2019 vastgesteld. In deze verordening  wordt bepaald welke vergoedingen raadsleden en commissieleden krijgen voor hun werkzaamheden. De verordening moest worden aangepast na nieuwe landelijke regelgeving.

Protocol Agressie tegen college-, raadsleden en fractievolgers van de gemeente Epe

College-, raadsleden en fractievolgers kunnen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag. Tot op heden lagen er in de gemeente Epe nog geen afspraken vast over hoe hier in de praktijk mee om wordt gegaan. Er is daarom een Protocol agressie tegen college-, raadsleden en fractievolgers van de gemeente Epe vastgesteld door de gemeenteraad.

Fijne vakantie!

Dit was de laatste raadsvergadering voor het reces. De gemeenteraad wenst iedereen een goede vakantieperiode toe, of deze nu in onze mooie gemeente of ergens anders wordt doorgebracht. De eerste vergadering na het reces is de commissievergadering op 12 september om 20:15 uur in het gemeentehuis.

Terugkijken of bijwonen?

U bent van harte welkom om een vergadering van de raad of de raadscommissie bij te wonen. U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie ook live volgen via internet én terugkijken op epe.raadsinformatie.nl/live.

Pagina opties