Uit de raad - 20 juni 2019

Dit item is verlopen op 19-07-2019.

Op donderdag 20 juni heeft de gemeenteraad besluiten genomen over de volgende onderwerpen.

Financiële stukken Veiligheidsregio (VNOG)

De raad heeft besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen de Programmabegroting van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. In de zienswijze heeft de raad zijn zorg uitgesproken over de lastige financiële situatie bij VNOG en aangedrongen op maatregelen.

Woonagenda gemeente Epe 2019-2023, MIJN THUIS

De gemeenteraad heeft besloten om de Woonagenda gemeente Epe 2019-2023 vast te stellen. In de Woonagenda bepaalt de raad de koers voor wonen in de gemeente Epe. Er is onder andere aandacht voor betaalbare huurwoningen, levensloopbestendig wonen en de duurzaamheid van woningen en de woonomgeving. Ook is er tussen 2018 en 2027 ruimte voor de nieuwbouw van 755 woningen, waarvan 300 op nog niet voorziene locaties.

Ontwerp begrotingen gemeenschappelijke regelingen

Ontwerp-programmabegroting 2020 Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ)
De gemeenteraad heeft besloten om geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting 2020 van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ).

Zienswijze begroting 2020 Tribuut belastingsamenwerking

De raad heeft besloten een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2020 van Tribuut belastingsamenwerking. In de zienswijze dringt de raad aan op certificering om zo de financiële kwaliteit te borgen.

Nota vastgoedbeleid 2019

De raad heeft besloten de 'Nota Vastgoedbeleid 2019' en de daarin genoemde uitgangspunten en spelregels vast te stellen. In deze nota bepaalt de raad hoe er wordt omgegaan met gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente Epe.

Vaststellen prioriteiten Integraal Veiligheidsplan 2020-2023

De gemeenteraad heeft besloten om in te stemmen met de volgende prioriteiten voor het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2020-2023:

  • Zorg en Veiligheid;
  • Ondermijning;
  • Criminaliteit.

De prioriteiten zijn samen met de andere gemeenten van het politieteam Veluwe Noord, de politie en het Openbaar Ministerie opgesteld. Nadat de gemeenteraden van de zes gemeenten hebben ingestemd met die prioriteiten zullen deze worden uitgewerkt in het nieuwe plan. In het najaar wordt het uitgewerkte plan aan de gemeenteraad voorgelegd.

Nota gezondheidsbeleid 2019-2022 "Samen werken aan gezondheid en welzijn”

De gemeenteraad heeft besloten om de Nota Gezondheidsbeleid 2019-2022 "Samen werken aan gezondheid en welzijn" vast te stellen. Met deze nota heeft de raad besloten om in te zetten op een aantal speerpunten, te weten: “Gezonde leefstijl”, “Mentale gezondheid” en “Gezonde leefomgeving”.

Benoemingen en ontslag commissie Bezwaarschriften

De gemeenteraad heeft besloten om de voorgestelde (her)benoemingen in de bezwaarschriftencommissie te bevestigen. Aan de leden die vertrekken is ontslag verleend.

Perspectiefnota 2020-2023

De gemeenteraad heeft besloten om het college van B&W bij de voorbereiding van de programmabegroting 2020-2023 vier richtinggevende uitspraken mee te geven. Deze worden nu door het college gehanteerd bij de voorbereiding van de programmabegroting 2020-2023, die in november 2019 door de raad besproken wordt. De richtinggevende uitspraken hebben betrekking op toekomstbestendige onderwijshuisvesting, kostenreductie en voldoende financiële middelen voor de Gemeenschappelijker regeling Basismobiliteit en PlusOV, het terugdringen van de tekorten van de veiligheidsregio VNOG en sociale werkvoorziening Lucrato. Daarnaast heeft de raad de rapportage "Strategische doelen, indicatoren en kerngegevens" vastgesteld.

Rapportage Rekenkamercommissierapport “zelf doen, uitbesteden, inhuren of samenwerken”

De gemeenteraad heeft de aanbevelingen van het onderzoeksrapport overgenomen en betrekt de conclusies bij de komende aanbestedingen.

Gewijzigde begroting 2019, begroting 2020-2023 PlusOV en nieuwe verevening kosten route gebonden vervoer

De gemeenteraad heeft besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de financiële stukken van PlusOV. In de zienswijze wordt aandacht gevraagd voor de zorgelijke financiële situatie van PlusOV en dringt de raad aan op een plan van aanpak waarin maatregelen worden genomen om de financiële situatie te verbeteren. De gemeenteraad heeft besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de nieuwe verevening van kosten route gebonden vervoer.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit

De gemeenteraad heeft besloten om het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen de eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit vast te stellen.

Cleantechregio - concept begroting 2020

De gemeenteraad heeft besloten om geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2020 van de Cleantechregio Stedendriehoek.

Jaarstukken 2018 en Meerjarenbegroting 2020-2023 Werkbedrijf Lucrato

De gemeenteraad heeft besloten om een zienswijze in te dienen. In de zienswijze wordt ingegaan op het tekort over 2018 en doet de gemeenteraad een beroep op Lucrato om de begrote meerjarige tekorten weg te werken door zoveel mogelijk bij te sturen.

Terugkijken of bijwonen?

U bent van harte welkom om een vergadering van de raad of de raadscommissie bij te wonen. De volgende commissievergadering is op 27 juni om 20:15 uur in het gemeentehuis. De raad vergadert op 11 juli om 19:30 uur. U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie ook live volgen via internet en terugkijken op epe.raadsinformatie.nl/live.

Pagina opties