Gemeente Epe: jaarrekening 2018 afgerond met positief financieel resultaat

Dit item is verlopen op 29-06-2019.

De jaarrekening 2018 van de gemeente Epe is afgerond. Via de jaarrekening legt het college van B&W verantwoording af over de (inhoudelijke en financiële) resultaten van het in 2018 gevoerde beleid. 

De gemeente Epe heeft 2018 financieel afgesloten met een positief resultaat van (per saldo) € 1,9 miljoen. Dit positieve resultaat is vooral ontstaan door een extra opbrengst precariobelasting op leidingen en een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het gemeentefonds is de jaarlijkse financiële bijdrage die de gemeenten van het Rijk krijgen.

Het college stelt de gemeenteraad voor om dit positieve saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Bij de volgende begroting bekijken het college en de raad of en hoe dit bedrag ingezet kan worden.

Behandeling in de gemeenteraad

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het positieve saldo toe te voegen aan de algemene reserve van de gemeente. Bij de volgende begroting voor 2020 – 2023 bekijken het college en de raad dan in welke mate en hoe dit bedrag ingezet kan worden voor nieuwe initiatieven.

Op donderdag 27 juni wordt de jaarrekening behandeld in de raadscommissie en donderdag 11 juli in de gemeenteraad.

Wat zijn belangrijke resultaten over 2018?

In de begroting 2018 stond een groot aantal activiteiten. Deze zijn voor het grootste deel gerealiseerd. Een aantal activiteiten is (nog) niet afgerond, omdat het overleg met betrokkenen meer tijd kost of omdat de benodigde informatie niet tijdig beschikbaar kwam. Een kort overzicht:

  • Er is gestart met de plannen voor renovatie van basisschool de Krugerstee en de Regionale Scholengemeenschap Noord-Oost Veluwe.
  • Verdere stappen zijn gezet in de vernieuwing van de gemeentelijke uitvoering van taken bij jeugdzorg, WMO en Participatiewet.
  • Bij de welzijnsorganisatie Koppel-SWOE is een coördinatiepunt voor aanbod en vraag naar vrijwilligers gerealiseerd.
  • Het gebiedsgericht werken is in de gehele gemeente ingevoerd en voor elk gebied is gestart is met het opstellen van gebiedsopgaven.
  • Diverse woningbouwplannen zijn gefaciliteerd en in ontwikkeling, waaronder de Wielinklocatie in Vaassen; locatie hoek Hoofdstraat – Korte Kuipersweg, locatie Ladders Post en het project Florin in Epe.
  • Er is gestart met de herontwikkeling van het centrum van Vaassen. De herinrichting van het Martinusplein in Epe is afgerond.
  • Met het bedrijfsleven is gewerkt aan het uitvoeringsprogramma van de economische visie.
  • De gemeenten Epe en Voorst hebben het Cleantech Congres georganiseerd met zowel een regionaal als een lokaal deel gericht op nieuwe ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid.
  • Het gemeentelijk Klant Contact Centrum is verder doorontwikkeld met onder meer werken op afspraak, invoering van zaakgericht werken waardoor de klant digitaal inzage heeft in de voortgang van de vraag.

Pagina opties