RAADSCOMMISSIES donderdag 23 juni 2022 (21-06-2022)

Op donderdag 23 juni vanaf 19.30 uur vergaderen de commissie Maatschappij en Bestuur en de commissie Omgeving en Financien van de gemeente Epe in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen zijn ook te volgen via https://epe.raadsinformatie.nl/live

U kunt in gesprek met raadsleden 

U kunt tijdens een informeel gedeelte van de vergadering in gesprek gaan met raadsleden over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Wij vragen u zich dan 48 uur van te voren melden bij de griffier als u wilt praten over een onderwerp dat die avond niet is geagendeeerd. Gaat het om een onderwerp dat die avond wél op de agenda staat, dan kunt u zich 24 uur van te voren melden bij de griffier. U daarvoor mailen naar griffie@epe.nl.

Als de vergadering start, is er voor insprekers nog gelegenheid om bij de commissieleden terug te komen op een niet-geagendeerd onderwerp. Daarna bevragen de commissieleden de collegeleden over de onderwerpen die op de agenda staan. Ook dan is er nog de gelegenheid om uw mening te geven over de geagendeerde voorstellen en standpunten. 

De commissie Maatschappij en Bestuur en de commissie Omgeving en Financien starten gezamenlijk om 19:30 uur in de raadzaal. De voorzitter is de heer Oortgiesen.

Op de agenda staat dan 

  • Jaarstukken 2021

De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2021 vast te stellen.

Om 21:00 wordt de vergadering gesplitst en vergaderen de commissies parallel aan elkaar verder. 

De commissie Omgeving en Financiën vergadert verder in de raadzaal. De voorzitter is de heer Oortgiesen. Het volgende staat op de agenda:

  • Rondvraag commissieleden
  • Tarieven toeristenbelasting

De raad wordt voorgesteld om 
1. het tarief toeristenbelasting met ingang van 2023 te verhogen van € 1,15 naar € 1,25 per persoon per nacht.
2. de tarieven voor overnachten in een eigen kampeermiddel en voor vaste standplaatsen niet te wijzigen.

  • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan herontwikkeling Torenstraat 29 Vaassen

De raad wordt voorgesteld om:
1.    In te stemmen met de beantwoording van de binnengekomen zienwijze tegen het ontwerp bestemmingsplan Torenstraat 29 te Vaassen overeenkomstig de inhoud van de als bijlage toegevoegde Zienswijzenota ontwerp bestemmingsplan herontwikkeling Torenstraat 29 te Vaassen.
2.    In te stemmen met de voorgestelde ambtshalve aanpassing overeenkomstig de inhoud van de als bijlage toegevoegde Zienswijzenota ontwerp bestemmingsplan herontwikkeling Torenstraat 29 te Vaassen.
3.    Het bestemmingsplan NL.IMRO.0232.VAA026Torenstr29-OBP1 met ondergrond basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2022-03-14) gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de inhoud van de als bijlage toegevoegde Zienswijzenota ontwerp bestemmingsplan herontwikkeling Torenstraat 29 te Vaassen en de verbeelding van dit bestemmingsplan tevens vast te stellen in papieren vorm.
4.    Geen exploitatieplan vast te stellen.

  • Bestemmingsplan Functieverandering Dijkhuizerzandweg 15 Epe

De raad wordt voorgesteld om:
1. het bestemmingsplan Functieverandering Dijkhuizerzandweg 15 Epe, NL.IMRO.0232.BG090Dijkhuizzw15-OBP1 met ondergrond basisregistratie grootschalige basiskaart (GBK) (2017-08-18) ongewijzigd vast te stellen en de verbeelding van dit bestemmingsplan tevens vast te stellen in papieren vorm;
2. geen exploitatieplan vast te stellen

De commissie Maatschappij en bestuur vergadert om 21:00 uur verder in de commissieruimte. De voorzitter is mevrouw Zweekhorst. De agenda is als volgt:

  • Rondvraag commissieleden
  • Ensia

De raad wordt voorgesteld om:
1.    De door het college opgelegde geheimhouding – voor onbepaalde duur - te bekrachtigen op de
navolgende documenten inzake de zelfevaluatie informatieveiligheid over 2021:
a. de collegeverklaring en de daarbij behorende bijlagen 1 en 2;
b. het assurancerapport van de RE-auditor.

2.    De geheimhouding niet van toepassing te verklaren op toezending van de bijlagen aan de landelijke
toezichthouders voor de DigiD- en Suwinetaansluitingen

  • Jaarstukken en programmabegroting VNOG

De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2023 – 2026 VNOG

Doel raadscommissies
De commissievergadering is bedoeld om raadsleden te informeren. Met die informatie kunnen de raadsleden vervolgens in de raadsvergadering goed geïnformeerd een besluit nemen. De mogelijkheid bestaat dat er agendapunten vervallen of worden toegevoegd.

Stukken ter inzage
U kunt de vergaderstukken inzien via www.epe.nl. Ga naar Bestuur > Gemeenteraad > Vergaderingen > Agenda van de Raad. Klik in de kalender, op de betreffende datum, op de specifieke vergadering voor de agenda en bijbehorende stukken. Wilt u ze liever op papier inzien? Voor zover mogelijk liggen de stukken vanaf donderdag 16 juni op afspraak ter inzage. Neemt u hiervoor contact op met de Griffie via 14 0578. Ook als u na inzage van de stukken meer informatie wilt.

Pagina opties