Geef inwoners de (openbare) ruimte

Dit item is verlopen op 31-10-2017.

De openbare ruimte, onze leefomgeving, moet goed toegankelijk zijn voor iedereen. Dus ook voor inwoners met een (tijdelijke) beperking, ouderen, mindervalide mensen en voetgangers met een kinderwagen. Maar waar moet de openbare ruimte aan voldoen? En wat zijn de knelpunten in Epe die aangepakt moeten worden? De nota Toegankelijkheid Openbare Ruimte is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en geeft hier richting aan. Het gaat bijvoorbeeld over de inrichting van de  looproutes; over de aanleg van voetpaden; bewegwijzering en routegeleiding voor blinden en slechtzienden.

Knelpunten in Epe aanpakken

Samen met belangenorganisaties hebben we de knelpunten in onze openbare ruimte in beeld gebracht.  Om deze knelpunten aan te pakken zijn maatregelen nodig zoals het aanleggen van voetpaden. Daarom is er langs de Deventerstraat in Vaassen al een stuk voetpad aangelegd en volgend jaar komt er een voetpad langs de Polweg bij de oversteek met de Lohuizerweg. Maar denk ook aan maatregelen om te voorkomen dat auto’s parkeren op het voetpad. Verder wil je als gemeente voldoende looproutes vrijhouden en nieuwe routes aanleggen. Wethouder Robert Scholten: “Zo is het de Eper ambitie dat uiterlijk in 2022 de belangrijke looproutes van de woonzorglocaties naar én in de centra toegankelijk zijn ingericht. Hier zijn financiën voor nodig en die vragen we aan bij onze gemeenteraad.” Ondernemers in onze gemeente worden ook actief gestimuleerd om de toegankelijkheid te bevorderen. Denk aan de toegankelijkheid van gebouwen, geen drempels en de aanwezigheid van een invalidentoilet.  

Vergrijzing neemt toe

In Epe neemt de vergrijzing toe en groeit de noodzaak om de openbare ruimte toegankelijker te maken. In Epe wonen meer ouderen dan het landelijke gemiddelde. Ouderen blijven bovendien langer mobiel (al dan niet gebruikmakend van hulpmiddelen) en in Epe willen we dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

Bewustwording

Naast aanpassingen in de leefomgeving is bewustwording en begrip voor mensen met een beperking is belangrijk. Daarom wordt ook ingezet op educatie en gedragsbeïnvloeding. Bewustwording geldt niet alleen voor Epe, maar ook op landelijk en internationaal niveau. Zo heeft Nederland op 14 juli 2016 het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking ondertekend. Hiermee gaat de overheid de verplichting aan om maatregelen te nemen die er voor zorgen dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen.

Samenwerkingsverband

De nota Toegankelijkheid Openbare Ruimte is in samenwerking met een klankbordgroep opgesteld. Deze klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties, zoals de WMO-adviesraad, SWOE, Oogvereniging, vertegenwoordigers van zorginstellingen, Emster belang en Oener belang. Vanuit deze belangenorganisaties is er breed draagvlak voor de ambities en inhoud van de nota.

Nota Toegankelijkheid Openbare Ruimte

Pagina opties