Gemeenteraad stelt begroting vast (15-11-2019)

Dit item is verlopen op 13-12-2019.

De gemeenteraad van Epe heeft de nieuwe begroting vastgesteld. Dit is een van de belangrijkste onderwerpen waar de raad over besluit. Op maandag 11 en donderdag 14 november heeft de raad hierover vergaderd.

Er werden verschillende amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend. Daarvan zijn er enkele aangenomen en verschillende verworpen.

Aangenomen amendementen

Met de volgende amendementen zijn er wijzigingen in de begroting aangebracht:

Financiële bijdrage voor de Molukken

In dit amendement van het CDA wordt voorgesteld om vanwege de uitzonderlijke relatie met de Molukse gemeenschap € 5.000,-- ter beschikking te stellen. Dit geld is bedoeld voor noodhulp en wederopbouw na de aardbeving van september 2019. Dit amendement is aangenomen met 15 stemmen voor en 8 tegen. De fracties van CDA, SGP-CU, VVD, D66, GroenLinks, PvdA en de Dorpspartij stemden voor het voorstel. De fracties van Nieuwe Lijn, Gemeentebelangen en Epe Liberaal hebben tegengestemd.

Verlaging budget wegenonderhoud buitengebied geschrapt

De fractie van SGP-CU diende een amendement in om de door het college voorgestelde tijdelijke budgetverlaging van het wegenonderhoud in het buitengebied terug te draaien. De fractie is van mening dat door een verlaging van het budget van drie jaar de aanleg van bermbeton onaanvaardbare vertraging oploopt. Dit amendement is aangenomen met 22 stemmen voor en één stem (van Epe Liberaal) tegen. 

Bijdrage voor het carillon

Een amendement van de VVD met als onderwerp ‘Luister naar dit mooie historische carillon’ is ook aangenomen. Er wordt € 5.000,- structureel beschikbaar gesteld voor het bespelen van het carillon in de Grote kerk te Epe. 14 raadsleden stemden voor en 9 tegen. De fracties van VVD, D66, CDA, SGP-CU, Groen Links en de Dorpspartij stemden voor en de fracties van Nieuwe Lijn, PvdA, Gemeentebelangen en Epe Liberaal tegen.

Verworpen amendementen

Niet alle amendementen die zijn ingediend zijn aangenomen. De volgende amendementen hadden onvoldoende steun en zijn verworpen:

  • een amendement van de VVD over verlaging van de OZB (2 voor, 21 tegen)
  • een amendement van D66 over lastenverlaging (3 voor, 20 tegen)
  • een amendement van D66 over afschaffing van de stimuleringsregeling jeugd (5 voor, 18 tegen)
  • een amendement van de PvdA over de verhoging van de toeristenbelasting (1 voor, 22 tegen)
  • een amendement van de Dorpspartij over extra financiële steun aan het hospice te Epe. (4 voor, 19 tegen)

Moties

Nadat de gemeenteraad - met stemmen van VVD en de Dorpspartij tegen - de  programmabegroting gewijzigd had vastgesteld, zijn nog diverse oproepen (moties) aan het college van B&W besproken. 

De raad heeft daarbij door middel van een motie van de VVD het college verzocht om samen met de regio te onderzoeken of het mogelijk is om deel te nemen aan een pilot van het ministerie van BZK over Flexwonen. En een drietal moties werd aangehouden. Dit betrof de motie van D66 over het instellen van een omgevingsadviesraad en een tweetal moties van de VVD over meer grip krijgen op samenwerkingsverbanden en wijkcentrum Oosterhof in Vaassen.

De motie van D66 over de afkoppeling van hemelwaterafvoer kreeg onvoldoende steun. Ook de motie van VVD over ‘beter begroten’ behaalde geen meerderheid en werd verworpen.

Overige onderwerpen

Naast de programmabegroting stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Exploitatieplan Oosterhof-Zuid
  • Mogelijke wensen en bedenkingen voor aansluiting gemeenschappelijke regelingen bij een werkgeversvereniging iin verband met nieuwe rechtspositie ambtenaren wijziging gemeenschappelijke regeling GGD en aansluiting werkgeversvereniging
  • Belastingverordeningen 2020

Deze onderwerpen zijn unaniem aangenomen, met uitzondering van de Belastingverordeningen 2020. Hier hebben de fracties van VVD en de Dorpspartij tegengestemd.

Terugkijken

Wist u dat u de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie ook live kunt volgen via internet en terug kunt kijken? Kijk op epe.raadsinformatie.nl/live. Daar treft u ook de vergaderstukken aan.

De aangenomen amendementen en motie zijn als Pdf te downloaden.

Pagina opties