Jaarrekening 2019 afgerond met positief financieel resultaat (17-06-2020)

Dit item is verlopen op 08-07-2020.

De jaarrekening 2019 van de gemeente Epe is afgerond. Via de jaarrekening legt het college van B&W verantwoording af over de (inhoudelijke en financiële) resultaten van het in 2019 gevoerde beleid.

De gemeente Epe heeft 2019 financieel afgesloten met een positief resultaat van (per saldo) € 367.000. Dit positieve resultaat is vooral ontstaan door een extra opbrengst precariobelasting op leidingen. Het college stelt de gemeenteraad voor om dit positieve saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Bij de volgende begroting bekijken het college en de raad of en hoe dit bedrag ingezet kan worden.

Behandeling in de gemeenteraad

Op donderdag 25 juni wordt de jaarrekening behandeld in de raadscommissie en donderdag 9 juli in de gemeenteraad.

Wat zijn belangrijke resultaten over 2019?                                                                                   

In de begroting 2019 stond een groot aantal activiteiten. Deze zijn voor het grootste deel gerealiseerd. Een aantal activiteiten is (nog) niet afgerond, omdat het overleg met betrokkenen meer tijd kost of omdat de benodigde informatie niet tijdig beschikbaar kwam. Een kort overzicht:

  • Schoolbesturen en maatschappelijke organisaties hebben samen een strategisch document opgesteld over toekomstbestendig onderwijs in de dorpen.
  • De Subsidieregeling Jeugd is ingevoerd. Kinderen kunnen een financiële bijdrage krijgen voor het lidmaatschap van een vereniging.
  • Er is een programma uitgevoerd ter ondersteuning van jonge mantelzorgers.
  • Het integrale beleidsplan Meer Meedoen Mogelijk Maken 2019-2022 is vastgesteld.
  • Voor de invoering van de Omgevingswet is een koersdocument vastgesteld en is gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie.
  • Er is een actuele woonagenda vastgesteld.
  • Diverse activiteiten rond duurzaamheid hebben plaatsgevonden, waaronder voorlichting over duurzaamheidsmaatregelen en energiebesparing, voorbereiding op opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES), een analyse naar lokale knelpunten als gevolg van klimaatverandering.
  • In het kader van het programma Veluwe-op-1 zijn routenetwerken geactualiseerd en heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar een mountainbikeroute die aansluit op regionale structuren.
  • Er zijn besluiten genomen om bedrijveninvesteringszones (BIZ) mogelijk te maken. Een BIZ geeft ondernemers, winkeliers en vastgoedeigenaren de mogelijkheid om extra te investeren in de economische versterking van het centrumgebied in Epe en Vaassen.
  • Bij inwoners zijn adviezen opgehaald over het toepassen van inwonerparticipatie in een traject waarin de burgemeester in gesprek ging met inwoners.

Pagina opties