Meerderheid raad wil quickscan en verbeteragenda voor verdere versterking gemeentebestuur (18-03-2021)

Dit item is verlopen op 01-04-2021.

Als vervolg op het aftreden van wethouder Scholten is in de gemeenteraad van 18 maart 2021 een debat gehouden over het thema “Vormen we een goed en respectabel gemeentebestuur?”. De meerderheid van de raad heeft een voorstel opgesteld op welke manier een aantal thema’s opgepakt en verbeterd zouden kunnen worden. Met als doel het verder versterken van het gemeentebestuur.

Verklaring van het presidium van 9 maart 2021: 

“Het presidium is een commissie van de gemeenteraad die aanbevelingen doet over de organisatie en het functioneren van de gemeenteraad. Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters en de burgemeester en wordt ondersteund door de griffier. In de vergadering van het presidium van 9 maart is gesproken over het thema “Vormen we een goed en respectabel gemeentebestuur?”. Hoewel de vergadering besloten was en de inhoud niet openbaar is, kan worden gezegd dat het een goed gesprek was. De laatste weken is Epe herhaaldelijk negatief in het nieuws. Hetgeen gebeurd is, is vervelend -soms helaas onvermijdelijk- en is niet de reden dat we politiek actief zijn geworden. Wij willen het beste voor de inwoners van Epe en daar moet onze energie op gericht zijn.

Het gesprek heeft geleid tot de volgende conclusie:

Het overgrote deel van het fundament van het gemeentebestuur  - gemeenteraad met ondersteuning van de griffie, college van B&W met de ondersteuning van de ambtelijke organisatie - is goed.

Er is een goede sfeer en samenwerking binnen de gemeenteraad en dat willen we graag zo houden. De gemeenteraad heeft in deze raadsperiode met tien nieuwe fractievoorzitters een ontwikkeling ingezet die positief is en waar we verder op willen voortbouwen. Het presidium constateert verder dat in het college en de ambtelijke organisatie de afgelopen twee perioden is gewerkt aan vernieuwing en aan het verbeteren van communicatie en participatie. 
Het presidium ziet dat deze ontwikkeling niet overal even snel gaat. Op een aantal onderdelen is deze ontwikkeling nog niet goed tot stand gekomen. Dat werkt ook door in hoe per beleidsterrein de samenwerking met het college wordt ervaren. 

Wij vinden het als presidium van essentieel belang dat communicatie en participatie bij alle portefeuilleonderdelen en in alle ambtelijke geledingen een hoge prioriteit krijgen. Graag zetten we hier gezamenlijk onze schouders onder.

Er zijn onderwerpen benoemd waarmee we samen aan de slag willen. Het gesprek heeft de volgende thema’s opgeleverd die we verder met elkaar willen verkennen:

  • Verbinding. Verbinding is de basis voor een goed functionerend gemeentebestuur. Voorwaarden daarvoor zijn veiligheid, respect, integriteit en vertrouwen. Elkaar rechtstreeks aanspreken is daar een essentieel onderdeel van.
  • Dualisme. Raad en college hebben beide een te onderscheiden rol binnen het gemeentebestuur. Het is van belang dat zowel raad als college elkaar de ruimte geven om ieders rol op een goede manier te vervullen. Daar hoort een goed debat in de vergaderingen van de raad bij. Daardoor wordt voor inwoners duidelijk welke afwegingen aan een besluit ten grondslag liggen.  Een goede en proactieve informatievoorziening van het college aan de raad is hierbij essentieel.
  • Participatie en communicatie. Hierin willen we verbeteren zodat inwoners tijdig betrokken worden bij ontwikkelingen en zich meer gehoord voelen. Op veel beleidsterreinen gaat dit goed, bij een aantal onderdelen vraagt dit directe aandacht. Het is van belang om met elkaar door te spreken over wie daarin welke rol speelt.

Om deze thema’s in samenhang op te pakken stelt het presidium voor om een verbeteragenda op te stellen op basis van een quick scan. Deze quick scan wordt uitgezet bij inwoners, raadsleden, college en ambtelijke organisatie. Het streven is om voor de zomer een concept-verbeteragenda op te stellen en deze met de gemeenteraad te bespreken.

De acties uit de verbeteragenda moeten leiden tot een verdere versterking van het gemeentebestuur. Een goed en respectabel gemeentebestuur is een belangrijke voorwaarde om onze inwoners, bedrijven en instellingen goed van dienst te kunnen zijn.

Namens het presidium,

Hans de Goede

Plv. voorzitter gemeenteraad"

Naschrift: de fractievoorzitter van de VVD, dhr. Jager, heeft zich niet verbonden aan deze verklaring

Pagina opties