Terugblik raad 2 juni 2022 (03-06-2022)

Dit item is verlopen op 09-07-2022.

Lees hier de terugblik van de raad van 2 juni 2022.

Hamerstukken (deze onderwerpen zijn verder niet besproken):

Begroting 2023 Tribuut belastingsamenwerking

De raad heeft besloten om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van Tribuut belastingsamenwerking.

Beslisnota voor de raad inzake benoemingscommissie 

De raad heeft ingestemd met het voorstel:
Voor de benoeming van de wethouders is er een benoemingscommissie ingesteld, als bedoeld in artikel 7 van het Reglement van Orde (RvO), bestaande uit de (beoogd) eerste plaatsvervangend voorzitter van de raad, de (beoogd) tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad, de burgemeester en de griffier


Bespreekstukken:

Huisvesting Oekraïners, statushouders en andere doelgroepen

De raad heeft ingestemd met:
1. Een krediet van € 300.000 excl. BTW beschikbaar te stellen voor de transformatie van de gemeentelijke panden voor de tijdelijke huisvesting van statushouders.
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.300.000 excl. BTW voor de realisatie van semipermanente voor de tijdelijke huisvesting van statushouders en andere doelgroepen. 
3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000 excl. BTW voor de inzet van een projectleider, extra ambtelijke ondersteuning en de aanschaf van een vastgoedbeheersysteem t.b.v. de uitvoering van de huisvestingsplannen. 
4. De onvermijdelijke structurele lasten van de semi-permanente woonunits te verwerken in de begroting 2023-2026. 
5. Een ‘werkbudget’ in te stellen van € 200.000 excl. BTW t.b.v. de realisatie of transformatie van toekomstige panden van derden voor de tijdelijke inzet als huisvesting voor statushouders of voor het dekken van onvoorziene uitgaven in het kader van de huisvesting van statushouders

Door de fractie van Nieuwe Lijn is samen met PvdA en Gemeentebelangen Epe een amendement ingediend ‘Huisvesting Oekraïners, statushouders en andere doelgroepen’. Het amendement is verworpen met 14 stemmen tegen (CDA, SGP-CU, D66, VVD en GroenLinks) en 7 stemmen voor (Nieuwe Lijn, Gemeentebelangen, PvdA en FvD).  

Door de fractie van VVD is samen met CDA, D66 en SGP-CU een motie ingediend ‘tijdelijke huisvesting statushouders’ over communicatie en participatie. De motie is aangenomen met 14 stemmen voor (VVD, CDA, D66, SGP-CU en GroenLinks) en 7 stemmen tegen (Nieuwe Lijn, PvdA, FvD en Gemeentebelangen). 

Door de fractie van de PvdA is samen met Nieuwe Lijn een motie ingediend ‘Huisvesting Oekraïners, statushouders en andere doelgroepen’. Deze motie is verworpen met 15 stemmen tegen (CDA, D66, Gemeentebelangen, GroenLinks, SGP-CU en VVD) en 6 stemmen voor (PvdA, Nieuwe Lijn en FvD). 

Ontwerp-programmabegroting 2023 OVIJ

De raad heeft besloten om geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting 2023 van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ).


Cleantechregio Stedendriehoek – begroting 2023

De raad heeft besloten om geen zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2023 van de Cleantechregio Stedendriehoek.

Concept verzamelverordening Participatiewet, IOAW & IOAZ en concept wijzigingsverordening schoolfonds en meedoen

De raad heeft ingestemd met het voorstel van het college om:
1. De verzamelverordening Participatiewet, IOAW & IOAZ 2022 vast te stellen;
2. De wijzigingsverordening meedoen-regeling en schoolfonds vast te stellen;

Begroting 2023-2026 Plus OV

Er is een amendement ingediend door de fractie van D66 ‘Aanpassing zienswijze PlusOV’. Het amendement is unaniem aangenomen. 

De raad heeft ingestemd met het geamendeerde voorstel om gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begroting  2023-2026 PlusOV.

Programmabegroting GGD 2023

De raad heeft ingestemd met het voorstel van het college om:
1. In te stemmen met de Conceptprogrammabegroting GGD NOG 2023 inclusief de eerste en tweede begrotingswijziging; 
2. Geen zienswijze over de Conceptprogrammabegroting aan GGD NOG te sturen. 
3. Geen zienswijze over het nieuwe beleid en de eerste en tweede begrotingswijziging in te dienen.

Lucrato – zienswijze begroting

De raad heeft ingestemd met het voorstel van het college om: 
1.Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2021 van Werkbedrijf Lucrato
2.Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2023-2026 van Werkbedrijf Lucrato

Terugkijken of bijwonen?

De volgende commissievergaderingen zijn op donderdag 23 juni om 19:30 uur. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen in het gemeentehuis van Epe. Ook kunt u de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies live volgen via internet én terugkijken via https://epe.raadsinformatie.nl 
 

Pagina opties