Open Brief: 22 burgemeesters roepen op tot afgeven signaal lockdown (12-01-2022)

Dit item is verlopen op 31-01-2022.

Geachte voorzitters,

De 22 burgemeesters van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vragen u collectief en dringend het onderstaande signaal af te geven richting het kabinet, zodat u onze zorgen kunt uiten en het kabinet deze kan meenemen in de te nemen afweging van 14 januari 2022.

Voorop gesteld: we zijn ervan doordrongen dat de dreiging van de Omikronvariant nog volop aanwezig is. Ook zijn we ervan doordrongen dat de druk op de zorg immens is. Dus dat er maatregelen nodig zijn om dat om te buigen, dat staat buiten twijfel.  Tegelijkertijd is het besef er ook steeds meer dat corona waarschijnlijk nog een hele poos onder ons zal zijn. Dat betekent dat we als samenleving integraal moeten zoeken naar structurele manieren om dit in te bedden in ons leven en werken.

Dit gezegd hebbende, willen we het volgende met u delen. In onze regio zien we ondernemers in de detailhandel, de horeca, sport en cultuursector die het ontzettend zwaar hebben. Door de opeenvolgende maatregelen en lockdowns worden zij al bijna twee jaar zwaar beperkt in hun ondernemerschap. Bij deze groep ondernemers is de rek er volledig uit. Daarbij speelt dat een aantal gemeenten in onze regio grenzen aan Duitsland. Dat betekent letterlijk dat soms een kilometer verderop veel meer mag en kan. Dat is nauwelijks nog uit te leggen aan inwoners en ondernemers. De druk loopt op. Deze emotie wordt ook door burgemeesters gevoeld.

Ondernemers die getroffen worden door de maatregelen geven aan dat zij met de nodige aanpassingen in de bedrijfsvoering veilig kunnen ondernemen. Eerder hebben zij ook al laten zien dat zij de veiligheid voor medewerkers en bezoekers kunnen waarborgen. Onze oproep is dan ook om meer ruimte te geven om deze ondernemers op een verantwoorde en veilige manier te laten ondernemen. Als u daar geen mogelijkheid toe ziet, verzoeken wij u deze ondernemers goed, beter dan nu, financieel te compenseren.

Wij weten dat op dit moment vanuit de VNG een motie in voorbereiding is, deze ondersteunen wij van harte.

Daarnaast vragen we aandacht voor de mogelijke gevolgen van de onrust in de samenleving in de aanloop naar het kabinetsbesluit van aanstaande vrijdag. Er zijn aankondigingen van protestmarsen en van acties van ondernemers. Tegelijkertijd is er een hoog ziekteverzuim onder politiemensen en handhavers en aangekondigde acties als gevolg van mislukte CAO gesprekken bij de politie. Dit vormt voor ons een ingewikkelde combinatie.  Uiteraard blijven wij bestuurlijk of strafrechtelijk handhaven als dat nodig is. Maar we willen wel het signaal afgeven dat de druk op de handhaving enorm groot is.

Kortom, we doen op alle vlakken wat we kunnen, altijd vanuit gemeenschappelijkheid en in lijn met de landelijke afspraken en maatregelen. Maar de behoefte aan perspectief en ruimte is nodig en groot.

Wij vragen het kabinet om ons signaal mee te nemen bij haar belangenafweging voorafgaand aan het besluit van 14 januari en wensen het veel wijsheid bij het nemen van een besluit.

Hoogachtend,
Namens de 22 burgemeesters van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

A.J.M. Heerts
Voorzitter

Pagina opties