Helder grondstoffenadvies van onze inwoners (19-07-2019)

Dit item is verlopen op 05-08-2019.

Een serie huiskamergesprekken en vier bespreekavonden over het grondstoffenbeleid en de inzameling van afval heeft een groot aantal adviezen en tips opgeleverd. De meeste inwoners van de dorpen en het buitengebied van Epe, Emst, Oene en Vaassen vinden afval scheiden een goede zaak en zijn het eens met de doelstellingen om de hoeveelheid restafval snel te verminderen naar 75 kg per inwoner en het scheiden van 75% van de afvalstromen. Inwoners willen graag meewerken maar vragen om goede voorlichting over het scheiden van afval, het stapsgewijs veranderen van de service en aandacht voor maatwerk. De inwoners waardeerden de open houding van de gemeente, de inzet van raadsleden bij de gesprekken en de ruimte die werd gegeven voor ieders mening.

Belonen van goed gedrag, betalen voor service

In een nieuw systeem zou volgens de inwoners best een prijsprikkel aanwezig mogen zijn. Wie wat meer moeite doet om goed te scheiden en het kleinere restant naar een ondergrondse container te brengen zou zo een lagere rekening kunnen krijgen, dan wanneer vaak de grijze container aan huis geleegd wordt. Daarbij zou ook best wat gevarieerd kunnen worden in het aantal weken tussen de ophaalrondes van GFT (vaker wanneer er veel tuinonderhoud is) en restafval (minder vaak dan voorheen). Conclusie: geen al te grote veranderstappen, service wordt op prijs gesteld en het is niet raar om daar extra voor te betalen. 

Direct aan de slag

“We gaan twee sporen inzetten: er komt snel een voorlichtingscampagne over de beste manieren voor het scheiden van afval en we gaan samen met Circulus Berkel aan de slag om de adviezen te verwerken in een nieuw voorstel voor de systematiek van het inzamelen van grondstoffen en restafval.”, aldus wethouder Jan Aalbers. Hij vindt het belangrijk om nu snel aan de slag te gaan met elementen waar je nooit spijt van kunt krijgen. “De kosten van het verbranden van restafval stijgen razendsnel en ook de opbrengsten van grondstoffen zijn lang niet meer zo zeker als een paar jaar geleden, het loont écht om met z’n allen minder afval te produceren”.

Voorlichtingscampagne

De wethouder vervolgt: “Een voorlichtingscampagne op korte termijn over de beste manieren voor het scheiden van afval is belangrijk. Er was namelijk verbazing bij inwoners over de hoeveelheid grondstoffen die nog in het restafval aanwezig waren. Ook gaven inwoners aan vaak niet te weten wat er nu wel of niet in de PMD-bak mag (verpakkingen van plastic of metaal en drankverpakkingen) en of keukenafval ook in de GFT-bak hoort of waar  ze heen kunnen met hun grof vuil. Kortom een goede campagne is belangrijk.”

Hoe nu verder?

Het rapport met daarin het inwonersadvies is binnenkort beschikbaar. Enkele adviezen van inwoners zijn hierboven al genoemd. Het adviesrapport van inwoners wordt voorgelegd aan het college van B&W en betrokken bij het opstellen van het nieuwe grondstoffenbeleid. Dit nieuwe beleid zal eind van 2019 gereed zijn. Er komen verschillende momenten voor inwoners om hun mening te geven.

Pagina opties