Overheid start RES campagne duurzame energie (06-05-2021)

Dit item is verlopen op 31-05-2021.

Zaterdag 1 mei is de overheid gestart met de campagne “Ruimte voor nieuwe energie: niet makkelijk, wel nodig”. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de Regionale Energiestrategieën (RES), waarin zoekgebieden voor duurzame energieopwekking met zonne- en windenergie worden vastgelegd. Op dit moment ligt tot 31 mei de ontwerp RES 1.0 van Cleantech Regio ter inzage voor inspraak.

Nederland gaat over op duurzame energie. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord en noodzakelijk om de CO2-uitstoot te beperken en verdergaande verandering van het klimaat te voorkomen. 

Duurzame bronnen

Om te zorgen dat onze energie de komende decennia op een verantwoorde en schone manier wordt opgewekt, moet in 2030 70% van de geschatte binnenlandse elektriciteitsvraag (84 TWh) worden opgewekt uit duurzame bronnen. Om dit doel te bereiken zet het kabinet voornamelijk in op de bouw van grootschalige windparken op de Noordzee. In 2030 produceren de windparken op zee 60% van alle duurzaam opgewekte elektriciteit in Nederland (49 TWh) en ruim vier keer zoveel als nu het geval is.

RES’en

Provincies, gemeenten, waterschappen en het Rijk hebben er in 2019 gezamenlijk voor gekozen om de resterende opgave (35 TWh) op land in te vullen door Nederland op te delen in 30 energieregio’s en iedere regio zijn eigen Regionale Energiestrategie (RES) te laten maken. Cleantech Regio is één van die dertig energieregio’s. De RES’en moeten op uiterlijk 1 juli worden vastgesteld en samen met al geplande projecten optellen tot minimaal 35 TWh duurzame elektriciteitsopwekking op land in 2030.

RES Cleantech Regio

Tot en met maandag 31 mei ligt het ontwerp van de RES 1.0 van de Cleantech Regio nog ter inzage. Gedurende die periode kan iedereen die dat wil een inspraakreactie indienen over de ontwerp-RES. In de RES staat hoe de samenwerkende overheden binnen de Cleantech Regio voor de periode tot 2030 verwachten duurzame energie op te wekken met wind en zon, en hoeveel. Die overheden zijn: de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, de Provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Rijn & IJssel.

Een inspraakreactie indienen

Wilt u meer weten over de campagne of weten hoe het staat met de plannen voor duurzame energie? Kijk dan op iedereendoetwat.nl/res. Wilt u meer weten over de RES 1.0 van de Cleantech Regio en weten hoe u een inspraakreactie kunt indienen over de ontwerp-RES? Dan vindt u hier meer informatie.

Meer informatie

Informatiepagina RES gemeente Epe

Nieuwsbericht vrijgave RES
 

Pagina opties