Collegeprogramma 2018-2022: “Sociaal, duurzaam en verbindend!” (04-10-2018)

Dit item is verlopen op 25-10-2018.

Dinsdag 2 oktober presenteerde het college van B&W het collegeprogramma voor de komende bestuursperiode. In het collegeprogramma staat waar het college van B&W zich de komende jaren sterk voor maakt: Wat willen zij de komende jaren in onze gemeente doen? Welke resultaten en activiteiten wil het college realiseren en op welke manier?

In mei ondertekenden de partijen Nieuwe Lijn, CDA, SGP/CU, Groen Links, PvdA, Gemeentebelangen Epe en Epe Liberaal het coalitieakkoord “Sociaal, duurzaam en verbindend!”. Dit akkoord bevat een aantal thema’s en afspraken op hoofdlijnen. Het college van B&W heeft dit coalitieakkoord nu verder uitgewerkt in haar collegeprogramma.

Wat staat er in het collegeprogramma?

Het collegeprogramma is net als het coalitieakkoord, verdeeld in vier thema’s:

  1. Vitale dorpen en buurtschappen
  2. Duurzame leefomgeving
  3. Duurzame economie
  4. Verbindende overheid

De volgende uitdagingen/opgaven staan voor deze bestuursperiode centraal:

  • Duurzame ontwikkeling: Nederlands streven is energieneutraliteit in 2050. Dat betekent nu al maatregelen gaan nemen, o.a. op energiebesparing. Ook nadenken over maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering, warmer en natter, op te vangen.
  • Transformatie zorg en ondersteuning: Het gaat na de overname van de rijkstaken nu om vernieuwing te realiseren in ontmoeting, ondersteuning en zorg. Met name om goede zorg en ondersteuning ook financieel uitvoerbaar te houden.
  • Invoeren Omgevingswet: Een nieuwe belangrijke wet met veel impact treedt naar verwachting deze bestuursperiode in werking. Belangrijke aspecten zijn het opstellen van een omgevingsvisie en het toepassen van inwoner-participatie daarbij. Het vraagt een groot aantal keuzes van het gemeentebestuur.
  • Financieel solide: Het financiële perspectief nu is hoopvol. Maar er zijn ook financiële risico’s zoals de uitgaven in de zorg, voor onderwijshuisvesting, en voor groot onderhoud van accommodaties. Financieel gezond blijven vraagt toekomstgericht te blijven kijken en vroegtijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen
  • Bestuur en samenleving: Maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen vragen en leiden tot een veranderende verhouding bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid. Het vraagt een verdere doorontwikkeling van de ingezette lijn bij inwonerparticipatie, de dienstverlening en de rolinvulling van de overheid. 

U vindt het collegeprogramma hier.

Pagina opties