Gemeente ziet positief financieel perspectief

Dit item is verlopen op 05-06-2017.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de perspectiefnota van de gemeente Epe 2018-2021 klaar. De nota wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college van B&W rapporteert met de perspectiefnota ieder voorjaar aan de gemeenteraad welke belangrijke maatschappelijke, bestuurlijke en financiële ontwikkelingen op de gemeente afkomen en van invloed zijn voor het opstellen van de programmabegroting later dit jaar.

Een positief financieel perspectief voor de komende jaren, maar wel met onzekerheden

Wethouder Robert Scholten, verantwoordelijk voor de gemeentelijke financiën: “We zien met de huidige beschikbare informatie dat we financieel wat meer ruimte krijgen. Maar daar horen wel enkele kritische kanttekeningen bij. Bij de uitvoering van de drie decentralisaties hebben we te maken met doorlopende kortingen en negatieve bijstellingen op de budgetten vanuit het rijk. Daarnaast moeten we rekening houden met nieuwe herverdelingen in de algemene uitkering van het rijk en de gevolgen van het nieuwe Kabinetsbeleid op dat onderwerp. Hoofdlijn voor het college van B&W blijft het continueren van het huidige financieel beleid. Wél willen we graag naar aanleiding van een aantal ontwikkelingen de gemeenteraad om richtinggevende uitspraken vragen.”

College vraagt raad om richtinggevende uitspraken

  • Het college stelt de raad voor om bij de voorbereiding van de begroting een onderzoek naar de benodigde investeringen voor onderwijshuisvesting te betrekken bij de voorbereiding van de begroting. Aanleiding hiervoor zijn de demografische ontwikkelingen die acties vragen van alle bij het onderwijs betrokken partijen.
  • Het uitwerken van de plannen de herinrichting van het centrum van Vaassen vraagt voldoende financiële middelen. Het college stelt de raad voor om de financiering van de plannen te betrekken bij de voorbereiding van de begroting.
  • Het is mogelijk om binnen de nieuwe huisvestingsplannen van het gemeentehuis de raadszaal te verplaatsen, waarvoor dan aanvullende financiële middelen nodig zijn. Het college stelt de raad voor de (on)mogelijkheden van deze optie nader uit te werken met een financiële onderbouwing en deze rapportage te betrekken bij de voorbereiding van de begroting.
  • Het college doet de raad het voorstel om de opbrengst van de precariobelasting op leidingen van 2016, ontvangen van nutsbedrijven, te betrekken bij de voorbereiding van de begroting met als mogelijke optie het verlagen van de woonlasten. Het college doet daarnaast de raad het voorstel om een deel van de financiële groei in die algemene uitkering van het rijk in te zetten voor een structurele financiële buffer om daarmee in te kunnen spelen op de financiële onzekerheden in de ontwikkeling van die algemene uitkering.

Overige ontwikkelingen

In deze perspectiefnota staan verder een aantal ontwikkelingen beschreven, waar de gemeente Epe de komende jaren ook mee te maken krijgt. Dat betreft de uitvoering van de transformatieagenda met de veranderingen op het terrein van zorg en ondersteuning. In het ruimtelijk domein is er aandacht voor het niveau van onderhoud van de openbare ruimte, duurzaamheidsmaatregelen en de impact van nieuwe wetgeving op het taakveld toezicht en handhaving. Samen met de provincie en andere Veluwe-gemeenten wordt gewerkt aan de versterking van toeristisch en recreatief beleid op de Veluwe. Ontwikkelingen rondom de digitale overheid en de daaraan gestelde eisen zijn van invloed op de (lopende) organisatieontwikkeling.

Besluitvorming

Op donderdag 1 juni staat de perspectiefnota op de agenda van de raadscommissie. Vervolgens neemt de gemeenteraad op donderdag 15 juni een besluit over de perspectiefnota 2018-2021.

Te downloaden:

Pagina opties