Positieve aandacht leidt tot snellere uitstroom uit bijstand (18-06-2020)

Dit item is verlopen op 08-07-2020.

Als de gemeente aansluit op de persoonlijke motivatie van bijstandsgerechtigden, stromen mensen sneller uit de bijstand.

Dat is één van de conclusies van het onderzoek dat de universiteit van Tilburg uitvoerde in Apeldoorn en Epe. Het onderzoek bestond uit een experiment met een andere aanpak en was onderdeel van een breder onderzoek bij meerdere gemeenten, in samenwerking met verschillende andere universiteiten.

500 deelnemers

Aan het onderzoek in Apeldoorn en Epe deden meer dan vijfhonderd bijstandsgerechtigden mee. Zij werden verdeeld over drie groepen, elk met een eigen aanpak. Eén groep kreeg alleen begeleiding als ze daar om vroegen en één groep kreeg gevraagd en ongevraagd begeleiding. De controlegroep kreeg de gebruikelijke begeleiding. Daarnaast werden alle bijstandsgerechtigden in het onderzoek anders benaderd. Zo was er meer aandacht voor hun persoonlijke motivatie en wensen. Ook werd minder nadruk gelegd op de regels en de handhaving van bijvoorbeeld de sollicitatieplicht.

Motivatie

Maarten van Vierssen, wethouder in Apeldoorn, is blij met de uitkomsten van het onderzoek. “Het doel is altijd om het beroep op bijstand zo kort als mogelijk te houden en waar dat kan in te zetten op uitstroom naar werk. Vaak wordt dat gedaan door te controleren of mensen bijvoorbeeld voldoen aan de sollicitatieplicht. In dit onderzoek zijn we veel meer gaan kijken naar de motivatie van mensen zelf. Waar liggen hun talenten? Waar lopen ze tegenaan? En we zien dat als we positieve aandacht geven aan iemand, we meer resultaat boeken.”

Effectiever

an Vierssen gaat daarom de komende maanden kijken hoe in Apeldoorn de dienstverlening aan bijstandsgerechtigden nog effectiever kan worden. “Er zitten alleen ook grenzen aan wat wij kunnen als gemeente. We hebben ons ook te houden aan de wet. Zo zou ik het graag makkelijker maken voor mensen in de bijstand dat ze toch een beperkt aantal uren kunnen werken, zonder dat ze bang hoeven te zijn om bijvoorbeeld toeslagen kwijt te raken. Alleen ik kan dat niet veranderen, Den Haag wel.”

Lessen voor de praktijk

Erik Visser, wethouder in Epe, vult aan: “Als je bijstandsgerechtigden motiverend benadert, dan heeft dat een positief effect. Ze kunnen daardoor beter meedoen aan de samenleving. Dat hoeft niet altijd met een voltijd baan. Het kan ook door werken in deeltijd. Verder zagen we tijdens het experiment dat mensen redzamer werden en zich beter gingen voelen door deze andere aanpak. Ook de uitstroom uit de bijstand naar betaald werk nam toe. Al met al trekken we uit dit onderzoek allerlei lessen die we kunnen benutten in de praktijk.”

Pagina opties