Regionale energie strategie gaat nieuwe fase in (15-04-2021)

Dit item is verlopen op 31-05-2021.

De Regionale Energie Strategie (RES)  van de Cleantech Regio gaat een nieuwe fase in. Het afgelopen jaar is de Concept RES met vele betrokken partijen besproken en zijn diverse onderzoeken gedaan. Dit leidde tot een ontwerp van de RES 1.0. Hierin staat dat de regio verwacht 1,07 Terrawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken in 2030. De ontwerp-RES 1.0 ligt vanaf 19 april ter inzage. Hiermee biedt de Cleantech Regio de ruimte om wensen en bedenkingen aan te dragen die de kwaliteit van de definitieve RES 1.0 ten goede komen. Definitieve vaststelling door de gemeenteraden, Provinciale Staten van Gelderland en de Algemeen Besturen van waterschappen is gepland voor uiterlijk half december 2021. De Cleantech Regio stuurt daarna de RES 1.0 naar het Nationaal Programma RES.

Gezamenlijke ambitie

De RES is een gezamenlijke ambitie en strategie voor onze bijdrage aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Het laat zien hoeveel hernieuwbare energie we willen opwekken in 2030 en waar dat mogelijk is. Gemeenten beslissen over precieze locaties en voorwaarden op lokaal niveau. In hun lokale processen betrekken zij belanghebbenden om zo tot een zorgvuldige afweging te komen. Ook geeft de RES inzicht in de regionale infrastructuur warmte. Hiervoor brengen we het aanbod en de vraag naar duurzame warmte in beeld en welke kansen er zijn voor ontwikkeling.

Duurzame energieopwekking

Veel inwoners en organisaties vinden het behoud van de landschappelijke waarden van ons gebied zeer belangrijk. Dat is dan ook het belangrijkste uitgangspunt bij de ontwerp-RES 1.0. Een wijziging in de ontwerp-RES ten opzichte van de Concept RES is de hoeveelheid duurzame energie die we in 2030 denken op te wekken. Die is teruggebracht van 1,23 Terrawattuur (TWh; een eenheid voor hoeveelheid energie) in de Concept RES naar 1,07 TWh in de nieuwste versie. Dit komt doordat uit ecologisch onderzoek en haalbaarheidsstudies blijkt dat in ons gebied minder ruimte is voor het plaatsen van windmolens. De duurzame energie halen we uit wind (0,11 TWh), zonnepanelen op daken (0,51 TWh) en zonnepanelen op land (0,45 TWh).

Windmolens en zonnepanelen

De RES 1.0 legt het volgende voor ter beoordeling door de volksvertegenwoordigers: de bouw van ongeveer 15 windmolens en gebruik van circa 600 hectare land en grootschalige daken voor zonnepanelen. De 3 bestaande en 3 beoogde windmolens (die nu in procedure zijn bij de Raad van State) in Zutphen rekenen we hierin mee. Evenals de al aangelegde zonnepanelen op land en daken. Het gebruik van grootschalige daken is nieuw in deze versie van de RES. Om alle noodzakelijke zonne-energie op te wekken is 33% van het hiervoor geschikte dakoppervlak nodig. Het gaat onder meer om daken van agrariërs, bedrijven en kantoren waarop meer dan 50 zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Deze hoeveelheid zon op dak is ambitieus, omdat het ook aandacht vraagt voor opslag van energie.

Gemeente Epe

‘De gemeente Epe neemt de aanbevelingen uit RES 1.0 over. Dit correspondeert grotendeels met wat de gemeente de afgelopen periode heeft opgehaald in de participatie rondom de omgevingsvisie’, vertelt wethouder Erik Visser In de energieopgave is voor Epe het landschap leidend, leggen we een relatie met de gebiedsopgaven en koppelkansen en kijken we nadrukkelijk naar het matchen van vraag en aanbod. Regionaal wordt er een plan gemaakt voor een zo optimaal mogelijke verdeling van windturbines op en rond de Veluwe. Voor Epe wordt vooralsnog uitgegaan van een zoekgebied wind vanaf het bedrijventerrein Eekterveld naar het oosten in de vorm van een cluster. Bij inpassing van zonnevelden is nadrukkelijk gekeken naar de typen landschap in de regio. Er liggen koppelkansen in gebieden met een klimaat- of een biodiversiteitsopgave. Voor zon liggen in Epe met name kansen in de Veluweflank. Meer hierover is te lezen in de omgevingsschets (voorloper op de omgevingsvisie) die vanaf 20 april op de site van de gemeente Epe staat. De volgende stap is om de aanbevelingen te vertalen naar de omgevingsvisie. Hierover gaan we met inwoners, en organisaties de komende tijd verder in gesprek.

Participatie en besluitvorming

Alle gemeenten in de Cleantech Regio vinden het belangrijk dat inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen aan de RES. Ook is het belangrijk dat gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van waterschappen zorgvuldig een besluit kunnen nemen. Daarom zijn inwoners en organisaties het afgelopen jaar betrokken bij de totstandkoming van de ontwerp-RES 1.0, onder andere met informatieavonden en ontwerpateliers en in Epe via de bijeenkomsten over de omgevingsvisie. De Cleantech Regio kiest er ook voor om de definitieve RES 1.0 niet op 1 juli van dit jaar, maar half december aan te leveren bij het Nationaal Programma RES. Daardoor is er ruimte voor een zorgvuldige besluitvorming in 2 ronden. Eerst is er een formele inspraakprocedure waarin de ontwerp-RES 1.0 gedurende 6 weken ter inzage ligt. Een aangepaste versie komt dan in de gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van waterschappen. Zij kunnen uiterlijk half december een definitief besluit nemen over de RES 1.0.

Inzagetermijn ontwerp-RES 1.0

De ontwerp-RES 1.0 is vanaf 19 april in te zien op de website van de gemeente, op de websites van deelnemende gemeenten, waterschappen, de provincie en de Cleantech Regio. De inspraaktermijn is van 19 april tot/met 31 mei.

Pagina opties