Inspiratiedocument omgevingsvisie gemeente Epe vastgesteld (23-11-2020)

Afbeelding bij uitnodiging online werkconferentie op 14 december

Op 14 december vindt de volgende stap plaats in de vaststelling van de omgevingsvisie voor gemeente Epe. Deze stap bestaat uit een brede online werkconferentie. Daarvoor nodigt de gemeente alle inwoners en organisaties binnen de gemeente Epe uit om mee te denken en hun mening te geven. 

Het College heeft in aanloop daartoe onlangs het Inspiratiedocument voor de omgevingsvisie vastgesteld. Dit document dient als leidraad voor deze werkconferentie. In het Inspiratiedocument is op hoofdlijnen de koers uitgezet voor de leefomgeving van gemeente Epe. Om de juiste verhouding aan te brengen tussen beschermen en ontwikkelen, wordt gebruikgemaakt van de drie lagenbenadering. Deze benadering is afkomstig uit de Global Goals van de Verenigde Naties en past bij de gemeente Epe. Het sluit goed aan op de opbrengst van eerdere participatietrajecten rondom de omgevingsvisie. Het Inspiratiedocument gaat in de gemeente Epe uit van drie lagen: de omgeving, de samenleving en de ontwikkelingen.

De stem van de samenleving

In het najaar van 2019 is gestart met de eerste (participatie)fase in het proces. Daarin is gesproken met ketenpartners, stakeholders, scholieren (basis- en middelbare scholen) en inwoners (zwerm 16 november 2019 en de online enquête via online platform Epe Spreekt). Medio 2020 vond voor de zomervakantie het tweede participatietraject plaats. Via een online vragenlijst en diverse online bijeenkomsten zijn de meningen gehoord in de kernen Emst, Epe, Oene en Vaassen en de buitengebieden Veluwe en IJsselvallei. Veel inwoners en organisaties hebben meegedaan en er zijn goede en waardevolle gesprekken gevoerd.

Uitnodigen, stimuleren én beschermen

Alle informatie is samengebracht tot een document waarin een eerste richting wordt voorgesteld voor de omgevingsvisie van gemeente Epe. Dit is een koers op hoofdlijnen. Deze is erop gericht om te komen tot een omgevingsvisie die niet alleen uitnodigt en initiatieven stimuleert, maar ook beschermt wat behouden moet blijven. Het Inspiratiedocument is een belangrijke schakel in de voorbereiding naar die omgevingsvisie. De gemeente gaat uit van het leidende principe: de omgeving. Denk daarbij aan het groen, de eigenheid en de toekomstwaarde van gemeente Epe. Dan komen de opgaven voor de samenleving aan bod: goed wonen, gezondheid, zorg en welzijn, duurzame leefomgeving en ondernemen. En tenslotte wordt gekeken naar de ontwikkelingen, de veranderingen die nodig zijn en de voorwaarden waaronder dit kan.

Praat mee over de toekomst van gemeente Epe

Maandag 14 december vindt de online werkconferentie over de omgevingsvisie plaats waarvoor inwoners, belangenorganisaties en ketenpartners van harte welkom zijn. Op de agenda staan de uitdagingen waar de gemeente Epe en haar inwoners voor staan. Iedereen is hierbij welkom. Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 9 december via omgevingsvisie@epe.nl.

Te downloaden:

Pagina opties